kunstbus

Ben jij de slimste mens? Test je kennisniveau op YaGooBle.com.
Dit artikel is 06 10 2017 17:07 voor het laatst bewerkt.

CO2-uitstoot

Bij berekeningen van CO2-uitstoot wordt in het publiceren ervan gebruik gemaakt van eenheden koolstof (C) of eenheden koolstofdioxide (CO2). Wil je rapporten in C vergelijken met rapporten in CO2 dan moet je het gewicht van de O-atomen in koolstof berekenen. Een ton koolstof staat dan gelijk aan 44/12 ofwel 3.67 ton koolstofdioxide.

1 (metric) ton = 1000 kilo.
1 Kt of kiloton = 103 ton = 1000 ton = 1.000.000 of 1 miljoen kilo.
1 Mt of megaton ook Tg of teragram  = 106 of miljoen ton.
1 Gt of gigaton ook Pg of petagram = 109 of miljard ton = 1000 megaton = 1000 miljoen ton = 1012  kg.

Benzine bestaat uit een mengsel van koolwaterstoffen (organisch chemische verbindingen van waterstof (H) en koolstof (C)) met doorgaans 4 tot circa 12 koolstofatomen.
Benzine bestaat dus voor zo'n 70% uit koolstof. Bij de verbranding van 1 liter benzine komt dan 3.67 * 0.7 = ca. 2,5 kg CO2 vrij.
Bij de verbranding van 400 liter benzine komt een ton CO2 vrij. Dat is bij een gemiddelde benzineauto van 1 op 15 ongeveer 6000 km.

Een Amerikaans inwoner stoot in 2015 jaarlijks 16.1 ton CO2 uit bij het verwarmen, koken, verbruik van electriciteit en andere energiebehoeften. Een lid van de Europese Unie 6.9 ton en een Nederlandse inwoner 9.8 ton. Gemiddeld had een wereldburger in 2015 per hoofd van de bevolking een CO2-uitstoot van 4,9 ton. Sommige kleine landen stoten per persoon het meeste uit - Gibraltar maar liefst 152 ton CO2 per persoon, dit komt door hun bevoorrading van brandstoffen voor internationale scheepvaart. Een Chinese burger had in 2015 een gemiddelde uitstoot van 7,7 ton. India, in absolute uitstoot nummer 3, stoot per persoon 1,9 ton uit.

Een Nederlands huishouden verbruikt gemiddeld 1.500 m3 gas en 3.300 kWh elektriciteit per jaar.

1 MWh = 1000 kWh = ruim 500 kg kool = ca. 1.5 ton CO2 - (https://www.eia.gov/coal/production/quarterly/co2_article/co2.html)

Bij het verdrag van Parijs is afgesproken tot een CO2-reductie ten opzichte van ijkjaar 1990.
 - De doelstellingen voor 2020 zijn 20 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, 20 procent minder energieverbruik en 20 procent van het totale energiegebruik moet afkomstig zijn uit hernieuwbare energie, zoals wind- en zonne-energie.
- Doelstellingen 2030 zijn een vermindering van de CO2-uitstoot met ten minste 40 procent ten opzichte van de uitstoot in 1990,  het aandeel hernieuwbare energie in de EU moet ten minste 27 procent te bedragen, verbetering van de energie-efficiëntie met 27 procent.
 - Doelstellingen 2050 is CO2-uitstoot met 80 procent te verminderen.

Koolstofdioxide-equivalent (CO2-eq, CO2eq of CO2e) is een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid mengsel van broeikasgassen bijdraagt aan de opwarming/stralingsforcering van de Aarde equivalent (gelijkwaardig) aan (een bepaalde concentratie) CO2. De meetwaarden worden meestal uitgedrukt in Watt per vierkante meter (W/m2). Als internationale standaard wordt aangenomen dat bij "volle zon" een vermogen van 1000 W per m2 op het aardoppervlak wordt ingestraald. De huidige 3W/m2 lijkt dus weinig, maar voor een energiebalans moet dit getal 0 zijn. De aarde warmt dus (heel) langzaam op.

 http://edgar.jrc.ec.europa.eu/overview.php?v=CO2ts1990-2015
 http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm?tid=90&pid=44&aid=8
 http://www.globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
 http://www.iea.org/

In 1979 lag de concentratie CO2 in de atmosfeer rond de 336 ppm (parts per million). Inclusief alle langlevende broeikasgassen: CO2,CH4,N2O,CFC12,CFC11 en 15 andere (dus exclusief waterdamp), lag het CO2-eq dat jaar echter op 382 ppmv. In 2016 is dit CO2-eq met 110 ppm opgelopen tot 492 ppmv. Men denkt dat bij een CO2-eq van 550 ppm de temperatuursverandering van de atmosfeer beperkt blijft tot 3°C ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Dat is in dit tempo dus al over twintig jaar!!

GISS https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
+ 14 deg C Temperature anomalies are computed relative to the base period 1951-1980. (this note applies to global annual means only, J-D and D-N!)

NCDC https://www.ncdc.noaa.gov/monitoring-references/faq/anomalies.php
+ 13.9 deg C Temperature anomalies are computed relative to the the 20th century average.

BEST http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Land_and_Ocean_summary.txt
+ 14.8 Estimated Jan 1951-Dec 1980 global mean temperature using air temperature above sea ice: 14.774 +/- 0.046

Meer uitleg op https://bobtisdale.wordpress.com/2014/11/09/on-the-elusive-absolute-global-mean-surface-temperature-a-model-data-comparison/

Websites met data CO2-uitstoot:
 http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.KT
 https://www.co2.earth/
 https://www.esrl.noaa.gov/
 https://www.eia.gov/
 https://www.electricitymap.org/


Test je competentie op YaGooBle.com.

Pageviews vandaag: 5481.

Tweets by kunstbus