kunstbus
Dit artikel is 02-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

aartsengel

Aartsengel

Aartsengelen zijn geestelijke wezens die in Gods nabijheid leven. Zij zijn op bijzondere wijze betrokken bij de verlossing van de mensheid.

Volgens joods-christelijke overleveringen zijn er zeven aartsengelen. Drie van hen worden in de katholieke Kerk vereerd: Michaël, Gabriël en Rafaël.

Etymologie
Het woord aartsengel is via het Latijnse archangelus afkomstig van het Griekse archaggelos, een samentrekking van archè ('leidend beginsel', 'heerschappij') en aggelos ('gezant', 'verkondiger', 'bode'). Aartsengel duidt dus op de hoogste rang van gezanten, in dit geval gezanten van God.

Michaël, Gabriël en Rafaël
Michaël (Hebreeuws voor 'Wie is als God?') wordt beschouwd als de aanvoerder van de hemelse legers in de strijd tegen Satan. Ook is hij belast met het beschermen van de rechtvaardige zielen op de Dag van het Laatste Oordeel. Verder is hij beschermer van het Volk van God.
Gabriël is de engel bij uitstek. 'Engel' komt namelijk van het Griekse aggelos, dat 'boodschapper' betekent. Gabriël is in de Heilige Schrift de verkondiger van goddelijke boodschappen. Zo bracht hij Maria het eu angelon, de Blijde Boodschap: de komst van Christus, de Verlosser. Gabriël betekent letterlijk: 'sterke man Gods'.
Rafaël wordt in de katholieke leer vereerd als de engel die genezing en bescherming biedt aan alle mensen die onderweg zijn naar het hemels paradijs. Rafaël betekent: 'God heeft genezen'.

Iconografie
Michaël, Gabriël en Rafaël worden meestal afgebeeld als gevleugelde, baardloze jongemannen, vaak gekleed in Romeins gevechtstenue of priesterlijk gewaad.
. De attributen van Michaël zijn divers. Soms houdt hij als aanvoerder van de hemelse legerscharen een banier op, dan weer draagt hij een zwaard of een lans waarmee hij de duivel en zijn engelen te lijf gaat.
. Gabriël wordt vaak afgebeeld met een lelie of een olijftak in zijn hand. Als hemelse boodschapper bij uitstek draagt hij soms ook een stoffen tekstband met daarop de eerste woorden van zijn boodschap aan Maria: Ave Maria gratia plena ('Wees gegroet Maria vol van genade').
. Rafaël wordt vooral voorgesteld als een pelgrim met wandelstok. Dit omdat hij voorkomt in Tobit, waarin hij Tobias op zijn verre reis naar Medië vergezelt en beschermt.

Zeven aartsengelen
De christelijke engelenleer is niet alleen schatplichtig aan de bijbelse geschriften maar ook aan joodse apocriefe boeken. Zo vormt het Boek van Henoch een belangrijke bron. Daarin wordt duidelijk gesteld dat er zeven aartsengelen zijn. Alle zeven worden zij zelfs met naam genoemd.
. in de Ethiopische versie van Henoch heten zij Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Raguël, Zerachiël en Remiël;
. in de Hebreeuwse versie heten ze echter Mikaël, Gabriël, Shatqiël, Baradiël, Shachaquiël, Barqiël (Bardiël) en Sidrië (of Pazriël).
Ook bij de katholieke Pseudo-Dionysius is sprake van zeven aartsengelen, maar hij komt tot de volgende namenlijst: Michaël, Gabriël, Rafaël, Uriël, Chamuël, Jofiël en Zadkiël. Op welke bronnen hij zich baseert is niet duidelijk.

Zie verder het volledige artikel op Heilige Aartsengel Michaël
De naam van de aartsengel Michaël (Sint-Michiel) komt voor in het Oude Testament. In het boek Daniël 10: 13 wordt hij beschreven als de voornaamste der vorsten en de beschermer van het vrome Israël. Met de aartsengel Gabriël verklaart hij aan Daniël het profetische beeld dat die gezien heeft. In het Nieuwe Testament, Judas 9, strijdt hij met de satan om het lijk van Mozes. We lezen daar:
"Maar Michaël, de aartsengel, durfde, toen hij met de duivel in twist gewikkeld was over het lichaam van Mozes,
geen smadelijk oordeel uitbrengen, doch hij zeide: De Here straffe u!"

Een uitleg is dat door de overwinning van Jezus op de dood, het kwaad niet langer de baas is in de wereld, maar wel op aarde blijft bestaan als vijand van al degenen die Gods wil niet opvolgen. In het boek Openbaring van Johannes (12: 7-12) voert Michaël oorlog tegen de draak. Zo staat er geschreven: "En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen stand houden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden." Hij is de aanvoerder der engelen, de overwinnaar van boze machten, beschermheer van de Christenen. In het latere volksgeloof is hij de begeleider van de zielen die gestorven zijn op hun weg naar de hemel. De bekende spiritual "Michael, row the boat ashore, Alleluia!" gaat over die reis van de gestorven zielen.

Bekend is de Mont Saint-Michel in Normandië, aan deze engel toegewijd. Paus Gregorius I wijdde aan hem de Engelenburcht te Rome toe. Dat was omdat de aartsengel tijdens een pestepidemie aan de paus verschenen was, vliegend in de lucht terwijl hij zijn vlammend zwaard in de schede stak. De aartsengel gaf zijn naam aan de Franse Orde van de Heilige Michaël, de Britse Orde van Sint Michaël en Sint Joris en de Beierse Huisridderorde van de Heilige Michaël

Michaël is de patroon van de wapendragers, en vanwege zijn weegschaal ook die van de bakkers, de weegmeesters en de apothekers en verder van de ambulanciers, de artiesten, de bankiers, de stervenden, de kruideniers, de paramedici, de zieken, de armen, de zwaardsmeden, de ruiters, de soldaten, de politiemannen, de hoedenmakers, de blik- en tingieters, de wagenmakers, de radiomechanici, de snijders, de glazenmakers en de schilders. Hij is ook de patroonheilige van Harlingen, Emmeloord, Brussel, Brecht, Bree, Keerbergen, Cornwall, Dormagen, Duitsland, aartsbisdom Mobile, Zeitz, Zwolle ,Umbrië, Pontassieve, Papoea-Nieuw-Guinea, Puebla, Šibenik, het bisdom San Angelo, San Miguel de Allende, Tegucigalpa, het aartsbisdom Seattle en het bisdom Springfield. Tevens is hij patroonheilige van Oekraïne en de Oekraïense hoofdstad Kiev en staat hij daarom afgebeeld op de vlag en het wapen van Kiev. Hij wordt aanroepen voor een goede dood en tegen bliksem en donder.

De feestdag van deze aartsengel is op 29 september. In Rome wordt op 8 mei bovendien de verschijning aan paus Gregorius gevierd.

In de beeldende kunst werd Michaël in de Byzantijnse tijd afgebeeld gekleed in een chlamys van het keizerlijk hof. Dat is een bovenmantel gemaakt van een vierkante wollen lap die op de rechter schouder door een sierspeld bijeen wordt gehouden. In de hand draagt hij dan een lange staf waaraan een wimpel is bevestigd met in de Griekse taal de woorden: "Heilig, heilig, heilig," uit het boek Jesaja 6:3. In het Westen draagt hij meestal een tuniek of is hij als ridder gekleed met zwaard en hellebaard.

Heilige Aartsengel Gabriël, een figuur uit de Tenach, Bijbel of Koran.
Gabriël (Latijn Gabrielus, Arabisch Djibriel) is een engel en meer in het bijzonder een aartsengel die als boodschapper van God een belangrijke rol speelt volgens de joodse Tenach respectievelijk het christelijke Oude Testament; het christelijke Nieuwe Testament en de islam.

Gabriël in Tenach en Oude Testament
Gabriël treedt tweemaal op in het boek Daniël (onderdeel van de joodse Tenach en het christelijke Oude Testament).
. Hoofdstuk 8, vers 15-26, van dit boek verhaalt over een visioen van de profeet Daniël. Daarin verschijnt hem iemand 'die er uitzag als een man'. Een stem (van God?) vanuit de verte over het Ulaikanaal beveelt Gabriël ervoor te zorgen dat Daniël zijn visioen begrijpt.
. In hoofdstuk 9, vers 21, van datzelfde Bijbelboek vliegt Gabriël tijdens het gebed van Daniël naar hem toe om uitleg te geven over hoe en wanneer God de zonden van de Israëlieten zal vergeven.

Hoewel Gabriël hier als man en niet als een engel wordt aangeduid, is hij dat volgens de Joodse en Christelijke traditie wel.

In de Joodse traditie wordt Gabriël niet alleen als boodschapper van God beschouwd, maar ook als de "engel des doods'. De Talmud beschrijft hem als de enige engel die Syrisch en Chaldees (Oostsemitische Akkadische taal) sprak.
De stichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de Mormonen) Joseph Smith suggereert dat Gabriel in dit sterfelijke bestaan als de patriarch Noah leefde. Dit wordt echter niet in het Boek van Mormon genoemd en slechts eenmaal in de Mormoonse leergeschriften als een soort voetnoot vermeld.

Gabriël in het Nieuwe Testament
Gabriël komt ook tweemaal voor in het Evangelie naar Lucas (onderdeel van het christelijke Nieuwe Testament).
. Een engel kondigde volgens hoofdstuk 1, vers 11-20, van het Evangelie naar Lucas aan Zacharias de geboorte van zijn zoon, Johannes de Doper aan. Zacharias vraagt hem of die boodschap wel juist is. Hierop antwoordt de engel: "Ik ben Gabriël die altijd in Gods nabijheid is, en ik ben gezonden om je dit goede nieuws te brengen."
. De voor de Christenen belangrijkste rol van de engel Gabriël is zijn in hoofdstuk 1, vers 26-38 van hetzelfde Evangelie van Lucas, beschreven aankondiging aan Maria van haar aanstaande maagdelijke zwangerschap en de geboorte van Jezus 'die de Zoon van de Allerhoogste zal worden genoemd'. De christelijke terminologie voor deze aankondiging is annunciatie of 'Maria Boodschap'.

Gabriël in de christelijke kunst
Binnen het jodendom bestaan geen afbeeldingen van Gabriël. Binnen de islam komen wel enkele voorstellingen voor. In de christelijke kunst worden de engelen, en dus ook Gabriël, afgebeeld als een man in een lang gewaad met vleugels op de rug en met, als symbool van heiligheid, een aureool rond het hoofd. In schilderijen of Byzantijnse iconen van de "Annunciatie" (aankondiging) heeft de engel Gabriël in zijn hand vaak witte lelies, als symbool van de maagdelijkheid van Maria; soms ook een bazuin (symbool van de aankondiging van een belangrijke gebeurtenis). Op iconen waarop de aartsengel Gabriël alleen wordt afgebeeld, heeft hij meestal een scepter in de hand als symbool van door God gegeven autoriteit.

Gabriël binnen de islam
Gabriël (vaak genoemd met de Arabische naam Djibriel) heeft binnen de islam een grote betekenis. Het was door zijn stem dat God zich aan de profeet Mohammed openbaarde en aan Mohammed de Koran dicteerde. Hij begeleidde Mohammed ook op zijn reis naar de hemel.

Gabriël wordt in de Koran op drie plaatsen met name genoemd; op tenminste drie andere plaatsen vindt een toespeling op hem plaats.

Een toespeling op Gabriël als brenger van de Openbaring (de Koran) aan Mohammed wordt (zonder naamsvermelding) gemaakt in:
. Soera De Dichters 193-195: Over de openbaring van de Koran in het Arabisch door de getrouwe Geest.
. Soera De Ster 4-18: Onderricht over de openbaring door een eerbiedwaardige bode, bekleed met macht bij de Heer van de Troon; een geweldige kracht, een wijsheidsvolle.
. Soera Het Opvouwen 23: degene die Mohammed heeft gezien aan de heldere horizon.

Islamitische exegeten verschillen van mening of de aanduiding heilige geest in soera De Bijen 104 van toepassing is op Gabriël of op een engel van een hogere bestaansorde.

Soera De Koe handelt over de vijandigheid van de joden jegens Gabriël:
. Aya 97 luidt: "Zeg: "Al wie een vijand van Gabriël is" - want waarlijk, hij openbaarde het op Gods bevel aan uw hart, vervullende datgene, wat voordien kwam, een leidraad zijnde en een blijde mare voor de gelovigen."
. Gevolgd door aya 98, luidende: "Al wie een vijand is van God en Zijn engelen en Zijn boodschappers en Gabriël en Michaël, waarlijk, God is een vijand van zulke ongelovigen."

In soera Het Bedrog 4 wordt Gabriël de helper van de Profeet genoemd.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Aartsengel

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 307.