kunstbus
Dit artikel is 30-12-2015 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

antropologie

Antropologie is een gedragswetenschap. Ze behelst de studie of leer van de mens (zie aldaar voor de etymologie). Deze studie houdt zich zowel bezig met alle mensen als met alle dimensies van menselijkheid. In de moderne antropologie staat het begrip dat de menselijke aard 'cultuur' centraal is. Anders gezegd, dat onze soort de capaciteit heeft ontwikkeld om onze wereld in symbolen te zien, en dat we deze symbolen sociaal kunnen leren en onderwijzen en dat we de wereld (en onszelf) op basis van dergelijke symbolen kunnen transformeren.

Antropologie wordt door de American Anthropological Association (AAA) in vier gebieden onderverdeeld. In Noord-Amerika krijgen antropologiestudenten dan ook al deze velden onderwezen, terwijl in Europa voor alle deelgebieden aparte opleidingen bestaan. De deelgebieden zijn:
- Biologische antropologie of antropobiologie, die de mens als biologisch organisme, het gedrag van primaten, menselijke evolutie en bevolkingsgenetica bestudeert;
- Linguïstische antropologie, die de variatie in taal door tijd en ruimte bestudeert en ook het sociaal gebruik van taal en de relatie tussen taal en cultuur;
- Archeologie, die de materiële overblijfselen van menselijke samenlevingen bestudeert; en
- Culturele antropologie (vroeger 'volkenkunde' of 'etnologie') is de wetenschap die het sociale gedrag, de economische structuur en de religie van volken en bevolkingsgroepen bestudeert. In de Verenigde Staten is de term 'cultural anthropology' in zwang, in Groot-Brittannië de term 'social anthropology'. In Vlaanderen is de term sociale en culturele antropologie gebruikelijk.

Daarnaast worden tegenwoordig ook wel andere deelgebieden onderscheiden:
- Wijsgerige antropologie, die expliceert wat impliciet in het menselijk handelen besloten ligt.
- Criminologische antropologie, het ontstaan van de mens met betrekking tot de misdaad.
- Religieuze antropologie, de verhouding tussen de mens en "het hogere". De vergelijkende studie van het religieuze beleven bij verschillenden volkeren. Dit overlapt enigszins met de godsdienstpsychologie.

Opleiding
Een opleiding tot Master in de antropologie is een universitaire studie. Soms vindt men in de afstudeerrichtingen onderverdelingen terug zoals hierboven aangehaald. Soms is antropologie een afstudeerrichting binnen de hoofdstudie sociologie, of kan het als keuzevak gevolgd worden. Het kan ook gevolgd worden als een Master-na-Master, als men reeds over een basisdiploma (psychologie, geografie, economie, sociologie, ...) beschikt.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 889.