kunstbus
Dit artikel is 07-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

christen

Een christen hangt het christendom aan, een wereldgodsdienst.

Het christendom is een religie die gestoeld is op de persoon Jezus van Nazareth zoals beschreven in het Nieuwe Testament. Centraal daarin staan zijn prediking, kruisdood en verrijzenis. Het christendom is een monotheïstische godsdienst waarin het geloof in één God wordt beleden in drie verschijningen bestaande uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, ook de heilige Drie-eenheid genoemd. De christenen geloven dat Jezus de zoon van God is en de Messias die voorspeld en aangekondigd werd in het Oude Testament.

Het geheel van de essentiële elementen van het christelijk geloof wordt ook wel het evangelie genoemd.

Een vrouwelijke christen werd ook wel christin genoemd.

Geloofsinhoud en christelijke regels
Volgens het christelijk geloof heeft God zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus naar de wereld gezonden om de mensheid te bevrijden van de vloek van de zonde. Het dogma dat Jezus zowel God als mens is werd vastgelegd in de tweenaturenleer. In de goddelijke Drie-eenheid is hij de Tweede Persoon. Volgens de christelijke doctrine is de mens zondig van natuur en geneigd tot het kwaad en is de kruisdood van Jezus Christus als een verlossende daad, waardoor zonden, indien er sprake is van oprecht berouw, worden vergeven. Een christen dient God om hem te eren, en niet om daarmee vergeving en genade te verdienen. De handreikingen voor het leiden van een goed leven zijn onder meer de Tien Geboden, de "vrucht van de Geest" zoals beschreven in hoofdstuk 5 van het Bijbelboek Galaten, en rooms-Katholieken kennen onder andere nog de vijf geboden van de Heilige Kerk.

De Bijbel
Volgens de christelijke traditie hebben vier van Christus' discipelen een verslag van zijn afkomst, geboorte, leven, sterven, opstanding en hemelvaart neergeschreven in de vier evangeliën die zijn verzameld in het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament bevat daarnaast de Handelingen van de Apostelen, een aantal brieven van onder meer de apostel Paulus aan verschillende christengemeenten en het profetische boek Openbaring. Het Nieuwe Testament vormt samen met het Oude Testament de Bijbel voor christenen. De kerken van de Reformatie volgen sinds hun ontstaan een eigen canon van het Oude Testament en erkennen niet de Deuterocanonieke boeken.

Ontstaansgeschiedenis
De term 'christen' werd voor het eerst gebruikt na de vervolging tegen aanhangers van Christus, waar ook de latere apostel Paulus (toen Saulus) aan meedeed. De vervolgden vluchtten en trokken naar Fenicië, Cyprus en Antiochië (nu Antakya) in Turkije. Daar kwam toen ook een groot aantal Grieken tot geloof, die een jaar lang onder leiding van de apostel Barnabas en de inmiddels bekeerde Paulus onderwezen werden in wat het christelijk geloof inhield. In de plaats Antiochië werden de christenen door de heidenen als zodanig genoemd en besloten ze vervolgens deze naam voor zichzelf over te nemen.

De directe aanleiding tot de verspreiding van het christendom vormt het geloof van de volgelingen van Jezus van Nazareth. Jezus zou de door God beloofde Messias zijn. Na Zijn opstanding uit de dood en Zijn hemelvaart zou dit geloof aan de gehele mensheid gepredikt moeten worden.

Werd het christendom in eerste instantie nog slechts beschouwd als een sekte van het jodendom, waarvan de aanhangers 'van de weg' werden genoemd, reeds spoedig ging het christendom zich steeds meer van het jodendom waaruit het was voortgekomen onderscheiden.
De eerste generatie christenen bestond hoofdzakelijk uit joden, terwijl de tweede generatie al aanzienlijk meer niet-joden telde. Onder beide groeperingen ontstond in die tijd verwarring over de vraag of de nieuwe niet-joodse christenen zich nu ook aan alle joodse wetten dienden te houden. Onder meer in hoofdstuk 15 van het Bijbelboek Handelingen tracht Paulus de gemoederen te sussen, wanneer een discussie gaande is over de spijswetten en de besnijdenis. Paulus stelt de niet-Joodse christenen voor om hen niet te zwaar te belasten: In overeenstemming met de heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is: onthoud u van offervlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit, en van ontucht. Als u zich hier aan houdt, doet u wat juist is. Het ga u goed.

Aanvankelijk was het christendom een van de vele religies uit het Oosten, waaronder de eeuwenoude Grieks-Romeinse godheden. Maar in de strijd om de zielen met Osiris uit Egypte, Mithras uit Perzië en de Anatolische Cybille-cultus kwam het Christendom uiteindelijk als winnaar naar voren. Zij maakten daarbij gebruik van de staatkundige eenheid van het Romeinse Rijk, die de hele mediterrane wereld verenigde en waarbinnen zij konden profiteren van drukbevaren handelsroutes en het uitgebreide Romeinse wegennet. De eerste generaties christenen - die het hoogste gezag van de keizer niet erkenden - werden vervolgd. In de tijd van Diocletianus waren christenen ook aan het hof al heel gewoon, maar in 303 besloot de keizer onder invloed van Galerius het christendom in de ban te doen. De Kerk bleek echter al veel te groot en wijdverspreid om deze ban ook werkelijk uit te voeren en tien jaar later, in 313, verklaarde Constantijn de Grote de vrijheid van godsdienst. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.