kunstbus
Dit artikel is 17-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

concept

Concept = opzet, plan, ontwerp. Conceptueel (bn.) = abstract. Conceptuele kunst is een stroming in de moderne kunst waarbij de idee centraal staat en de uitbeelding daaraan ondergeschikt is => conceptkunst, conceptuele kunst

Het conceptualisme
Leer dat de algemene begrippen niet slechts woorden, maar zelfstandige formaties van het denken zijn


Het Concept (concept, ~en)

1 ontwerp, voorlopige formulering van een wet, een brief enz.
2 wijsgerig begrip
3 ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde voorlopig geformuleerd is

Het zelfstandig naamwoord concept [afgeleid van het Latijnse werkwoord concipere == bezwangerd raken (van iets); zich ontwikkelen in gedachten; begrijpen; een opinie vormen; (iets) aanvangen, beginnen.] kan meerdere betekenissen hebben:

- Een eerste ontwerp, van bijvoorbeeld een kunstwerk ( prototype, studiemodel, conceptauto ).

- Een voorstadium van een wetenschappelijke theorie.

- Filosofie: Een set abstracte ideeën, gegeneraliseerd uit specifieke instanties en gebeurtenissen. Een concept is niet hetzelfde als een idee. Waar een idee één enkel denkbeeld is, bevat een concept meerdere denkbeelden en ideeën.

- Begrip: Een denkbeeldige voorstelling van een zaak of toestand met bepaalde vastliggende kenmerken.
Een begrip is een term die gebruikt wordt om een abstract gegeven aan te duiden. Het gaat om een entiteit waarmee een bepaalde klasse, een idee of een relatie aangeduid kan worden. In de semantiek wordt begrip ook wel geduid als een bekend gegeven.

Om een gegeven als begrip te kunnen beschouwen zijn twee factoren van belang:
. Een begrip moet op een of andere wijze duidelijk en eenduidig zijn beschreven.
. Een begrip moet onder de juiste doelgroep bekend zijn.

Het als begrip betitelen van een duidelijk omschreven fenomeen maakt dus nog niet dat dit fenomeen al een begrip is. Een begrip is pas een begrip als deze ook onder de juiste doelgroep bekend is en blijft. Veelal hebben bepaalde doelgroepen een gezamenlijke visie en een gezamenlijk 'begrip'. Het begrip blijft echter bepaald door ieder afzonderlijk individu, welke niet allemaal dezelfde 'doordrongenheid' hebben van het 'begrip'.

Theorie tweespalt
- De doordrongenheid van begrip geschiedt onbewust. Doordat geen 'bewuste filtering' plaatsvindt, wordt een 'impliciet begrip' verkregen (naar ervaringen). In het geheugen worden een veelvoud aan 'herkenningspunten' onthouden, die bij nieuwe waarnemingen een veelvoud aan begrippen teweeg brengen. De perceptie van waarnemingen levert direct een veelvoud aan begrippen op (zonder beredenering, maar naar eerdere ervaringen begrijpend).
- De doordrongenheid van begrip geschiedt bewust. Doordat bewuste filtering (alertheid), een 'expliciet begrip' wordt verkregen (naar eerdere beredeneringen). Een samengevat patroon van 'herkenningspunten' worden onthouden, die bij nieuwe waarnemingen meer rechtlijnig naar eerdere beredeneringen leiden. De perceptie van waarnemingen levert direct bepaalde beredeneringen op (het begrip als vanzelfsprekend houden, maar rechtlijnig beredeneringen hanterend.

Ten aanzien van de bevolking zijn er mensen te herkennen welke een impliciet begrip hebben en ook een zodanige alertheid, en het andere uiterste waarbij een expliciet begrip de toon aangeeft. Een derde type mens hanteert beide, maar neigt naar wat algemeen gehanteerd wordt (veelal expliciet). De uitdrukking "weten is één, maar begrijpen is een tweede" vertaalt dit enigszins, wat blijkt bij menig theoretisch geschoolde, welke de ervaring van de praktijk nog nodig is om het echt goed te begrijpen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Concept and http://nl.wikipedia.org/wiki/Begrip

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 252.