kunstbus
Dit artikel is 05-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

confessioneel

1. (bn.) overeenkomstig met, of uitgaande van een geloofsbelijdenis. Op religieuze, kerkelijke, uitgangspunten gebaseerd, zoals katholiek, protestants, islamitisch...

2. 1 (de confessioneel (m.), -nelen)
A. aanhanger van een confessionele partij
B. orthodox lid van de Ned. Herv. Kerk

Confessionele partij
Onder een confessionele partij verstaat men een politieke partij die zich baseert op een confessie, dat wil zeggen een bepaalde godsdienstige geloofsleer.
De band met de confessie hoeft niet erg strak te zijn om een dergelijke partij toch als confessioneel aan te merken.
Over het algemeen gaat het om partijen met een christelijke signatuur maar ook partijen die een andere godsdienst dan de christelijke als basis voor hun politieke handelen nemen kan men aanmerken als een confessionele partij.
De grote politieke stroming van de christendemocratie behoort in de categorie confessionele partij thuis.

Confessie == Schuldbelijdenis
Een schuldbelijdenis of confessie van zonden is een erkentenis dat men iets gedaan heeft wat men niet had behoren te doen.
De termen schuldbelijdenis en confessie van zonden zijn religieuze of ethische begrippen. Als het om iets gaat dat bij de wet verboden is, wordt dit meestal een bekentenis genoemd.

Persoonlijke schuldbelijdenis
De confessie van zonden is een integraal deel van het christelijke geloof en de praktijk. De betekenis is: toegeven schuldig of zondig te zijn. De belijdenis van zijn zonden, of op zijn minst van zijn schuld, wordt door de meeste kerken gezien als eerste vereiste voor het christen zijn.

Rooms-Katholieke Kerk: Het katholieke sacrament van confessie, of verzoening of biecht, impliceert het toegeven, uiterlijk en mondeling, van zijn of haar zonden aan een priester en het ontvangen van penitentie (een taak om na kwijtschelding of vergiffenis van God te bereiken). De basisvorm van bekentenis is eeuwenlang niet veranderd. Informeel sprekend is de rol van de priester die van een rechter; in theologische termen handelt hij in persona Christi en ontvangt van de Kerk de macht van jurisdictie over de penitent. Een penitent moet ernstige kwesties (doodzonden genoemd) bekennen om niet in de hel te komen.

Protestantisme: In protestantse kerken gelooft men dat geen tussenpersoon tussen de christen en God noodzakelijk is. De bekentenis van zonden wordt daarom hoofdzakelijk gedaan in de privésfeer, in gebed voor God. Nochtans wordt de bekentenis vaak aangemoedigd wanneer een persoon of God onrecht is aangedaan. De bekentenis wordt dan gemaakt aan de geschade persoon. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.