kunstbus
Dit artikel is 05-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

congregatie

Rooms-katholieke term voor vereniging van kloosterlingen met bep. geloften
of godsdienstige broederschap van leken.


De congregatie (v) (van het Latijnse woord congregare: bijeenbrengen, verenigen) kan in de rooms-katholieke kerkstaan voor:
1. een vrome vereniging van leken met eigen statuten die is opgericht tot een godsdienstig doel (bijvoorbeeld de Mariacongregatie) of een liefdadig doel (bijvoorbeeld de Vincentiuscongregatie)
2. een centraal bestuursorgaan dat deel uitmaakt van de Curie.
3. een vereniging van verschillende zelfstandige kloosters onder een gemeenschappelijke overste, de abt-primaat. Zo telt de benedictijnenorde tegenwoordig 14 van deze congregaties : zie benedictijnen.

4. een kloostergemeenschap.
Een congregatie is een Instituut van Godgewijd Leven. Dit is een vereniging van mannelijke of vrouwelijke religieuzen, die zich door geloften verbonden hebben aan een religieuze vereniging binnen de rooms-katholieke Kerk.

Binnen de rooms-katholieke Kerk wordt onderscheid gemaakt tussen orden en congregaties:
. een orde is een gemeenschap van kloosterlingen die geloften hebben afgelegd en gesticht werd vóór ongeveer 1550
. een congregatie is een dergelijke gemeenschap van kloosterlingen die geloften hebben afgelegd en gesticht werd na ongeveer 1550
Leden van een congregatie hebben in tegenstelling tot ordeleden een minder strenge clausuur en behouden de eigendom van hun bezittingen, maar niet het beheer en de vrije beschikking erover.

Als de meeste leden van een congregatie priester zijn, spreekt men over een klerikale congregatie, anders heet zij laïcaal. Behalve priestercongregraties zijn er ook broedercongregaties.

Ze kan van pontificaal recht zijn, wanneer ze door de Heilige Stoel is goedgekeurd of minstens een decreet van lof heeft ontvangen, of van episcopaal recht als dat niet het geval is.

Een congregatie heet exempt als zij niet aan de rechtsmacht van een plaatselijke bisschop onderworpen is.

Ordes en congregaties onderscheiden zich van elkaar door een eigen spiritualiteit, een eigen regel, een geëigende activiteit en een eigen habijt, alhoewel in sommige congregaties en in sommige delen van de wereld, het habijt sinds de jaren 1960 in onbruik is geraakt. Vaak werden congregaties opgericht voor het opbouwwerk van scholen, ziekenhuizen, verpleeghuizen voor verstandelijk gehandicapten, voor de armenzorg, et cetera. De congregaties zijn in die zin erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de katholieke streken. In de laatste helft van de twintigste eeuw namen leken of de overheid vaak vele taken over van de congregaties, maar verloor dit werk dan ook zijn caritatief karakter.

Er zijn in de rooms-katholieke Kerk zeer vele congregaties. Daarom werd er wel eens de katholieke grap gemaakt: Welke zijn de drie dingen die zelfs God niet weet? Antwoord: het kapitaal van de Franciscanen, de plannen van de Jezuïeten en het aantal zustercongregaties.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.