kunstbus
Dit artikel is 05-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

convenant

Een convenant is een (vrijwillige) overeenkomst tussen de betrokken partners (b.v. overheid, private partijen en/of organisaties). Waarom een convenant i.p.v. een wettelijke regeling? Een convenant kan veel sneller tot stand komen dan een wet die hetzelfde regelt. Bij wetgeving kunnen allerlei partijen het tot stand komen van de wet onnodig lang ophouden en zelfs op de lange baan schuiven.

Vanuit juridisch perspectief heeft het begrip 'convenant' géén vaststaande betekenis. Meestal gaat het om een vormvrije afspraak tussen de overheid en particuliere partijen die geen 'hard' bindend karakter heeft. Hiermee is nog niet gezegd dat een convenant geen indirecte juridische gevolgen kan hebben, maar enkel dat partijen de gemaakte afspraken bij niet-nakoming niet rechtstreeks voor de rechter kunnen afdwingen.

Juridisch statuut
Er wordt geopteerd voor het inbrengen van volgende vaste omschrijving van het juridisch statuut van een convenant:
'Een convenant is een gentlemen's agreement en zelfs een overeenkomst waarin de contractanten via een aantal afspraken en verplichtingen tot elkaar gebonden zijn (bijv. op het vlak van geschillen en geschillenprocedures). Een convenant kan nooit indruisen tegen de wetgeving en de regelgeving en kan er bijgevolg nooit hiërarchisch bovenstaan. Waar de wetgeving en de regelgeving de mogelijkheid bieden of niets voorzien, kan een convenant wel een aanvulling of een invulling geven.'
In het kader van juridische duidelijkheid dient er op toegekeken te worden dat alle begrippen die in het convenant gebruikt worden duidelijk zijn voor alle betrokken partners. Desnoods worden ze voorzien van de nodige omschrijvingen of wordt er voorzien in een verklarende begrippenlijst.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 58.