kunstbus
Dit artikel is 05-01-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

convers

Een convers (meervoud: conversen of in het Latijn: conversi = bekeerden) is een synoniem voor lekenbroeder geworden. Oorspronkelijk waren conversen kerkelijke boetelingen of zij die op latere leeftijd in het klooster traden.

Bij de camaldulenzen en later ook de andere monnikenordes waren de conversen lekenbroeders zonder geloften. Vanaf 1200 legden zij wel geloften af, doch namen niet deel aan het koorgebed.

Ook bij de bedelorden en in het kerkelijk recht werd de naam synoniem met lekenbroeder.

Conversen werden gebruikt voor het wereldse en ruwe werk. Hun zeden waren daarmee vaak in overeenstemming (vechten!), zodat bij de kloosterhervorming in de 15de eeuw de conversen meestal verdwenen.

Bij de monnikenordes bestaat vandaag het streven aan het instituut der conversi nieuwe inhoud te geven.

Lekenbroeders vervulden over het algemeen leidende posities in de economische bedrijvigheid van een klooster. Zij vormden oorspronkelijk een aparte tweederangsgroep binnen de kloostergemeenschap, waardoor zij zich achtergesteld voelden. Gezien hun aantal (ca. twee conversen op een monnik) kregen ze in de 14de eeuw een overheersende positie waar ze misbruik van maakten. Zij mochten buiten de kloostermuren optreden als handelaars van de klooseroverschotten, maar misdroegen zich nog al eens (zeeroof). Boingus had bezwaar tegen hun aantal en positie.

Lekenbroeders
Een lekenbroeder, vooral in het cisterciënzerklooster, is een kloosterling die wel de gelofte van de orde waartoe hij behoort, heeft afgelegd doch zonder klerikale wijdingen en met minder verplichtingen ten aanzien van het koorofficie.
De lekenbroeders voeren meestal handenarbeid uit of andere materiële en praktische aangelegenheden. Zo werkten ze bij de Cisterciënzers vooral op de uithoven, de grote 'boerderij-achtige' vestigingen van waaruit men het kloosterlijke grondbezit bewerkte en beheerde. Vroeger hadden zij actief noch passief stemrecht. In de laatste jaren kregen zij in vele orden en congregaties actief en voor sommige posten ook passief stemrecht.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.