kunstbus
Dit artikel is 12-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

culturele assimilatie

Culturele assimilatie

Culturele assimilatie (ook wel kortweg assimilatie) is een begrip uit de sociologie waarmee bedoeld wordt een proces van consistente integratie, waardoor leden van een ethno-culturele groep (zoals immigranten of minderheidsgroepen) opgaan in, oftewel geabsorbeerd worden in een gevestigde, doorgaans grotere gemeenschap of cultuur. Dit veronderstelt bij de geabsorbeerde groep het verlies van bepaalde onderscheidende kenmerken, zoals kleding, spraak of manieren, ten gevolge van het contact met die andere cultuur of gemeenschap.

Gedwongen of vrijwillig
Assimilatie kan een gedwongen proces zijn, wanneer de ontvangende groep of het gastland zich moet schikken naar de nieuw 'heersende' cultuur, zoals dat vaak in kolonialistische situaties het geval was, en die manu militari afgedwongen werd. Hetzelfde zien we bijvoorbeeld ook met de Indonesiërs in Nederland. De Indonesiërs van de eerste en tweede generatie werden dikwijls geconfronteerd met discriminatie in de Nederlandse samenleving. Dit is een reden dat zij zich steeds meer Nederlands zijn gedragen en hun eigen identiteit, kennis en cultuur van Indonesië hebben verloren. Assimilatie kan vrijwillig zijn, zoals vaak bij immigranten, dan wel anderszins een spontaan proces: een groep (of een aantal individuen daarin) die begrijpt dat een kwaliteitsvol leven slechts mogelijk is onder overname van de (meeste) normen van de heersende cultuur, en die daar conclusies uit trekt.

Een streek of gemeenschap waar assimilatie plaatsvindt wordt soms aangeduid als een smeltkroes (melting pot).

Assimilatie door een rijkere cultuur
Soms zijn er twee tegenstrijdige tendensen werkzaam. Wanneer een numerieke minderheid en/of minder ontwikkelde cultuur politieke macht verwerft, meestal door militaire verovering, is zij formeel in de positie om elementen van haar cultuur op te leggen aan de tegenpartij. Dit gebeurt doorgaans ten minste in het begin en in 'publieke' domeinen als de overheidsadministratie. Dikwijls wordt dit aanvankelijk gewin meer dan gecompenseerd door een natuurlijke tendens naar de oudere, rijkere cultuur en/of de macht van het grote getal, waardoor deze zich juist ziet nagevolgd door de nieuwe heersers. Zo nam de zegevierende Romeinse Republiek meer over van de Hellenistische culturen dan het daaraan zelf oplegde met uitzondering van typisch Romeinse domeinen als recht en militaire organisatie.

Assimilatie en immigratie
In de context van de immigratie onderscheidt men 'totale assimilatie' van 'gedeeltelijke assimilatie'.

Het eerste slaat op een dusdanig verregaande assimilatie dat alle uiterlijke verschillen (met uitzondering van huidskleur e.d.) verdwijnen. De totaal of volledig geassimileerde immigrant gebruikt dan onder meer de taal van zijn migratieland als thuistaal, en niet meer de taal van zijn land van afkomst (of dat van zijn ouders or grootouders); zijn klederdracht en (de meeste) eetgewoonten zijn dan eveneens geassimileerd.

Bij partiële of gedeeltelijke assimilatie behoudt de immigrant of zijn nakomeling in hoge mate de cultuur van het land van afkomst, maar beheerst hij of zij de taal van het migratieland en kent en respecteert hij de daar geldige wettelijke en de belangrijkste feitelijke regels die de volwassen inwoners van dat land typisch kennen en respecteren.

Deze laatste vorm ligt inhoudelijk echter dicht bij wat velen inburgering of integratie noemen.

Assimilatie van taal
Toegepast op assimilatie van taal zijn er in de Nederlandssprekende gemeenschap in het bijzonder de volgende fenomemen te onderscheiden:
. Vernederlandsing
. Verengelsing
. Verfransing
. Verduitsing


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Culturele_assimilatie


Pageviews vandaag: 265.