kunstbus
Dit artikel is 09-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

devotie

Devotie

Met devotie wordt veelal de toewijding aan een hogere macht of waarheid bedoeld. Meestal verwijst het naar de conventies die door de verschillende religies of haar volgelingen als belangrijk ervaren worden. Het kan echter ook verwijzen naar de toewijding aan de essentie van een religie, iets waar de conventies soms slechts symbool voor staan.

Devotie in het boeddhisme neemt verschillende vormen aan in de verschillende tradities.
Volksdevotie verwijst naar de overige religieuze gebruiken in het christendom en de Islam.

De term devotionalia wordt algemeen gebruikt voor voorwerpen die worden geassocieerd met of gebruikt bij particuliere godsdienstige verering. Het zijn voorwerpen die zijn vervaardigd ten behoeve van, c.q. ter ondersteuning van de devotie. Devotionalia zijn te vinden bij een devotiebeeld, in een kerkwinkeltje, een religieus museum etc.

Volksdevotie, ook volksreligiositeit of volksvroomheid genoemd, is het geheel van katholieke en orthodoxe gebruiken náást de sacramenten en sacramentalia. De verschillende elementen die tot de volksdevotie behoren, zijn deels ontstaan uit het verspreiden van versimpelde kennis voor ongeletterden, en daarmee een onderdeel van cultuur geworden. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de rozenkrans. Een ander deel is ontstaan uit het kerstenen van culturele gebruiken en tradities (inculturatie) die oorspronkelijk weinig tot niets met het christendom te maken hadden.

Enkele voorbeelden van elementen uit de volksdevotie zijn:
verering van relieken
het bezoek aan heiligdommen
bedevaarten
processies
de kruisweg
de rozenkrans
de Heilig-Hart-verering
de devotie tot de Heilige Familie
medailles.
Volksdevotie kan tot uiting komen door bijvoorbeeld volkskunst.

De islamitische variant van volksdevotie is de volksislam.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Devotie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.