kunstbus
Dit artikel is 11-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Donatus

Donatus (letterlijk begiftigd, begenadigd) is een veelgebruikte Latijnse eigennaam. De naam kan verwijzen naar:

. Donatus, heiligverklaarde Romeinse soldaat (2e eeuw?)
De heilige Donatus (2e eeuw na Chr. ?) was een heilige, martelaar en Romeins soldaat. Donatus behoort tot de zogenaamde catacombenheiligen, van wie in historisch opzicht niets bekend is maar over wie diverse legenden bestaan. Volgens een legende behoorde hij tot het Legio fulminatrix (Bliksemlegioen). Vandaar dat Donatus afgebeeld wordt met een pijlenbundel, bestaande uit bliksemschichten, in de hand. Hij wordt vereerd in het Rijnland en de Lage Landen (bijvoorbeeld in Altforst), als beschermer tegen onweer en blikseminslag. Zijn feestdag valt op 30 juni.
De Heilige Donatus mag niet verward worden met de Heilige Donatianus van Reims.

. Aelius Donatus, Romeins grammaticus (4e eeuw)

. Tiberius Claudius Donatus, Romeins filoloog en tekstcriticus (4e eeuw)
Aelius Donatus was de hoogst gereputeerde laat-Romeinse grammaticus uit de 4e eeuw. Hij was werkzaam te Rome, waar hij o.m. les gaf aan Hieronymus. Hij was de auteur van:
. Ars minor: een beknopte Latijnse schoolgrammatica voor beginners, in de vorm van een repetitorium, met vraag en antwoord;
. Ars maior (of Ars secunda): idem, maar voor gevorderden;
. Commentaar op de blijspelen van Terentius;
. Commentaar op de werken van Vergilius; hiervan bezitten we enkel een voorwoord, een Vita Vergilii (Leven van Vergilius) en een inleiding op de Bucolica, maar de bewaard gebleven commentaar van Donatus' leerling Servius bevat veel materiaal dat aan Donatus zelf ontleend is.

. bisschop Donatus van Casae Negrae, leidinggevende figuur van het zgn. donatisme, een christelijk schisma in Noord-Afrika (4e / 5e eeuw)
Het donatisme is een stroming uit de kerkgeschiedenis van de 4e eeuw. Het donatisme ontstond in Noord-Afrika. In die landen wilden veel christenen terug naar een eenvoudiger en bijbelser vorm van gemeente-zijn en bepleitten daarom een hervorming van de kerk. Deze stroming ontstond direct na de laatste grote christenvervolging onder keizer Diocletianus.
De donatisten zijn volgelingen van Donatus Magnus die in 313 verkozen werd tot bisschop van Carthago. De donatisten waren voor een strenge handhaving van de censuur. Afvalligen mochten niet weer worden opgenomen in de schoot van de kerk. Deze kwestie kwam op omdat onder de eerdere christenvervolgingen veel christenen hun geloof verloochend hadden. Nu betreurden ze dit en wilden weer in de kerk opgenomen worden.
Nadat al hun pogingen om de kerk te hervormen op niets waren uitgelopen, scheidden zij zich tenslotte af van de katholieke gemeenschap. De directe aanleiding hiertoe was de benoeming van Caecilianus tot bisschop van Carthago in 312. Constantijn de Grote deed moeite om de twee stromingen bij elkaar te brengen. Dit mislukte, omdat ze zichzelf uitriepen tot de enige ware Kerk en de ander tot de valse kerk. In Carthago werd Donatus nu tot bisschop gewijd van de tegenkerk. Donatus kwam tegenover Caecilianus te staan. Hierdoor werd de hele kerk in Noord-Afrika verdeeld.
De donatisten onderscheidden zich van de rest van de kerk door hun meer geestelijke gezindheid, die zich uitte in hun christelijke karakter en gedrag. Ze waren voorstanders van de scheiding tussen kerk en staat. Ondanks deze opvatting deden ze toch herhaaldelijk een beroep op de keizer. Volgens hen werd het wezen van de kerk gevormd door geestelijk leven en niet door sacramenten. Deze opvatting stond tegenover de opvatting van de rest van de kerk.
Augustinus heeft hen krachtig bestreden. Aan het begin van de vierde eeuw oefenden zij sterke invloed in de kerk.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Donatus

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 625.