kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dualisme

Deze term wordt gebruikt wanneer de meerderheid van de volksvertegenwoordiging een onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van een politiek bestuur van politieke geestverwanten. Hierdoor wordt benadrukt dat de volksvertegenwoordiging een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Dualisme in de lokale democratie
Dualisme is sinds het verschijnen van het rapport van de Staatscommissie Elzinga een bekend begrip geworden in het gemeentelijk bestel.

De Vernieuwingsimpuls Dualisme en lokale democratie is een meerjarig programma dat ten doel heeft in gemeenten een cultuurvernieuwing richting dualisme te stimuleren. Het raadslid zou zich meer op kaderstelling, controle en vertegenwoordiging moeten gaan richten en de leden van het college meer op bestuur.

Dualisme is geen doel op zich, maar een middel om de afstand tussen burger en bestuur te verkleinen en de lokale democratie te vernieuwen. Het debat moet weer terugkomen in de gemeenteraad. Inwoners moeten meer betrokken worden bij beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Raadsleden moeten meer tijd moeten krijgen voor contact met hun achterban.

Dualisme richt zich dus met name op de verhouding tussen raad en college. In het huidige ('monistische') bestel bezit de raad de verordenende, budgettaire, bestuurlijke en controlerende bevoegdheden. De praktijk is dat het college van B&W veel bestuurlijke bevoegdheden uitoefent.

Bij dualisering is het de bedoeling een duidelijke scheiding aan te brengen tussen de taken van het college van B&W en die van de raad. B&W houdt zich bezig met besturen en de raad richt zich op zijn volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taak. Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat de wethouders straks in het duale stelsel geen deel meer uitmaken van de raad, en ook geen voorzitter meer kunnen zijn van raadscommissies. Op die manier worden bestuur (B&W) en de controle (Raad), gescheiden.

zie ook http://www.vernieuwingsimpuls.nl/


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.