kunstbus
Dit artikel is 10-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

dyslexie

Dyslexie

Dyslexie (onterecht ook wel als woordblindheid aangeduid) is een verzamelnaam voor een aantal aandoeningen die gepaard gaan met problemen met vooral geschreven taal. Er zijn verschillende vormen van dyslexie met verschillende oorzaken.

Onderzoek
Dyslexie is voor het eerst beschreven in 1887. De term werd gebruikt voor mensen met taalkundige vaardigheden die om onverklaarbare redenen aanzienlijk lager zijn dan verwacht, gegeven hun intelligentie. Onderzoek heeft uitgewezen dat dyslexie een neurologische oorzaak heeft. Ook al zijn er talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening. Gemiddeld gebruikt een dyslectisch persoon 10 keer meer hersencapaciteit bij het verwerken van taal gerelateerde informatie dan een normaal persoon. Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat. Verder kan dyslexie ook invloed hebben op gehoor, spraak, schrijven en handschrift.

Afwijkingen
Dyslexie tendeert familiegebonden te zijn, en familieleden van dyslectici hebben vaak andere taalproblemen. Dyslexie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes, en er zijn sterke aanwijzingen dat het erfelijk is. De kans dat een jongen dyslectisch wordt als zijn vader het ook is, is wellicht 50%. Dit is iets lager voor meisjes. De resultaten van grootschalig onderzoek bij tweelingen suggereren dat de gevoeligheid voor spraakklanken, gemeten door het gevoel voor rijm te testen, correleert met fonologische leesvaardigheden. Genmarkers op de chromosomen 1 en 15 zijn geĆÆdentificeerd in dyslectische families, en een connectie met chromosoom 6 in het gebied van het menselijk leucocyte complex verklaart wellicht een veel gerapporteerde associatie tussen dyslexie en auto-immuniteitsziekte. Er zijn ook ontwikkelingen op neurologisch gebied. Er zijn aanwijzingen die wijzen in de richting van de perisyvanische gebieden, en na onderzoek op overledenen werd een ongewone symmetrie van het plenum temperale met corticale dysplasie en littekens gevonden. Dyslexie is een Grieks woord dat betekent 'slecht lezen'.

Vroege kindertijd
Dyslexie is een ontwikkelingsstoornis die personen van alle leeftijden betreft, maar de symptomen verschillen per leeftijd. In studies bij kinderen met een erfelijk risico op dyslexie worden moeilijkheden met de spraakproductie en grammaticale ontwikkeling gemeld bij een leeftijd van 30 maanden, gevolgd door een tragere verwerving van de woordenschat gedurende de jaren voordat ze naar school gaan, culminerend (opeenstapelend) in achterstanden in fonologische ontwikkeling en kennis van het alfabet bij jonge schoolkinderen. Meldingen van ouders van achterstanden met spraak en taal bij kinderen met leesmoeilijkheden zijn gewoon in epidemiologische studies.

Latere jeugd
Het meest volledige beeld van dyslexie is zichtbaar bij kinderen in de schoolgaande leeftijd. Hoewel in de meeste gevallen de spraakperceptie (spraakwaarneming) intact is, hebben dyslectische kinderen moeite om na te denken over de geluidsstructuur van gesproken woorden. Zulke fonologische problemen maken het moeilijk te leren de verbinding te leggen tussen klanken en letters van gedrukte woorden. De meeste dyslectische kinderen hebben moeite met een fonetische benadering bij het lezen, en bij het spellen zijn ze niet in staat de klankstructuur van woorden weer te geven. Hoewel dyslectische kinderen veel van hun problemen overwinnen, hebben ze tijdens de volwassen leeftijd subtiele (kleine) problemen met hun fonologische bewustheid en lees- en schrijfvaardigheid. Door functioneel hersenonderzoek beginnen we te begrijpen waarom dit zo is; het is gebleken dat wanneer dyslectische volwassenen moeten zeggen of woorden rijmen en verbale kortetermijngeheugentaken moeten uitvoeren, ze alleen een deel van de hersengebieden gebruiken, die normaalgesproken betrokken zijn. Plausibel (verklaarbaar) is, dat hun fonologische moeilijkheden het gevolg zijn van een zwakke verbinding tussen de taalgebieden aan de voor- en achterkant van de linkerhersenhelft.

Onderzoeksresultaten
Kennis van de indicatoren voor leesvaardigheden en dyslexie heeft tot innovaties (vernieuwingen) in de interventie (behandeling) geleid. Een baanbrekend onderzoek toonde aan dat kinderen die slecht presteerden in een fonologische verwerkingstaak voor dat zij schoolgaand waren, significant (duidelijk onderscheidbaar) baat hadden bij een training in klankcategorisatie door middel van rijm en alliteratie, vooral wanneer dit gecombineerd werd met het leren van letterklanken. Als gevolg hiervan is bewezen dat training op het gebied van fonologische bewustheid gecombineerd met gestructureerde leesoefingen, een effectieve behandeling is voor slechte lezers en geeft betere progressie (vooruitgang) dan training in lezen of fonologische bewustheid alleen.

Twijfels
Hoewel de term dyslexie onderwerp van discussie is, zijn er zeer sterke aanwijzingen dat onverwachte leesproblemen bij kinderen veroorzaakt worden door taaldeficiƫnties (taalstoornissen) in het fonologisch domein (gebied). Kinderen met leesmoeilijkheden hebben vaak een varieteit aan psychosomatische problemen: klachten over hoofdpijn en moeilijkheden met zien zijn gewoon. Met een gedetailleerde beschrijving van het geval en de familiegeschiedenis kunnen dyslectische problemen ontdekt worden. Met standaardtesten bij kinderen voor de schoolgaande leeftijd kunnen gemakkelijk kennis van kinderrijmpjes en letters ontdekt worden.

Klinische (behandelings-) ervaringen laten zien dat met betrekking tot dyslexie het verkeerd is af te wachten en te zien hoe het kind zich ontwikkelt. Een vertraging bij het leren lezen kan snel veranderen in een aanzienlijke leesstoornis als er niets aan gedaan wordt.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Dyslectie.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 246.