kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ecce homo

'Ecce homo' is Latijn voor 'Zie de mens!'. Dit waren de woorden waarmee Pontius Pilatus Jezus met de doornenkroon toonde aan het volk na de geseling.

Volgens het evangelie van Johannes Johannes (19:5-7) ('Jezus kwam dan naar buiten met de doornenkroon en het purperen kleed. En [Pilatus] zeide tot hen: Zie, de mens! Toen dan de overpriesters en hun dienaars Hem zagen, schreeuwden zij en zeiden: Kruisigen, kruisigen! Pilatus zeide tot hen: Neemt gij Hem en kruisigt hem, want ik vind geen schuld in Hem. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet en naar die wet moet hij sterven, want Hij heeft zichzelf Gods Zoon gemaakt.') waren dit woorden van de Romeinse gouverneur Pontius Pilatus, toen hij Christus toonde aan de menigte joden die zich voor het gerechtsgebouw had verzameld.

Volgens de joodse wet had Christus een overtreding begaan door zichzelf de zoon van God te noemen. Pilatus vroeg de toeschouwers wat hij met Christus zou doen, waarop zij riepen: 'Kruisigen, kruisigen'. Zo beslisten zij over het lot van Christus. Kort voor hij aan het volk werd getoond hadden Pilatus' soldaten Christus gegeseld en belachelijk uitgedost als 'koning der joden'. Op Ecce homo-voorstellingen draagt Christus dan ook vaak een kroon van doornen, een purperen mantel en soms een rietstengel als scepter. Zijn naakte lichaam onder de mantel is bedekt met bloeddruppels.

"Ecce homo" is ook de bijnaam van enkele etsen van Rembrandt, waarin hij deze bijbelse scène afbeeldt. De officiële titel is meestal 'Christus voor Pilatus'. Dit thema komt in de schilderkunst veel voor.

"Ecce homo" is ook de titel van een werk van de filosoof Friedrich Nietzsche (1888), waarin hij het christendom radicaal afwijst.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.