kunstbus
Dit artikel is 12-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

element

Element is een woord dat eigenlijk 'basisonderdeel' betekent.

Het stamt af van de letters L-M-N waarmee de Romeinen hun alfabet lieten beginnen. Het woord betekent dus zoiets als de letters van het alfabet (het abc) betreffende.

1 elk van de vier hoofdstoffen water, lucht, aarde en vuur
2 (scheikunde) elk van de enkelvoudige stoffen waaruit alle andere stoffen zijn opgebouwd en die door chemische methoden niet verder herleidbaar zijn
3 vormend bestanddeel
4 asociaal, subversief persoon
5 (in België, niet algemeen) persoon als lid van een groep (op het werk, op school, in een sportclub enz.)
6 (bouwkunde) bouwdeel, segment
7 onderdeel dat mechanische trillingen in elektrische trillingen omzet
8 (natuurkunde) toestel waarin door chemische werking elektriciteit wordt opgewekt
9 (wiskunde) lid van een verzameling
10 gebitselement

De elementen (meervoud): natuurkrachten samenhangend met het weer.

Elementair (bijvoeglijk naamwoord; elementairder, elementairst)
1 de basisbeginselen of grondslagen betreffend of omvattend
2 (natuurkunde) de kleinst denkbare hoeveelheid of omvang hebbend
3 de chemische elementen betreffend


Elementen van Euclides is een klassiek boek over geometrie.
De Elementen (Grieks: Stoicheia) is een meetkundig en rekenkundig verzamelwerk, bestaande uit dertien boeken, geschreven door de Hellenistische wiskundige Euclides te Alexandrië in het begin van de derde eeuw voor Christus. Hierin verzamelde en formaliseerde hij 468 wiskundige bewijzen die in de eeuwen daarvoor reeds door andere wiskundigen waren bewezen.

In de verzamelingenleer is een element een onderdeel van een verzameling of, meer algemeen, een klasse. Alle elementen samen vormen de verzameling (of klasse). Het noteren van A = { 1, 2, 3, 4 } houdt in dat de verzameling A bestaat uit de elementen 1, 2, 3 en 4. Een deelverzameling is een groep van elementen uit A: de verzameling B = { 1, 2 } is bijvoorbeeld een deelverzameling van A. De elementen van een verzameling kunnen zelf ook een verzameling zijn. Zo bestaat de verzameling C = { 1, 2, { 3, 4 } } uit drie elementen, namelijk de getallen 1 en 2 en de verzameling { 3, 4 }.

Chemisch element: atoomsoort, met eventueel verschillende isotopen (zie periodiek systeem).
Een chemisch element (vaak ook kortweg element) is een soort atoom die kan worden onderscheiden van andere atomen door het aantal protonen in de atoomkern. Met noemt dit het atoomnummer van het element.
Zo bezitten bijvoorbeeld alle atomen die tot het element koolstof behoren 6 protonen in de kern, en behoren alle atomen met 92 protonen in de kern tot het element uranium.
De bekende elementen kunnen op allerlei manieren geordend worden. Zo kan de lijst van elementen uiteraard op alfabetische volgorde gepresenteerd worden, of gesorteerd op oplopend atoomnummer. De meest gebruikte en bekendste ordening wordt het periodiek systeem (der Elementen) genoemd. In dit overzicht zijn de elementen geordend op basis van overeenkomstige eigenschappen. Het Periodiek Systeem werd in 1869 door de Rus Dmitri Mendelejev bedacht, een prestatie van formaat, omdat toen nog veel elementen niet ontdekt of slecht onderzocht waren. Het periodiek systeem maakte het mogelijk om van deze nog onbekende elementen veel eigenschappen te voorspellen.
Atomen die tot een zelfde element behoren kunnen wel een verschillend aantal neutronen hebben. Men spreek dan van isotopen. De naam isotoop komt van het Griekse iso = gelijk en topos = plaats, hiermee wordt bedoeld dat isotopen dezelfde plaats in het periodiek systeem innemen. Daarnaast wordt de term allotroop gehanteerd. Hiermee wordt bedoeld dat atomen die tot één element behoren in clusters kunnen voorkomen, die uit een verschillend aantal atomen bestaan.
Wanneer een nieuw element ontdekt wordt (of beter werd, men denkt dat alle in de natuur voorkomende stabiele atomen inmiddels bekend zijn) of (met veel moeite) voor het eerst kunstmatig gecreëerd wordt dient dit element een officiële naam te krijgen. Er is een internationale organisatie, de International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) (Nederlands: Internationale Unie voor Zuivere en Toegepaste Chemie), die hierover beslist.
Deze instantie neemt meestal de naam over die de ontdekker voorgesteld heeft. Soms leidt dit tot controverses, omdat meerdere personen of groepen de ontdekking of synthese voor zich opeisen. Om deze reden heeft het lang geduurd voordat de elementen met een atoomgetal van 104 of hoger een naam kregen. Elk element krijgt ook een uniek symbool, dat uit één of twee letters bestaat, de eerste altijd een hoofdletter, de tweede nooit. Vaak is dit symbool een afkorting van de Latijnse benaming. Vooral de elementen die al lange tijd bekend zijn hebben in verschillende talen uiteenlopende namen. Het internationale symbool voorkomt dan verwarring.

De 4 elementen uit de klassieke filosofie en esoterie (water, aarde, lucht en vuur), in sommige systemen aangevuld met een vijfde element.
Elementen zijn de stoffen of krachten waartoe volgens oude religies alles op aarde te herleiden is.

De Boeddha stelde dat de fysieke wereld bestaat uit de volgende vier basis-elementen:
. Water (symboliseert cohesie en flexibiliteit)
. Aarde (symboliseert hardheid en inflexibiliteit)
. Lucht of ruimte (symboliseert materiële leegte)
. Vuur (symboliseert warmte)

Griekse oudheid: vier of vijf elementen
De Griekse wijsgeer Empedocles (ca. 490-430 v.Chr.) was een der eersten die de theorie verkondigde dat alle stoffen waren opgebouwd uit vier elementen. Later meende men dat de vier lichaamssappen (Humores) van Hippocrates hiermee overeenstemden, namelijk bloed (Latijn sanguis) met vuur, gele gal (Grieks cholos) met lucht, slijm (Grieks phlegma) met water, zwarte gal (Grieks melancholos) met aarde. Deze leer heeft standgehouden, totdat in de tweede helft van de 18e eeuw het chemisch elementbegrip ontstond.
Als aardse elementen gelden in de Westerse wereld (afgeleid uit deze Griekse filosofie) Water, Aarde, Lucht en Vuur. In de Griekse filosofie was er echter ook sprake van een vijfde element. Dit vijfde element ether was echter geen aards element maar zorgde voor de beweging van de hemellichamen.
De Grieken waren er van overtuigd dat alles was opgebouwd uit deze elementen. De elementen streefden elk een plaats in het universum na. Aarde was het zwaarste element en zat dus ook het laagst. Water was het element dat naar een evenwicht streefde dat net boven dat van de Aarde gelegen was. Lucht had een evenwichtsplaats die zich daar weer boven vond. Vuur, streefde naar een nog hogere evenwichtsplaats en dit kwam tot uiting door het stijgen van de vlammen. De ether daarentegen kon door een sterveling nooit bereikt worden. Deze was voorbestemd voor de goden (zie de Griekse god Aether).

Volgens de Chinese astrologie gelden als vijf elementen:
. Hout, gerelateerd aan: het oosten, de kleuren blauw en groen en de planeet Jupiter;
. Vuur, gerelateerd aan: het zuiden, de kleur rood en de planeet Mars;
. Aarde, gerelateerd aan: het midden, de kleuren bruin en geel en de planeet Saturnus;
. Metaal, gerelateerd aan: het westen, de kleur wit en de planeet Venus;
. Water, gerelateerd aan: het noorden, de kleur zwart en de planeet Mercurius.
Naast de Chinese dierenriem van 12 tekens wordt aan elk jaar één van deze elementen toegekend, waardoor een cyclus van 60 jaar ontstaat.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Element

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 71.