kunstbus
Dit artikel is 03-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

erfgoed

Dat wat men geërfd heeft

Erfgoed kan verwijzen naar:
. cultureel erfgoed

. Werelderfgoed
. natuurlijk erfgoed. Het Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa (Verdrag van Bern) biedt wettelijke bescherming voor vele bedreigde dier- en plantensoorten.

. iets dat geërfd wordt, zie erfenis.

Cultureel erfgoed
Onder cultureel erfgoed wordt verstaan: wat door vorige generaties is gebouwd of gemaakt en wat nu nog bestaat en tegenwoordig monumentale of museale waarde heeft.
Door contact met dit erfgoed krijgen de huidige generaties een beeld hoe mensen vroeger geleefd moet hebben. Cultureel erfgoed is van belang voor de identiteit van een samenleving. In tijden van nood kunnen liederen, teksten en kunstwerken een houvast zijn, dat troost biedt en hoop. Cultureel erfgoed versterkt het cultureel en historisch zelfbewustzijn. Monumenten en kunstschatten maken een gedeeld verleden zichtbaar en versterken daarmee de nationale identiteit. Dit geldt voor de Gouden Eeuw voor Nederland en de kunst van de Vlaamse Primitieven onder de Bourgondische hertogen voor Vlaanderen.

In de lage landen zijn belforten en begijnhoven bekende voorbeelden van cultureel erfgoed, evenals wind- en watermolens.

Ook bestaat er immaterieel of "roerend" erfgoed: talen, verhalen en legendes, lokale muziek, volksdans, feesten, verenigingen, rituelen en traditioneel vakmanschap waaronder van oudsher gebruikte methoden van textielbewerking en overgeleverde patronen en schema's in de decoratieve kunst (weefkunst, keramiek, houtbewerking) en de bouwkunst.

Werelderfgoed
Werelderfgoed is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en eigendom van de hele wereld, en waarvan het van groot belang wordt geacht om te behouden. Alleen erfgoed dat is ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO mag deze titel dragen. De lijst wordt jaarlijks samengesteld door de Commissie voor het Werelderfgoed, die bestaat uit vertegenwoordigers van 21 landen.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.