kunstbus
Dit artikel is 30 10 2016 16:32 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

filosofisch materialisme

Materialisme is de filosofie die de werkelijkheid, ook emoties en andere processen in het menselijk brein, uiteindelijk herleidt tot materie, dit in tegenstelling tot het idealisme of het spiritualisme.

In de geschiedenis komen meerdere denkers voor die gezien worden als vertegenwoordigers van het materialisme. In de oudheid was dit bijvoorbeeld de Griekse filosoof Democritus.

Veel later wordt het materialisme steeds meer onderdeel van de discussie over de verhouding tussen lichaam en ziel, zoals dit met name in het dualisme van Descartes was geformuleerd. Belangrijke vertegenwoordigers van dit nieuwere materialisme waren de Franse arts La Mettrie en Duitse filosoof Feuerbach. In hun beider visie is de ziel geen hogere substantie maar nauw vervlochten met de menselijke lichamelijkheid. Zowel La Mettrie als Feuerbach blijken echter omzichtig in hun omschrijving van het wezen van de menselijke ziel, en zien het materialisme slechts als een aanzet om de complexiteit of 'geheim' van de ziel te doorgronden. Vermoedelijk is de ziel als uitdrukking van het lichaam, een soort illusie die voorkomt uit de subjectieve beleving zelf.

Het materialisme is niet alleen een thema uit de filosofie of wijsgerige antropologie maar leidde ook tot een sterkere benadrukking van de methoden van de natuurwetenschappen in beschouwingen over en onderzoek naar de mens en menselijke geest. Deze ontwikkeling had zijn wortels in de Renaissance, toen men zich los begon te maken van de dogma's van de katholieke kerk. Zij sloot ook aan bij het denken van de Verlichting, waarin de menselijk rede centraal stond. Langzaam werden de mensen vrij om de wereld te onderzoeken en te interpreteren, en bij dit nieuwe onderzoeken, dat zou uitgroeien tot de empirische wetenschap, bleek al snel dat men heel goed kon zonder termen als God of ziel (waarvan het bestaan ook niet te bewijzen was) om bepaalde verschijnselen te verklaren. Vanuit de empirische wetenschappen bleek het ook mogelijk de menselijke ziel of geest vanuit een meer objectief perspectief te onderzoeken. Het bestaan van een onstoffelijke of hogere ziel wordt erkend noch ontkend; ze vallen simpelweg buiten het onderzoeksgebied en er worden geen uitspraken over gedaan.

Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Materialisme_(filosofie)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.