kunstbus
Dit artikel is 13-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

frater

Broeder van bepaalde congregaties die veelal in het onderwijs werkzaam zijn.

( ook een kleine vink, wintergast in de lage landen )

Een frater (Latijn voor 'broeder') is een rooms-katholieke theologiestudent of geestelijke die geen wijding heeft ondergaan, maar die in een congregatie of een orde de drie kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd.

De congregatie (v)(congregatiën, congregaties)
1 (rooms-katholiek) kloostercongregatie.
2 (rooms-katholiek) kerkelijke vereniging van leken, tot het houden van godsdienstoefeningen.
3 (rooms-katholiek) bestuurscollege binnen de Romeinse curie met een bepaalde taak.

De leek (m)(leken)
1 iem. die van een bepaald vak geen verstand heeft.
2 iem. die niet tot de geestelijke stand behoort.

De curie (v)(curies)
1 pauselijke regering.
2 bestuursmedewerkers van een bisschop.
De Romeinse Curie (Latijn: curia romana) is het bestuursorgaan van de Heilige Stoel, waardoor de Paus de aangelegenheden van de gehele Kerk pleegt te behandelen en die in zijn naam en op zijn gezag haar taak vervult ten behoeve van de gehele Katholieke Kerk. Het woord curie is afgeleid van het Latijnse curia, dat verwijst naar de plaats waar in de klassieke Oudheid de Romeinse senaat vergaderde. Later werd de term gebruikt om het paleis van de vorst aan te duiden en stilaan ook voor het 'vorstelijke huis', de hofhouding die de vorst bijstond in zijn bestuurstaak.
In beperkte zin wordt de term curie ook gebruikt voor de bestuursorganen van een bisdom.
(kloostergemeenschap van fraters.

De fraterschool
1 school waaraan fraters onderwijzen.

De kloostergeloften of religieuze geloften zijn de publieke geloften van armoede, zuiverheid en gehoorzaamheid die door kloosterlingen en andere religieuzen in de Katholieke Kerk, de Anglicaanse kerk en de Oosters-Orthodoxe kerk worden afgelegd. Ze drukken een volledige toewijding aan de dienst van God en van de naaste uit. De kloostergeloften beantwoorden aan de evangelische raden.

In de Katholieke Kerk worden de kloostergeloften naar canoniek recht geregeld in de canons 654-658 van het Kerkelijk Wetboek (1983). Ze worden in het algemeen in de volgende twee stappen genomen: eerst de tijdelijke eerste geloften, en na een paar jaar de eeuwige geloften. Het doen van geloften wordt soms ook wel professie of inkleding genoemd.

Eerste geloften
De novice kan in principe zijn of haar eerste geloften afleggen na minimaal één jaar noviciaat. Deze tijdelijke geloften moeten na enige tijd vernieuwd worden. Door de tijdelijke geloften wordt men voorlopig opgenomen in de religieuze orde of congregatie.

Eeuwige geloften
Minimaal drie jaar na het afleggen van de tijdelijke geloften kan men de eeuwige geloften afleggen. Hierdoor wordt men permanent lid van een religieuze orde of congregatie.

Geloften in de Sociëteit van Jezus
De jezuïeten onderscheiden zich van andere orden en congregaties doordat zij direct na het tweejarige noviciaat 3 eeuwige geloften (armoede, kuisheid en gehoorzaamheid) afleggen. Hierdoor bindt de jezuïet zich voor altijd met de Sociëteit. Na het tertiaat (een derde noviciaatsjaar na ongeveer tien jaar) volgt de vierde gelofte , namelijk de gelofte van gehoorzaamheid aan de paus. Deze bijzondere gelofte maakt het in theorie mogelijk jezuïeten in te zetten op plaatsen waar de bisschop van Rome dat nodig en nuttig acht. Hierdoor bindt de Sociëteit zich met de jezuïet en wordt de band dus wederkerig.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Frater_%28religieus%29

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.