kunstbus
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

gebed

Het aanroepen van de godheid. In het gebed zoekt wordt een spiritueel contact met goddelijke of menselijke spirituele wezens gezocht, of een vorm van spirituele werkelijkheid of leer en heilige geschriften. Met een gebed kan men eerbied tonen, een verzoek doen, of eigen gedachten en emoties uiten of richting geven.

De inhoud van het gebed en de gebedshoudingen verschilt naargelang de verschillende (soorten van) religies.

Boeddhisme

In het boeddhisme toon je door middel van het gebed eerbied of respect aan de Boeddha, de Dhamma en de Sangha. Soms reciteert men reflecties over diverse aspecten van de boeddhistische leer (de Dhamma). Veel boeddhisten in Azië maken vaak verzoeken aan devas (goden), Bodhisattva's of één of meerdere Boeddha's.

Het boeddhisme kent diverse gebedshoudingen. In het Tibetaans boeddhisme wordt een volledige prostratie van staand naar liggend en weer staand gemaakt, soms honderden keren en in snel tempo. In de Theravada traditie in Thailand zit men geknield op de tenen waarbij de handen continu in de gebedshouding worden gehouden: losjes tegen elkaar diagonaal omhoog gericht. Dit gebed kan soms een uur of langer duren. Men kan dan ook naar een meer comfortabele houding wisselen, gelijkend op de traditionele meditatiehouding. Tijdens de gebeden zal men ook vaak de zogenaamde vijf-punts-buiging maken; in de genoemde houding op de knieën, en vervolgens beide handen en ellebogen, en het voorhoofd tot de grond brengen.

Christendom

Er zijn binnen het christendom drie hoofdcategorieën van gebed:
. In het Dankgebed wordt God gedankt om wat Hij gegeven heeft en om wie Hij is.
. In het Smeekgebed wordt gevraagd om vervulling in nood en behoeften (zie ook: litanie).
. In het Belijdend gebed wordt schuld beleden en om vergeving gevraagd.

In de Bijbel is het gebed onzevader een grondregel, en voor veel christenen een belangrijk richtlijn en inspiratiebron voor hun eigen persoonlijke gebeden. Andere bekende gebeden zijn het angelus, het magnificat, de rozenkrans en het weesgegroet. Katholieken maken aan het begin en het eind van hun gebeden een kruisteken.

In het christendom wordt zowel knielend, zittend als staandend gebeden waarbij de handen worden gevouwen of de orantehouding wordt aangenomen waarbij de armen symmetrisch worden uitgestrekt en met geopende handen worden opgeheven tot op oorhoogte, daarbij de ellebogen dicht bij de romp van het lichaam houdend.
Bij de charismatische stromingen binnen het christendom is het staand bidden met opgeheven handen tijdens samenkomsten gebruikelijk. In besloten kring of bij persoonlijk gebed wordt vaak de voorkeur gegeven aan zittend bidden met gesloten ogen en gevouwen handen. wanneer wordt gebeden in gemeenschap wordt ook wel gebeden door elkaars handen vast te houden.
Er zijn verschillende manieren om een gebed af te sluiten, waaronder:
. amen
. om Jezus' wil
. (ik/wij vragen dit) in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.

Het bidprentje

Een bidprentje is een klein prentje dat voornamelijk binnen de Katholieke Kerk als herinnering aan bepaalde gebeurtenissen zoals doopsel, eerste communie, vormsel, huwelijk, priesterschap en in het bijzonder bij een overlijden wordt uitgegeven. Er staat een religieuze afbeelding op met op de voor of achterkant een gebed. Oudere bidprentjes hebben enkel een voor- en achterzijde. Later werden ook wel dubbelgevouwen prentjed gebruikt, waarbij de afbeelding aan de buitenkant stond en de gebedstekst binnenin.

Wordt het bidprentje uitgegeven naar aanleiding van een overlijden dan worden de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld. De bidprentjes worden tijdens de uitvaart uitgedeeld. Vroeger werd op dit soort bidprentjes vooral een heilige afgebeeld, tegenwoordig wordt vaak een kruis of de overledene zelf afgebeeld. De bidprentjes worden vaak in een missaal gestoken, zodat men tijdens een Mis al bladerend deze personen in herinnering kan roepen.

Islam

Binnen de islam zijn er 3 verschillende vormen van gebed:
* De Dhikr is een meditatieve vorm van gebed verricht door middel van een tasbih. Dit wordt staand, of zittend gedaan, maar ook wel met behulp van een soort dans.

* de Dua is een persoonlijk gebed dat o.a. kan worden verricht door middel van het maken van een soort kommetje met de handen als men op de grond zit die na het uitspreken van het gebed in het gezicht worden gewreven. Dit wordt individueel verricht, maar ook in een groep waarbij een spreker een dua uitspreekt. De toehoorders kunnen dan bevestigend antwoorden (amen) en de dua besluiten door het reciteren van Soera.

* De Salat is het rituele, vijfmaaldaagse gebed om God te danken. De Salat is een van de vijf zuilen van de islam waarbij eerbied voor God tot uitdrukking en onderwerping van de mens aan God wordt gebracht door middel van een houdingen: staand, voorover gebogen en knielend. Deze komen op een voorgeschreven rituele wijze tijdens elk gebed aan de orde. Het toppunt van de onderwerping is het moment waarbij knielend met het voorhoofd de grond wordt geraakt. Tijdens de salaat getuigt men op een bepaald moment dat er geen god is dan God door te wijzen met de wijsvinger. Het geheel wordt afgesloten met een hoofdbeweging van rechts naar links, waarbij de engelen worden gegroet die de mens vergezellen.

Jodendom

In de joodse religie speelt vooral het tefilla-gebed een centrale rol. Er zijn aangepaste gebeden voor verschillende uren van de dag, verschillende dagen van het jaar en verschillende gebeurtenissen in het mensenleven en de natuur rondom. In het jodendom zijn staan en zitten de gebruikelijke gebedshoudingen. Men staat als de ark wordt geopend en voor sommige gebeden waarbij vaak wordt gedeind. Vroeger baden joden ook wel door ver overgebogen te liggen, een gebedshouding die nu nog wel voorkomt bij het Karaïtisch jodendom.

Het ambtsgebed

Bij het ambtsgebed wordt aan het begin of het einde van een vergadering van de Provinciale Staten of de gemeenteraad gezamenlijk gebeden.

Het bahá'í-geloof

In het bahá'í-geloof wordt gebeden tot God met het doel dichter bij God en Bahá'u'lláh te komen, het eigen gedrag te verbeteren en om goddelijke bijstand te vragen. Deze gebeden zijn zowel door Bahá'u'lláh, de grondlegger van het bahá'í-geloof, en zijn zoon 'Abdu'l-Bahá schreven.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.