kunstbus
Dit artikel is 14-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

geodesie

Geodesie

De klassieke geodesie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bepaling van de vorm en de afmetingen van de aarde. Deze omschrijving heeft slechts betrekking op de kern van het vakgebied, dat is de meetkundige beschrijving van de aarde of delen daarvan. De naam geodesie wordt echter ook in ruimere zin gebruikt voor een beroepsgebied dat zich uitstrekt van enerzijds de geofysica tot anderzijds bijvoorbeeld de maatvoering van technische projecten en de administratie van grondeigendom.

Veel mensen kennen het vakgebied vooral als landmeten. Fotogrammetrie behoort echter ook tot de disciplines van de geodesie. Een andere tak betreft de registratie van het gebruik van onroerend goed, waarbij zowel het juridische als het technische aspect aan de orde komt.

Geodesie houdt zich ook bezig met zaken als het bestuderen van het aardse zwaartekrachtveld, rotatiegedrag van de aarde, het aanmeten van deformaties door platentektoniek. Met de opkomst van de ruimtevaart en de introductie van GPS neemt de ruimtegeodesie een steeds belangrijkere plaats in.

In de meeste landen bestaat geodesie als universitaire opleiding.

Geschiedenis
Nederland heeft in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in de geodesie. Bekende Nederlandse wetenschappers in dit gebied waren Willebrord Snel van Royen (1580-1626), Christiaan Huygens (1629-1695) en Felix Vening Meinesz (1887-1966). Een bekende Vlaamse geodeet is Gerardus Mercator (1512-1594), waar we o.a. de Mercatorprojectie aan te danken hebben.In Nederland bestaan verschillende geodetische opleidingen. De landmeter speelde een belangrijke rol bij de militair- en civiel-technische ontwikkeling van Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw.


Landmeetkunde
Een waterpasinstrument is een gespecialiseerd toestel waarmee de hoogteligging van punten nauwkeurig kan worden gemetenLandmeetkunde is de toegepaste wetenschap die zich bezig houdt met het meten van land, meer precies, de onderlinge positie van punten op het aardoppervlak. Dit gebeurt onder meer met behulp van een tachymeter (totaalstation) en/of een theodoliet, tegenwoordig ook wel met behulp van GPS en Civiele ontwerp software.

De landmeetkunde, onderdeel van de geodesie, richt zich op de meetkundige beschrijving van stukken land waarbij het effect van de aardkromming planimetrisch(d.w.z het horizontale vlak) kan worden verwaarloosd (wat normaliter geldt voor gebieden niet groter dan ongeveer 50 × 50 km²).

Natuurlijk zal de landmeter zich niet puur bezighouden met het meten. Hij zal datgene wat hij meet ook moeten benoemen. Dus meet hij als grens een sloot op of een heg; is het gebouw waar hij mee bezig is een woning of een fabriek. In die zin is landmeten voor een gedeelte ook het bedrijven van topografie of het inwinnen van en verwerken van data tot geo-informatie.

In de ruimere betekenis beslaat het werkveld echter meer dan enkel meten. Het verkavelen van grond, plaatsbeschrijving van gebouwen en allerhande constructies opmaken, schatten van verkoopswaardes van onroerend goed, algemene adviserende functie aangaande wettelijke bepalingen binnen het beroepsveld en dergelijke meer, behoren ook tot de reële beroepsuitoefening van de landmeter.

Onderdelen van de landmeetkunde

. waarnemen, meten, registreren, berekenen
. bepalen van precisie, afwijking en nauwkeurigheid,
. controle en vereffening
. kaartprojectie, berekening van coördinatenstelsels, coördinaattransformatie
. lengtemeting, afstandmeting ( mechanisch, optisch, elektronisch)
. hoekmeting (theodoliet)
. richtingmeting (gyrotheodoliet, boussole-instrument, sextant)
. puntsbepaling (voorwaartse insnijding, achterwaartse insnijding)
. driehoeksmeting, veelhoeksmeting
. hoogtebepaling ( waterpasinstrument, fotogrammetrisch, trigonometrisch, barometrisch, hydrostatisch, gravimetrisch)
. positiebepaling, afstandbepaling, hoogtebepaling, bepaling van oppervlakte en inhoud
. maatvoering, uitzetten van hoeken, bogen, lijnen, eigendomsgrenzen
. detailmeting, kartering (veldtachymetry, planchetmeting)
. cartografie en geografische informatiesystemen (GIS)
. fotogrammetrie en remote sensing
. hydrografische metingen
. plaatsbepaling met behulp van Global Positioning System
. kadastrale registratie en de landinrichting, inclusief vastgoedsystemen


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article nl.wikipedia.org/wiki/Landmeetkunde and nl.wikipedia.org/wiki/Geodesie.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.