kunstbus
Dit artikel is 12-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

hel

Hel (geloofsconcept), een religieus concept, verblijfplaats van verdoemden, plaats van verschrikking
De hel is een religieus concept en duidt een plek of bestaanssfeer aan waar men na de dood heen kan gaan en welke gekarakteriseerd wordt door een hoge mate aan fysieke en mentale pijn en lijden. In bijna alle religies is er sprake van de aanwezigheid van een of meerdere hellen.

Hel (godin), een godin in de Noordse mythologie
Het woord hel komt van het Oergermaanse woord haljæ wat dodenrijk of onderwereld betekende.
De godin Hel was in de Noordse mythologie de koningin van de onderwereld, Helheim en Niflheim. Ze is een dochter van Loki en Angrboda en de zuster van Fenrisulfr en Jormungand. Odin wierp Hel naar de onderwereld en gaf haar gezag over de zieken of en de oude stervenden. Zij heeft een lichaam dat half zwart is en half met vlees bedekt is. Haar woningsplaats is de Eliudnir-zaal. Haar bedienden zijn Ganglati en Ganglot. Andere namen: Hela, Hell, Hella en Hellia.
Hel had haar burcht in het diepste punt van de wereld. Dit punt heette, net als de burcht, Niflhel (Nevelhel) en dit was de plek waar alle doden naartoe gingen, ongeacht of zij goed of slecht geleefd hadden. Voor de leefwijze in Niflhel hing het er wel vanaf hoe je geleefd had. Voor de zondigen was het er een straf. Naast Hels rijk was er nog een ander dodenrijk, het Walhalla. Zij die dapper gevochten hadden op het strijdveld en waren gesneuveld werden door de Valkyrja's (ofwel Walkuren) in Odins naam uitgekozen om naar het Walhalla te gaan.

Helgardh, Helheim of Helgard is in de Noordse mythologie de onderwereld waar de dochter van de god Loki, Hel, verblijf houdt. In de Proza-Edda van Snorri Sturluson wordt het beschreven als een ruimte gevuld met de huiverende schaduw-spooksels van diegenen die glansloos gestorven zijn aan ziekte of ouderdom. Helheim is ook de plaats voor oneervolle eedbrekers. Het is erg koud in deze laagste sfeer van het universum. Het is gelegen onderaan Yggdrasils derde wortel, nabij Hvergelmir en Náströnd. Er is geen zekerheid of Helheim en Niflheim erg verschillende plaatsen zijn, of het ene deel is van het andere, en of beide verschillende namen voor eenzelfde ruimte of toestand zijn.

Men zegt dat Helheim een zaal of hal is met een dak ineengeweven met slangenwervels waaruit gif neerdruppelt op degenen die in rivieren van bloed onderaan waden. Zij die in deze hallen verdwaald zijn krijgen niets dan geitenurine om hun dorst te lessen. De poorten liggen naar het schijnt in het zuiden, weggekeerd van Asgard dat noordwaarts zou gelegen zijn.
De zaal wordt omgeven door een rivier Gjöll, koud als vrieswater met erin rondstromende messen. Deze rivier ontspringt in de bron Hvergelmir en omringt Helheim volledig. Zij toont gelijkenis met de Grieks-Romeinse Styx.
De enige manier om de rivier over te steken is langs een gouden brug die bewaakt wordt door een schaduwmaagd, de reuzin Móðguðr, en Garmr (vergelijk Kerberos), een monsterlijke hond die mee de wacht houdt. Zij verhinderen niemand de toegang, wel de terugkeer. Indien enig levend persoon een voet op de brug zou zetten, dan rinkelt en galmt zij alsof er duizend man overheen stapt, maar de doden raken erover zonder een kik.

De reus Hræsvelgr (lijkeneter) zit aan de rand van de wereld erboven. Hij neemt wel eens de vorm aan van een arend die met zijn vleugels klapwiekend de ijswind vanuit het dodenrijk voortbrengt.

De draak Níðhöggr voedt zich in de diepte met de lijken van gestorven eedbrekers, die eerst door wolven zijn verscheurd.

Monotheïsme
Het begrip hel komen we veel tegen binnen het christendom en de islam. Na te zijn gestorven, zouden de zielen naar het hiernamaals gaan. Conform de vroomheid, eerlijkheid, kuisheid en/of andere zaken wordt er door een hogere macht beslist of een ziel naar de hemel mag of dat deze naar de hel moet. De hel is in die zin het tegenovergestelde van de hemel, namelijk een verblijf in afwezigheid van God. Rooms Katholieken geloven dat de meeste gerechtvaardige zielen voor hun intrede in de hemel eerst nog tijdelijk gelouterd dienen te worden in het vagevuur.

Het christelijk en islamitisch concept van een bestaan na de lichamelijke dood als geest/ziel in hemel of hel, is terug te voeren op het Griekse idee van het dualisme (Plato) waarbij lichaam en geest twee gescheiden grootheden zijn die, in het geval van de geest, onafhankelijk van de ander kan voortbestaan. Deze visie wordt niet geruggesteund door de Bijbel, waar de oorspronkelijke gedachte is dat doden dood zijn, wachtende op de Opstanding. In de Bijbel speelt de hel wel een rol als plaats waar na het eindoordeel op de Dag des Oordeels, de goddelozen naartoe worden gezonden, terwijl de gelovigen een nieuwe hemel (heelal) en een nieuwe aarde beërven (Openbaring 21:1-5) waar voor de dood en het kwaad geen plaats meer is. De hel wordt omschreven als eeuwig. De hel wordt derhalve ook wel "eeuwige straf" of "eeuwige verderfenis" genoemd. Uit de hel is volgens de Bijbel geen bevrijding mogelijk.

Het jodendom en de islam gebruiken namen die zijn afgeleid van de Gehennavallei nabij Jeruzalem. In het Hebreeuws Gehinnom; in het Arabisch al-nar (het vuur) of jahannam.

Het concept van het kwaad in het jodendom verschilt radicaal van dat concept in andere geloofssystemen.
In de Tenach en de rabbijnse literatuur staan meerdere referenties aan 'de satan', die steeds verschillende karakteristieken en handelingen wordt toegeschreven. Anders dan bijvoorbeeld de profeten en de Messias, zijn engelen in het jodendom door God gezonden bovennatuurlijke wezens.
De Satan is een engel van God, die door God wordt gebruikt om de mens te testen. Het jodendom ziet het leven op deze wereld als voorbereiding op het leven in de volgende wereld. In deze wereld kan men kiezen tussen goed en kwaad. Het gehele doel van deze wereld is die keuze tussen goed en kwaad. Dit is een van de meest fundamentele concepten van het jodendom.
De 'Satan' probeert mensen te misleiden. Dat doet hij door leugen en bedrog te etaleren als waarheid. Hij probeert de verhouding tussen God en mens te verstoren. Het is aan de mens om tegen die slechte krachten (bekend als de yetzer ha-ra) te vechten.
Er bestaat in de joodse wereldvisie dus niet een persoon in welke vorm dan ook met de naam 'Satan', zoals in het christendom het geval is. Desondanks zijn er wel degelijk verhalen over 'de Satan' die met personen communiceert, zowel in als na bijbelse tijden. Zo zijn er in de Talmoed verhalen over rabbijnen die discussiëren met de 'Engel des doods' (zie onder).
Er wordt wel beweerd dat tijdens de Babylonische ballingschap het jodendom onder invloed van de Perzische godsdienst van Zarathustra gedachten over een strijd tussen goed en kwaad zou hebben ontwikkeld. Deze hypothese is echter arbitrair en geenszins bewezen. De hypothese luidt dat men zich moeilijk zou hebben kunnen voorstellen dat zowel goed als kwaad van God afkomstig zijn en dat daarom de gedachte aan een afzonderlijke, persoonlijke macht van het kwaad zou zijn ontstaan.
Er zijn een aantal namen van de kracht die 'Satan' heet, die nooit uitgesproken mogen worden. Wanneer zij uitgesproken zouden worden, zou men deze kwade kracht op kunnen wekken. Een van deze namen is Samaël, ook bekend als de 'Engel des doods' (Hebreeuws: "malach ha-maves").

Het Boeddhisme maakt onderscheid tussen veel verschillende hellen, die variëren in de intensiteit en frequentie van de ervaren pijn. Er is in het boeddhisme geen sprake van een hogere macht die beslist of iemand naar een hel gaat of niet; alleen iemands eigen karma is hiervoor verantwoordelijk. Een leven in een hel is slechts tijdelijk; wanneer dat leven beëindigd is (doodgaan), kan men weer als een mens, als een dier, als een geest of in een hemel wedergeboren worden. (zie ook: boeddhistische kosmologie).
Volgens de boeddhistische leer bestaat er geen permanente, onveranderlijke ziel, en deze kan daarom ook niet in een hel wedergeboren worden. Wat volgens de boeddhistische theorie plaats vindt is dat het bewustzijn, na de dood, een nieuw leven 'oppakt' in een hel als gevolg van de slechte acties (slecht karma) die in het verleden gedaan zijn. Ook de huidige staat van geest is van invloed.

Het Schimmenrijk, ook wel de Onderwereld of de Hades is de plaats waar men volgens de Griekse mythologie naar toe ging nadat men dood ging. Homerus noemt het ook het rijk van de nacht. De Onderwereld wordt bewaakt door Cerberus, een driekoppige hond. De god van de onderwereld is Hades zijn vrouw Persephone, de dochter van de vruchtbaarheidsgodin Demeter. Er staan zwarte bomen, die de somberheid van de dood symbolyseren. Hades was de broer van oppergod Zeus en van Poseidon de god van de zee. De drie broers hadden bij de moord op hun vader Kronos de wereld in drie koninkrijken verdeeld.
Wanneer men stierf ging men, begeleid door Hermes, over de Styx. Hier moest men een muntje aan de veerman Charon betalen, die je vervolgens overzette. Om de veerman zijn tol te kunnen betalen werd de doden een muntstuk (Obool) in de mond meegegeven. Doden die het ongeluk hadden geen muntstuk bij zich te hebben moesten aan voor eeuwig ronddolen aan de verkeerde kant van de dodenrivier. Zij vonden in de dood geen rust.
Aan de overkant kwam je de Drie Rechters tegen. Zij beslisten, aan de hand of de persoon goed of slecht geleefd had, welk lot er te wachten stond. Wie goed geleefd had, ging naar de Elyzeese Velden. Wie slecht geleefd had ging naar de Tartaros. Daar werd men gestraft, zoals Tantalos of Sisyphus. Wie niet bijzonder goed of slecht geleefd had ging naar een grote vlakte waar men eeuwig rondzwierf.

De Onderwereld was in de regel alleen toegankelijk voor doden. Slechts enkele helden, zoals Odysseus, Aeneas en Herakles en Orpheus kwamen er levend weer uit. De zanger Orpheus daalde af in de Hades om zijn geliefde Euridice uit het dodenrijk te verlossen. Hij slaagde er echter niet in.

De schimmen van de doden laven zich aan bloed. Odysseus plengt het bloed van een offerdier bij de ingang van de Hades en dan komen de doden uit het schimmenrijk opzetten.

De schim van Koning Minos spreekt recht over de doden.

De onderwereld was geen begerenswaardige plek. In de Odyssee van Homerus vertelt de schim van de gevallen held Achilles aan zijn oude strijdmakker Odysseus als deze laatste in de hades is afgedaald, dat het beter is een knecht op aarde te zijn dan een koning in het Schimmenrijk.
Odyssea boek XI regel 488:
Tracht mij de dood toch niet goed te praten, doorluchte Odysseus !
'k Zou nog liever een ander als boerenarbeider dienen,
Iemand, die zelf geen akkers bezit, die maar amper kan leven,
Dan over al de lijken der Doden regeren.

(Vertaling van Dr Aegidius W. Timmerman; UItgeverij Manteau Brussel, 1977)

Netu: (Egyptische mythologie)
Nephthys (Grieks), Nebthet of Nebet-het (Egyptisch wat wil zeggen 'vrouwe van het huis') is in de Egyptische mythologie de godin van de onderwereld en de geboorte. Ze is de dochter van de hemel en aarde, en de zuster van Isis. Met deze laatste wordt ze vaak afgebeeld. Nephthys werd weergegeven in een gewaad dat veel op een dodenkleed lijkt, en haar attribuut is de valk. Ze trouwde met haar broer, Seth, met wie zij haar zoon Anubis kreeg.
Hoewel Nephthys getrouwd was met de vijand van zowel haar zuster als haar andere broer - Isis en Osiris - hielp zij Isis toen Seth Osiris vermoordde en in stukken over heel Egypte verspreidde. Samen met haar man en andere goden behoorde ze tot de Enneade van Heliopolis.
Ze was ook één van de beschermgodinnen van de canopen. Ze deelde deze functie met Isis, Neith en Selket. Ze beschermde de god Hapy, één de vier zonen van Horus, die de longen van de overledene beschermde.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Hel_%28geloofsconcept%29.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.