kunstbus
Dit artikel is 05-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Hemelvaart

Met Hemelvaart wordt binnen het christendom het letterlijke opvaren van Jezus Christus naar God, zijn Vader in de hemel, herdacht. Soms wordt de Hemelvaart verward met de opname van Maria in de hemel (Maria-Tenhemelopneming), dat een puur rooms-katholieke aangelegenheid is en niet gebaseerd op bijbelse geschriften.

Godsdienstige betekenis
De betekenis van Hemelvaart wordt in het Nieuwe Testament van de Bijbel zo uitgelegd dat Jezus zich in de hemel als Zoon van God aan de rechterzijde van God de Vader zou hebben gezet om zodoende mee te kunnen regeren en te kunnen opkomen voor de gelovigen. Ook zou Jezus door zijn hemelvaart de weg hebben vrijgemaakt voor de uitstorting van de Heilige Geest, tien dagen later (dit wordt gevierd op het Pinksterfeest). Volgens het Nieuwe Testament zal Jezus terugkomen naar de aarde, aangeduid als de Wederkomst.

Het Lucas-evangelie en de Handelingen van de Apostelen verhalen dat Jezus na zijn verrijzenis uit de dood, meerdere malen verschenen is aan zijn leerlingen, de latere apostelen.

Na veertig dagen steeg hij op ten hemel, terwijl zijn leerlingen daarvan getuige waren (Handel.1:9 t/m 11 ' Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan.").

De tien dagen tussen Hemelvaartsdag en Pinksteren werden gekenmerkt doordat de leerlingen van Jezus zich zonder zijn steun verloren voelden.

Reeds uit geschriften van de Apostolische Vaders blijkt het geloof aan de hemelvaart van Jezus (Polycarpus van Smyrna, Justinus de Martelaar en Irenaeus van Lyon). In de geloofsformules van Nicea en die van Constantinopel uit 325 respectievelijk 381 staat de hemelvaart van Jezus dan ook vermeld.

De viering van Jezus' hemelvaart is een van de hoogfeesten van de Kerk en wordt Hemelvaartsdag genoemd. Hemelvaartsdag valt altijd op de veertigste dag gerekend vanaf Eerste Paasdag, waardoor de datum elk jaar anders is. Wel valt Hemelvaartsdag altijd op een donderdag, tien dagen vóór Pinksteren.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 594.