kunstbus
Dit artikel is 18-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

humanisme

1. Een levensbeschouwing, ontstaan als stroming in de renaissance in Italië, waarin geleerden (humanisten) de nadruk legden op studie van de klassieken en op de menselijke waardigheid en kennis. De intellectuele bedrijvigheid in de periode van de renaissance, en met name de wijsgerig-literaire en de godsdienstige aspecten daarvan, vat men meestal samen onder het begrip humanisme.

2. In de moderne tijd, aanduiding voor een buitenkerkelijke levensovertuiging met de nadruk op menselijke vermogens als verstand, ervaring en gevoel en als hoogste ideaal zelfverwezenlijking en ontplooiing.

(zie ook geschiedenis humanisme)

Het woord 'humanisme' is afgeleid van het Latijnse 'humanitas'. In het woord zitten twee betekenissen vervat, namelijk 'mens-zijn' en 'het streven naar menselijkheid'. In het humanisme staan beide elementen centraal.
Het humanisme is een levensbeschouwing die bij het interpreteren van de wereld en de plaats van de mens uitgaat van de 'redelijke en zedelijke' vermogens van de mens. Het humanisme doet geen beroep op een bovenmenselijke of bovennatuurlijke macht of kracht, zoals een god.
Humanisten vinden het belangrijk om van het leven wat moois te maken, levenskunst. Maar het gaat niet alleen om het eigen leven. Humanisme is ook een moreel en politiek streven waarin de menselijke waardigheid centraal staat.

Zelf denken en samen leven. Dit korte zinnetje geeft in een notendop weer waar het in het humanisme om te doen is. In het humanisme kunnen twee belangrijke motieven en inspiratiebronnen worden onderscheiden: het ideaal van een menswaardig bestaan voor allen en het ideaal van autonomie, individuele vrijheid en het ontwikkelen van het vermogen zelf na te denken.

Hoewel natuurlijk de twee idealen als zodanig erg belangrijk zijn, wil het humanisme vooral ook aandacht vragen voor het feit dat deze twee idealen samengaan en samen horen te gaan.

Humanisme is een levensbeschouwing waarin de mens en de menselijke ontwikkeling centraal staan. Humanisten hebben er vertrouwen in dat ieder individu zelf kan nadenken, zelf kan oordelen en zijn eigen leven kan inrichten. Dit is zeker geen gemakkelijke opgave. In het dagelijks leven wordt je geconfronteerd met allerlei moeilijkheden, met onmacht van jezelf en van anderen, met verwachtingen, met starre omstandigheden. Zelf denken en je leven inrichten op een manier die bij jou past, dat is geen makkelijke opgave maar het is wel het ideaal dat humanisten nastreven.

Ieder mens is anders, en deze verschillen zijn wat humanisten betreft goed en waardevol. Het gaat er in de humanistische levensbeschouwing dus niet om dat iedereen hetzelfde doet of vindt, het gaat erom dat mensen proberen hun leven zo in te richten dat het voor hen waardevol en betekenisvol is, dat ze zich erin herkennen, dat ze een leven leiden dat voor hen als individu waardevol en betekenisvol is. Dat kan voor iedereen anders zijn.

Dit 'zelf denken', deze poging een autonoom mens te worden, vindt plaats in een samenleving. En dat is maar goed ook. Het individu staat niet in zijn eentje op aarde. De autonome mens is niet een doorgeschoten individualist. Humanisten gaan ervan uit dat individuele vrijheid en autonomie niet betekent dat je zomaar je eigen gang gaat. De humanistische levensbeschouwing streeft een menswaardig bestaan voor iedereen na, voor alle individuen. In een samenleving verdient ieder mens respect en heeft iedereen recht op ontplooiing. Niet omdat ze tot een bepaalde groep behoren, een bepaalde huidskleur hebben of bepaalde kleren dragen, maar omdat ze mens zijn.

Zelf denken kan pas in een goede samenleving en goed samen leven vraagt kritische individuen die zelf denken.

(bron Humanistisch Verbond: Humanistisch Verbond
Het Humanistisch Verbond is een vereniging die staat voor meer humaniteit in de samenleving.
Zelf denken samen leven is het uitgangspunt van het Humanistisch Verbond: iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen handelen maar heeft ook verantwoordelijkheid voor de omgeving en voor anderen. Het Verbond maakt zich sterk voor waarden als zelfbeschikking, gelijke behandeling en verdraagzaamheid. De keuzevrijheid van individuen en eigen verantwoordelijkheid staan daarbij centraal.

Het Humanistisch Verbond bestaat uit 45 afdelingen, verspreid over het land. De afdelingen bieden cursussen, organiseren lezingen, gespreksgroepen en themabijeenkomsten.
Daarnaast worden via het Humanistisch Verbond diensten aangeboden zoals spreken bij uitvaarten, humanistisch geestelijke verzorging en relatieviering.
Het Verbond maakt deel uit van de van de Humanistische Alliantie.

Websites: Humanistische Alliantie: www.human.nl, www.humanistischverbond.nl, Humanistisch archief: archief.uvh.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.