kunstbus
Dit artikel is 19-01-2016 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ingenieur

De ingenieur (m)(ingenieurs)

1 academicus die een technische opleiding heeft gevolgd.
2 afgestudeerde aan een hogere technische school, textielschool of agrarische academie.

Een ingenieur is een hogergeschoold persoon die wetenschappelijke kennis gebruikt om technische, technologische en organisatorische problemen op te lossen.

Oorsprong van het woord 'ingenieur'
Ingenieur komt van het Latijnse ingenium, wat onder meer vindingrijkheid, talent en verstand betekent. Letterlijk staat ingenium voor wat is ingeboren, van in (in) en de stam van genus (geboorte, afkomst). Een ingenieur is een intellectueel die zijn wetenschappelijke kennis gebruikt om praktische problemen op te lossen.

Een puristische naam voor ingenieur in het Nederlands is "vernufteling". Deze term werd bedacht door P.C. Hooft, een tijdgenoot van de eerste moderne ingenieur Simon Stevin.

Het Engelse engineer, dat oorspronkelijk eveneens van ingenium afkomstig is, draagt tevens een verwantschap met het woord engine of machine, hetgeen naar een veel breder gamma van technisch georiënteerde functies verwijst dan wat in het Nederlands als ingenieurstaken wordt omschreven.

Diplomakwalificaties
De kwalificatie zoals vermeld op het diploma verkregen na een ingenieursopleiding is niet noodzakelijk letterlijk de benaming van een ingenieursdiscipline, maar geregeld eerder een situering. Dit temeer omdat er geen precies te bepalen grenzen bestaan tussen de verschillende ingenieursdisciplines en -subdisciplines en ingenieurs bovendien vaak verschillende disciplines combineren in hun opleiding en beroepspraktijk.

Zo is bijvoorbeeld in Vlaanderen een ingenieur computerwetenschappen iemand die een gecombineerde opleiding heeft gehad in de informatica, computertechniek en wiskundige ingenieurstechniek, (na een algemenere opleiding in techniek en wiskunde) met als uitgangspunt informatica en software aan te wenden in een brede technisch-industriële context. Terwijl computerwetenschap op zich eigenlijk een exacte wetenschap is en geen ingenieursdiscipline.

Ingenieur in Nederland
Behalve dat de naam 'ingenieur' een aanduiding is voor een gespecialiseerd type beroep of vak, betreft het in Nederland tegelijkertijd ook een academische graad. Het duidt aan dat iemand in Nederland een technische of toegepast natuurwetenschappelijke opleiding heeft voltooid aan een Technische Universiteit (TU), de Wageningen Universiteit (WU), de opleiding Technische Informatica van de Open Universiteit (OU), een aantal technische opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen of de polytechnische faculteit van een Hogeschool. Universitair geschoolde ingenieurs voeren de afkorting ir., Hogeschool-ingenieurs daarentegen de titel ing. Deze verschillen zijn historisch gegroeid.

Tot 1986 werden technische universiteiten aangeduid als technische hogescholen. Oude hogere technische scholen (hts) vielen ook niet onder de oude wet op het hoger onderwijs. Na 1985 kregen de oude hogere technische scholen de status van hogeschool. De technische universiteiten hebben een studieduur van vijf jaar, terwijl een studie aan de hogescholen vier jaar duurt.

In 2003 werd de bachelor-masterstructuur (BaMa) doorgevoerd in Nederland. De invoering van dit BaMa-stelsel betekent dat personen die succesvol een ingenieursstudie hebben afgerond aan een Nederlandse universiteit in principe de internationale graad Master of Science (MSc) verkrijgen, met daarachter een vermelding van de gedane ingenieursopleiding. Als alleen een bacheloropleiding gevolgd is, wordt de graad Bachelor of Science (BSc) verleend.

Iedereen die is afgestudeerd op een HBO-ingenieuropleiding verkrijgt de internationale graad Bachelor. Alhoewel de HBO-opleidingen vrij zijn om alle overige achtervoegsels te gebruiken volgen zij hier in het algemeen de adviezen van de HBO-raad en de Nederlandse Ingenieursvereniging KIVI NIRIA. De volgende vier titels zijn geadviseerd voor HBO-ingenieursopleidingen, waarbij rekening is gehouden met de internationale herkenbaarheid:
. Bachelor of Engineering (BEng), voor de opleidingen, technische natuurkunde, technische bedrijfskunde, luchtvaarttechnologie, Business Engineering, werktuigbouwkunde, chemische technologie en elektrotechniek
. Bachelor of Built Environment (BBE), voor de opleidingen geodesie, civiele techniek, bouwkunde, ruimtelijke ordening & planologie en (technische} milieukunde
. Bachelor of Applied Science (BAS), voor natuurwetenschappelijke opleidingen, bioinformatica en materiaalkunde
. Bachelor of Information and Communication Technology (BICT), voor de opleiding informatica
. Bachelor of Communication (BCmn), voor de opleiding Tolk/Vertaler

Ingenieur in Vlaanderen (België)
In Vlaanderen worden ingenieurs opgeleid aan universiteiten en hogescholen. Aan een universiteit gebeurt dit tot:
. Master in de ingenieurswetenschappen - burgerlijk ingenieur aan de faculteit ingenieurswetenschappen van de universiteiten te Brussel, Leuven of Gent.
. Master in de bio-ingenieurswetenschappen - bio-ingenieur aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen te Antwerpen, Leuven, Gent of aan de faculteit wetenschappen te Brussel.
. Master in de (toegepaste) economische wetenschappen - handelsingenieur aan een faculteit (toegepaste) economische wetenschappen, aan alle Vlaamse universiteiten.

Aan een hogeschool wordt men ingenieur als
. Master in de industriële wetenschappen - industrieel ingenieur aan een departement biowetenschappen, of industriële wetenschappen en technologie, of
. Handelsingenieur aan een departement handelswetenschappen en bedrijfskunde.

Daarnaast mogen afgestudeerden van de polytechnische afdeling van de Koninklijke Militaire School de titel burgerlijk ingenieur voeren.

Vlaanderen heeft dus ingenieursopleidingen van het niveau Master.

In de BAMA-structuur bestaan alle Vlaamse ingenieursopleidingen dus uit een initiële 3-jarige academische opleiding tot Bachelor of Science (BSc), met daaropvolgend een 1- of 2-jarige opleiding leidende tot een Master in de industriële wetenschappen of een Master of Science (MSc).

Vlaanderen kent formeel meerdere groepen academisch ingenieurs (namelijk: industriëel ingenieurs, burgerlijk ingenieurs, bio-ingenieurs (vroeger landbouwingenieur of ingenieur voor de scheikunde en de landbouwindustrieën genoemd) en handelsingenieur). Alle ingenieurs uit een bepaalde groep hebben verscheidene gemeenschappelijke karakteristieken, waarvan een belangrijke oorzaak is dat de eerste 3 a 4 semesters van hun opleiding vrijwel identiek worden ingevuld. Alle opleidingen van eenzelfde groep geven naast de bachelor- en mastergraad tevens recht op dezelfde ingenieurstitel overeenkomstig de groep. Zowel het gemeenschappelijke karakter alsook de specifieke hoofdrichting (major) van de gevolgde opleiding zijn terug te vinden in de kwalificatie na de graad. Deze hoofdrichting mag uiteraard ook vermeld worden na de ingenieurstitel om duidelijk te maken om welke precieze kwalificatie het gaat.

De diplomatitulatuur van de meest voorkomende ingenieursgroepen (en bijbehorende ingenieurstitel) zijn:
. in de Ingenieurswetenschappen: XX (met ingenieurstitel: Burgerlijk Ingenieur)
. MSc in de Bio-ingenieurswetenschappen: XX (met ingenieurstitel: Bio-ingenieur)
. Master in de Industriële wetenschappen: XX (met ingenieurstitel: Industrieel Ingenieur)
. MSc in de Toeg.Econ.Wet.: Handelsingenieur (met ingenieurstitel: Handelsingenieur)
. MSc in de Toeg.Econ.Wet.: Handelsingenieur in de beleidsinformatica

Waarbij XX staat voor de hoofdrichting van de gevolgde opleiding. (bv. bouwkunde, elektrotechniek, landbouwkunde) De titels 'Burgerlijk Ingenieur' en 'Bio-ingenieur' worden officieel afgekort tot ir. en 'Industrieel Ingenieur' tot ing.. Deze afkortingen zijn i.h.a. echter niet equivalent met de gelijkaardige Nederlandse afkortingen daar deze vaak een andere lading dekken. Al deze opleidingen zijn internationaal geklasseerd als type 'CITE 5A'.

Binnen de hoofdrichting heeft men vaak nog de keuze uit verscheidene afstudeerrichtingen/opties om één of meerdere deelaspecten extra te benadrukken. Tot slot bestaat er meestal de mogelijkheid om in de bachelor of masteropleiding de hoofdrichting te combineren met een nevenrichting (minor) opdat men zich kan verbreden in een andere relevante (ingenieurs)discipline.

De ingenieursvereniging van de Vlaamse Industrieel Ingenieurs is de Vlaamse Ingenieurskamer (VIK). Die van de Vlaamse Burgerlijk Ingenieurs en de Bio-ingenieurs is de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging (K VIV).

Sinds de afschaffing van de zogenaamde toelatingsproef Burgerlijk Ingenieur vanaf academiejaar 2004-2005 is de toegang tot alle ingenieursopleidingen vrij op basis van het diploma secundair onderwijs. In praktijk bestaat de instroom uit het secundair onderwijs echter voornamelijk uit studenten uit de studierichtingen met een sterk wiskundige en/of wetenschappelijke component.

Er ontstaat vaak verwarring wanneer men de Vlaamse ingenieurstitels vertaalt naar andere talen zoals bv. het Engels, daar dit typisch Vlaamse titels zijn die enkel lokaal een betekenis hebben en in andere talen vaak reeds andere begrippen dekken. Zo geeft een letterlijke vertaling van Burgerlijk Ingenieur het begrip civil engineer, wat in het Engels duidt op een ingenieur die bedreven is in de burgerlijke bouwkunde (lees: niet militaire bouwkunde), zoals bv. bij een Burgerlijk Ingenieur in bouwkunde het geval is, maar evengoed bij een Industrieel ingenieur in bouwkunde, maar zeker niet bij een Burgerlijk Ingenieur in Computerwetenschappen. 'Bio-ingenieur' zou leiden tot bio-engineer, wat enkel duidt op ingenieurs bedreven in de cel- en genbiotechnologie en dus enkel overeenstemt met Bio-ingenieurs in cel- en genbiotechnologie, terwijl milieutechnologie, landbouwkunde, land- en bosbeheer eveneens hoofdrichtingen zijn voor bio-ingenieurs, maar niet onder die Engelse term in kwestie vallen. Gelijkaardige situaties gelden bij de andere Vlaamse ingenieurstitels.

Ingenieur in Europa
In de meeste Europese landen bestaan 2 à 3 types ingenieursopleidingen, typisch één universitaire en een hoger onderwijs. De recente BaMa-hervormingen streven naar harmonisatie van deze ingenieursopleidingen. Daarbij volgen alle studenten een 3 of 4-jarige basisopleiding ingenieur ('Bachelor of Engineering' of 'Bachelor of Science'), gevolgd (voor de meeste studenten) door een specialisatie van 1 en soms 2 jaar Master-diploma ('Master of Engineering' of 'Master of Science'). Sommigen gaan daarna nog voor hetzij een complementaire, 2e master, andere voor een verdere specialisatie (Master-na-Master), dan wel voor doctoraat en het bijhorende onderzoek (minimaal 3 jaar). In vele landen gebeurt de opleiding van ingenieurs in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, en met name met de industrie. Ze volgen bijna allen een stage van minstens één semester (minder in sommige landen met een eerder Latijnse academische cultuur. Zo bestaat er in Duitsland een type ingenieurs-opleiding (Berufsakademie) waarbij de student gedurende 4 jaar afwisselend enkele maanden les volgt, en dan in het bedrijf praktijk, stages en projectwerken realiseert.

De Europese Unie promoot heden sterk de uitwisseling van studenten en lesgevers. Hierdoor wordt weer aangesloten bij de pan-Europese universiteiten zoals die in de middeleeuwen bestonden.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Ingenieur

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.