kunstbus
Dit artikel is 20-04-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Jiddu Krishnamurti

Jiddu Krishnamurti 1895 - 1986

Korte beschrijving van Krishnamurti' s levensloop.

Jiddu Krishnamurti werd op 12 mei 1895 in Madanapalle in Zuid-India ge­bo­ren als het achtste kind van Jiddu Naraniah, een brahmaanse goe­ver­ne­ments­ amb­te­naar. Na het overlijden van zijn moeder Sanjeevamma in 1905 ver­huis­den Krish­na­murti en zijn familie in 1909 naar Adyar -nabij Madras- waar zijn vader ging werken bij het daar gevestigde hoofdkwartier van de Theoso­phi­sche Vere­niging, welke onder leiding stond van Annie Besant en C.W. Lead­beater. Na kennismaking met de kinderen van Naraniah maakte de jonge Krishnaji zoveel indruk op hen, dat Annie Besant het voogdijschap over Krishnamurti en zijn broer Nitya verwierf. In december 1910, verscheen zijn eerste boekje Aan des Meesters voeten* on­der het pseudoniem Alcyone.

Op 11 ja­nua­ri 1911 werd door George Arundale de beweging The Order of the Rising Sun opgericht, welke als doel had allen die geloofden in de komst van een nieuwe geestelijk leider, te verenigen. Enige maanden later besloten Annie Besant en C.W. Leadbeater de beweging een meer internationaal karakter te geven en veranderden de naam in The Order of the Star in the East en benoemden Krishnamurti tot leider van de orde.

Van april tot september 1911 maakte Krishnamurti met zijn broer en Annie Besant een reis naar Engeland. Van februari 1912 tot de­cem­ber 1921 werden de broers naar Enge­land en Frankrijk gezonden om hun op­ lei­ding te vol­tooien. Ter voor­berei­ding van zijn 'wereldleraarschap' bezocht Krishna­murti van­ af eind 1921 spirituele con­ gressen; ook hield hij rond deze tijd zijn eerste lezingen en bijeenkomsten.

In 1922 kreeg Krishnamurti een stuk grond in bezit in Ojai (Californië ). Van Ba­ron Philip van Pallandt kreeg hij in Ommen in 1924 Kasteel Eerde en een groot stuk grond in bezit, waarop in dat jaar het eerste zogenaamde Ster Kamp werd ge­ houden.

Reeds in 1925 begon Krishnamurti zijn volgelingen duidelijk te maken dat 'hij die een ander volgt' ophoudt de waarheid te volgen, waarmee hij stelsel­matig af­stand nam van zijn 'wereldleraarschap.' Op 3 augustus 1929 ontbond hij te Om­men de Orde van de Ster in het Oosten, die op dat moment over de he­le we­reld zo' n 40.000 leden telde.

Krishnamurti brak met de Theosophische Vereni­ging in 1930 en ging over de hele wereld lezingen houden ten ein­de de men­s­en 'onvoorwaardelijk vrij te maken' van organisaties en rituelen die het zoek­ en naar de waarheid belemmeren.

Nadat op 13 november 1925 Krishnamurti' s broer Nitya was overleden, werd D. Rajagopal op 25 november 1925 benoemd tot algemeen secretaris en internationaal penningmeester van de Orde van de Ster in het Oosten.

Krishnamurti reisde tot zijn dood op 17 februari 1986 in Ojai, USA, op en neer tus­sen Ame­rika, In­dia en Europa, waar zijn lezingen altijd een groot gehoor vonden. De on­der zijn invloed opgerichte scholen te Brockwood Park, UK, Ri­shi­ Val­ley, In­dia en Ojai, USA probeerden daarna zijn denkbeelden te verbreiden.

Na zijn overlijden werd hij op zijn eigen verzoek, na acht uur, in een harde kartonnen "kist" naar het crematorium gebracht, waar slechts enkele genodigden afscheid van hem namen.
Ondanks de expliciete wens van Krishnamurti geen volgelingen te willen hebben, ontstond er in de loop van de jaren een meer dan trouw gehoor, hetgeen hij niet tot een beweging wilde verheffen.
Officieel bestaat er dus geen Krishnamurti-organisatie. Er zijn echter wereldwijd talrijke organisaties die zijn denkbeelden verbreiden.

De Stichting Krishnamurti Nederland is opgericht om mensen die meer diepte aan hun leven willen geven in kennis te brengen met het werk van J. Krishnamurti.

De Stichting Krishnamurti Nederland heeft in de Athenaeumbibliotheek in Deventer een Documentatie- en Studiecentrum, dat in het studie-seizoen elke donderdag van 14-17 en 18-20 uur voor bezoekers openstaat. Ook de ambassade van India (Buitenrustweg 2, 2517 KD Den Haag, tel: 070-346 97 71) kan informatie geven en heeft een collectie van zijn werk.

zit eens rustig alleen onder een boom
zonder boek in je handen
kijk gewoon eens alleen maar naar de sterren
naar de stralende hemel
of naar de vogels en naar de vormen van de bladeren
let eens op de schaduwen om je heen
volg de vogel in zijn vlucht
door met jezelf alleen te zijn zo rustig onder een boom
begin je het gebeuren in je eigen geest
te begrijpen en dat is net zo belangrijk
als een les te volgen op school

(woorden van Jiddu Krishnamurti)

Copyright 2009 Bram Huyser

Jiddu Krishnamurti (selectie van zijn publicaties)
Voor 1926 wer­den Engelstalige publikaties van Krishnamurti uitge­bracht­ door The Theo­sophist Office, The Order of the Star of the East en The Theo­sophical Publishing House, allen in Adyar India en George Allen & Un­ win Ltd in Londen.

Om Krishnamurti's publikaties meer aandacht te geven, werd in 1926 in Nederland de uitgeverij Star Publishing Trust opgericht. Als uitgever van de Star Publi­shing Trust verzorgde Rajagopal in Kasteel Eerde de Engels­talige publi­katies van de toe­spra­ken, dis­cussies en gedichten van Krishna­murti.

Voor 1929 ver­sche­nen de Ne­der­land­se publikaties bij de Orde van de Ster in het Oosten (Nederlandse Afdeling), J.F. Duwaer in Amsterdam, W.L. & J. Brusse in Rotterdam, en de Uitgevers Trust Jamur Dvipa in Bandoeng op Java. Vanaf eind 1929 verschenen ze bij de Star Publi­shing Trust, Agent­schap voor Nederland, ach­tereenvolgens te Scheve­ningen, Den Dolder (Bosch & Duin) en 's-Gra­ve­land, later in laatstgenoemde plaats overgenomen door uit­ge­verij De Drie­ hoek.

De Engelstalige uitgaven verhuisden eind 1931 naar Hollywood USA, nog steeds on­der de naam Star Publishing Trust. In 1945 werd de naam van de uit­geverij ge­wijzigd in Krishnamurti Writings Incorporated, Ojai, California.

In 1968 verbrak Krishnamurti na ernstige conflicten met Rajagopal alle ban­den met Krishnamurti Writings Inc.; pas in mei 1974 kwam na een zes jaar lang slepende zaak een rechterlijke uitspraak, waarin Rajagopal in een nieu­we organisatie —K & R Foundation— de auteursrechten zou be­houden over de vóór 1 juli 1968 ver­schenen publikaties van Krishnamurti.

In augustus 1968 bracht Krishnamurti de auteursrechten onder bij de Krish­namurti Foundation te Londen. De voornaamste uitgevers voor de En­gels­ta­lige publikaties werden toen Victor Gollancz Ltd. (Londen), Harper & Row (New York), Orient Longman Ltd. (New Delhi), Servire (Was­senaar), de Krishnamurti Foundation India en Chetana Publishers (Bombay).

Naast de sedert 1969 verschenen heruitgaven bij Chetana is de Krish­na­murti Foun­dation of America en de Uitgeverij Kendall-Hunt bezig aan een 17-delige uitgave van toespraken en discussies over de periode 1933-1967. Deze toespraken en discussies verschenen vroeger in een beperkte oplage en kwamen niet in de boekhandel. In 1991 verschenen 8 delen, de overige komen uit in 1992.

Nederlandstalige uitgaven werden na 1945 eveneens verzorgd door de uit­ ge­verijen Boucher en Servire. Tegenwoordig zijn het de uitgeverijen Ankh-Hermes, Altamira en Mira­na­nda, die boeken van en over Krishnamurti uitbrengen.

Bijdragen van Krishnamurti en mededelingen over hem verschenen vanaf ja­nu­ari 1911 in het kwartaalblad Herald of the Star, uitgegeven in Adyar (India); per 1 januari 1914 werd deze uitgave veranderd in een maandblad. In het nummer van jan­ua­ri 1923 werd het eerste gedicht van Krishnamurti ge­pu­bli­ceerd.
In januari 1928 werd de naam van het tijdschrift veranderd in Star Re­view. De publikatie van het blad werd eind 1929 stopgezet.

Ook in de Ne­der­landse tegenhanger De Ster, Officieel orgaan van de Orde van de Ster in het Oosten in Nederland tot december 1927 en vanaf januari 1928 tot januari 1931 in De Ster, en daarna tot augustus 1933 in 't Ster Bulletin, verschenen der­gelijke bijdragen. Toespraken, geschriften en gedichten verschenen sinds no­vem­ber 1927 ook in het Inter­national Star Bulletin (vanaf januari 1930 Star Bul­letin), een uitgave van de Star Publishing Trust te Om­men.

In aug­ustus 1933 werd be­sloten deze uitgave, alsmede de Neder­land­se uitgave Ster Bul­letin te stop­pen, daar het Bul­letin 'meer en meer de grond­slag wordt tot een sectarische mentaliteit', aldus de uit­leg tot opheffing in het laatste nummer.

In Enge­land ver­schijnt se­dert 1968 het Krishnamurti Foundation Bulletin, tweemaal per jaar uit­ge­geven door de Krishnamurti Foundation Trust Ltd.. In dit bulletin ver­schijn­en on­der an­dere toespraken en discussies van Krish­namurti. Tot eind­ 1989 ver­sche­nen er in totaal 57 bulletins. Het Krishnamurti Foun­dation India Bulletin bevat ook veel publikaties van en over Krish­na­murti.

Een volledig overzicht tot 1982 van de honderden tijd­schrift­artikelen in de bovengenoemde- en andere periodieken kan gevonden worden in de tweedelige biblio­grafie van S. Weeraperuma[1]* Bibliography of the life and teachings of J. Krishnamurti.

Voor meer uit­ge­breide biografische gegevens kan gebruik worden gemaakt van de biografie door Mary Lutyens*, verschenen bij Ankh-Hermes of de bio­gra­fie door Pupul Jayakar*, verschenen bij Altamira.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het Krishnamurti Documentatie- en Studie­ centrum: Athenæ um Bibliotheek: Klooster 12 , 7411 NH Deventer, donderdags 14-17 uur en 18-21 uur, tel. 05700 - 93887, studiezaal: 05700 - 93736

* DE BIBLIOGRAFIE VAN DE NEDERLANDSE EN ENGELSTALIGE PUBLIKATIES VAN J. KRISHNAMURTI verschenen in 1992 was een gelimiteerde uitgave van de samensteller A. Huyser.

Copyright 2009 Bram Huyser

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 308.