kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

klimaatverdrag

In 1992 werd in Rio de Janeiro het klimaatverdrag van de Verenigde Naties gesloten. De doelstelling van dit verdrag was: 'het stabiliseren van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer op een zodanig niveau, dat een gevaarlijke menselijke invloed op het klimaat wordt voorkomen'. Om dit te bereiken is afgesproken dat in 2010 de mondiale emissie van broeikasgassen met circa 40-50% gedaald moet zijn ten opzichte van 1990!

Kyoto
In 1997 is dit verdrag uitgebreid met het Kyoto-protocol. Hierin zijn afspraken gemaakt over het terugbrengen van de emissie van broeikasgassen. Het protocol zou pas in werking treden wanneer tenminste 55 landen het hadden goedgekeurd, die samen in 1990 tenminste 55% van de totale CO2-emissie van alle industrielanden (ANNEX-I landen) veroorzaakten.

In maart 2002 keurden de Europese ministers van Milieu het protocol goed, waarna Nederland ook instemde. In augustus 2003 was het percentage 44%, een tekort van nog 11% dus. De Verenigde Staten en Rusland hadden beiden nog niet ingestemd. Als één van beide zou instemmen was die 55% gehaald. Omdat de VS, net als Australië, al hadden aangegeven niet te willen meewerken, was alle hoop gevestigd op Rusland. Hoewel het er lang naar uitzag dat Rusland niet zou meedoen, heeft toenmalig president Poetin op 24 mei 2004 toch ingestemd en daarmee kon het Kyoto-protocol van start gaan.

De VS heeft tot nu toe het protocol niet geratificeerd. Volgens president Bush zou het Kyoto-protocol de Amerikaanse economie schaden. President Obama lijkt bij zijn aantreden positiever tegenover het protocol te staan. De Verenigde Staten, met slechts 4% van de wereldbevolking binnen zijn grenzen, is verantwoordelijk voor ongeveer 25% van de totale mondiale CO2-uitstoot. Tegenwoordig komen India en China samen op de tweede plaats.

In plaats van het Kyoto-protocol kwam Bush met een alternatief klimaatplan, namelijk een vrijwillige reductie van de emissie van broeikasgassen. Hierdoor zou de totale emissie in tien jaar met 18% kunnen dalen. Die 18% is echter een relatief getal, namelijk 18% ten opzichte van de economische groei. Op dit moment stoten de VS ongeveer 180 ton CO2 uit per miljoen dollar BBP. Bush wilde dit met 18% laten dalen tot 150 ton. Als de Amerikaanse economie gewoon doorgroeit, groeit de totale CO2-emissie dus ook gewoon mee. Ter verduidelijking: Het Bruto Binnenlands Product (BBP) is het totaal van wat in een land wordt geproduceerd aan goederen en diensten. Het BBP is een belangrijke maatstaf voor de economische prestaties van een land.

Op 16 februari 2005 is het Kyoto-protocol in 141 landen officieel in werking getreden. Vanaf dit moment kunnen er boetes opgelegd worden aan landen die hun afspraken niet nakomen.

Reductiedoelstellingen
In het Kyoto-protocol verplichten de industrielanden zich hun uitstoot van zes broeikasgassen met gemiddeld 5,2 % terug te dringen ten opzichte van 1990. Het gaat om de gassen CO2, CH4, N2O, HFK, PFK en SF6. Deze doelstelling moet tussen 2008 en 2012 zijn bereikt. In 2005 moet echter al een aantoonbare vooruitgang zijn geboekt. Voor de EU als geheel is de doelstelling een reductie van 8%, voor Nederland is dat 6% ten opzichte van de uitstoot in 1990. Ook de landen in Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie hebben het Kyoto-protocol ondertekend.

Creative Commons bronnen:
 • http://betavak-nlt.nl/dmedia/media/site-files/a8381/b502a/75629/13b5f/9fef1/nlt3-v118-CO2-opslag-versie1-3-Mei-2015.pdf - CO2-opslag: Zin of onzin?

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 10.