kunstbus
Dit artikel is 12-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

landarbeiderswet

Wet van 20 April 1918. Het doel ervan is de landarbeider, die aan bepaalde vereisten voldoet, land met woning (een zgn. plaatsje) in eigendom of van los land in pacht te verschaffen.

Deze wet is een uitvloeisel van het door de Staatscommissie voor den Landbouw van 20 Juni 1906 ingesteld onderzoek naar de economische toestand van de landarbeiders in Nederland. Door dit onderzoek was gebleken, dat de toestand der arbeiders veel te wensen over liet. Terwijl duidelijk was aangetoond, hoezeer de landarbeiders er prijs op stellen grond in gebruik te verkrijgen.

Ten einde aan deze behoefte tegemoet te komen, werd door de Regering een ontwerp van wet ingediend, dat in 1918 goedkeuring der Staten-Generaal verwierf. De wet beoogt aan den landarbeider, welke aan de door de wet gestelde eisen voldoet, krediet te verschaffen tot het verkrijgen van een klein boerderijtje; alsmede om land in pacht te verkrijgen. Ten einde een en ander te vergemakkelijken, werd op het voetspoor van de Woningwet en het wetsontwerp op de Ruilverkaveling, aan Hoofdstuk VII der Onteigeningswet een nieuwe titel toegevoegd.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.