kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Machiavelli

Italiaanse dichter, politicus en geschiedschrijver, Florence, 3 mei 1469 - Florence, 21 juni 1527

Machiavelli wordt gezien als de grondlegger van de politicologie. Machiavelli staat voor gewetenloze machtspolitiek op basis van nationalisme, militarisme en imperialisme. De vorst is zijn beroemdste werk; Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius zijn meesterwerk.

Machiavelli leefde in de Renaissance, een periode waar in plaats van het geloof de mens centraal komt te staan (antropocentrisch). In zijn theses ontnam hij de vorst de religieuze legitimering van zijn macht en de kerk de legitimering van haar macht.

Deze topambtenaar van de Florentijnse Republiek was niet welgesteld genoeg om een politieke functie te kunnen bekleden. Als secretaris en politiek denker moest hij zich vooral beperken tot observeren, informeren en raad geven aan vorsten en republieken. Machiavelli achtte een vorst geschikt om een rijk te stichten, een republiek om een rijk uit te breiden. Als politiek dier was hij zo verslaafd aan de macht dat hij zijn vaderland wou dienen in welke staatsvorm dan ook. Hij wijdde zijn leven aan het Italiaanse vaderland en wou dat Italië opnieuw een groot en machtig rijk werd zoals in de tijd van de Romeinse Republiek.

Levensloop
Machiavelli kwam uit een van beide kanten oude, welgestelde maar verarmde burgerlijke familie. Zijn vader was jurist en financieel expert, zijn moeder kwam eveneens uit een oude Florentijnse familie. De jonge Machiavelli studeerde rechten. Hij leerde Latijn maar geen Grieks, terwijl alle humanisten die taal goed hoorden te kennen. Hij groeide op met veel boeken om zich heen, dat is apart aangezien de boekdrukkunst nog maar net was uitgevonden.

Machiavelli werd geboren op 3 mei 1469 in Florence, het jaar waarin Lorenzo DeMedici (1449 - 1492), bijgenaamd 'Magnifico', daar de macht kreeg.
Na de dood van Lorenzo de Medici werd zijn opvolger Piero de Medici, nadat hij niet in staat bleek Florence tegenover de Fransen te verdedigen, door een volksopstand in 1494 uit Firenze verjaagd.
In de vier jaar daarna werd de stad geregeerd door de dominicaan Savoranola, die een dicht bij het volk staande puriteinse republiek stichtte. Savonarola werd door de paus als ketter veroordeeld en stierf in 1498 op de brandstapel.

In de nieuwe, gematigde republiek onder Piero Soderini die volgde, werd Machiavelli in 1498 secretaris van de kanselarij en niet veel later ook kanselier van de 'Raad van Tien'. In zijn ambt deed hij waardevolle ervaring in de politieke praktijk op. Hij had vooral met buitenlandse politiek te maken en met de oorlog tussen Florence en Pisa. Niccolò Machiavelli reorganiseerde de burgermilitie en maakte reizen als agent van Florence. Hij bezocht de belangrijkste hoven in Europa en verkreeg daardoor een goed inzicht hoe de macht werkte en zich in stand hield.

Zijn reizen hebben tot doel de positie van FlorenCe te stabiliseren, zeker gezien de zwakte die bleek bij de Franse inval in 1494 (tevens het jaar waarin de Frans-Duitse rivaliteit ontstond).

Pisa hoorde bij Florence tot 1494, daarna was Florence dus zijn havenstad kwijt. Machiavelli organiseert de defensie en vormt een leger uit Florentijnen. In 1509 verovert dit leger Pisa.

In 1512 vallen Spaanse soldaten Florence binnen en is Machiavelli's leger machteloos. Wederom is er onrust, waardoor Piero Soderini aan de kant wordt geschoven en De Medici de macht terugnemen. Niccolò Machiavelli werd ontslagen en gevangen genomen nadat hij ten onrechte genoemd wordt op een lijst van samenzweerders tegen DeMedici.

In 1513 komt paus Leo X aan de macht. Omdat Machiavelli als te onbeduidend werd beschouwd verleent de Paus hem amnestie. Hij krijgt echter geen eerherstel maar wordt verbannen naar het landgoed van zijn vader waar hij zich wijdde aan zijn literaire werk.

Niccolò Machiavelli stond sterk onder invloed van Cesare Borgia, de zoon van de paus, die als machthebber in Noord-Italië Florence bedreigde. Cesare Borgia mag van zijn vader een leger bouwen om de Pauselijke Staten uit te breiden. MachiaVelli onderhandelde met hem. Borgia maakte veel indruk op hem doordat Borgia zijn tegenstanders zeer wreed en vals uit de weg ruimde.

1513 Il Principe (De vorst)
Machiavelli wordt vooral in verband gebracht met corruptie en totalitaire regimes. De reden hiervoor is zijn pamflet Il Principe (De Prins), dat hij schreef in 1513 om respect te krijgen van de Medici's.
In 'Il principe' beschreef hij de opkomst en ondergang van staten. Volgens Niccolò Machiavelli hoefde de staat de algemeen geldende regels van moraal en fatsoen niet te volgen voor de instandhouding van haar macht. Politiek beschouwde hij als een doel op zich. Behoud en vergroting van macht, daar ging het allemaal om. Godsdienst beschouwde hij als een verzinsel en een vorm van bedrog.

Machiavelli's ideeën zijn altijd omstreden geweest en worden met cynisme, sluwheid en machtswellust geassocieerd. Ze vertonen echter de kenmerken van de Renaissance in die zin dat Machiavelli het reilen en zeilen van een staat verklaarde uit menselijke driften en strevingen. Zelfhandhaving en machtsvermeerdering is het enige beginsel voor politiek handelen, alle middelen - moreel en immoreel - zijn daartoe geoorloofd, immorele middelen blijken immers dikwijls het meest succesvol. Politicus moet mens, die dom en zwak is, uitbuiten. Recht wordt begrensd door staatsgrenzen. Tussen staten onderling bestaat geen enkele moraal of recht.

Discorsi sopra la prima deca di Tito Livi (Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius)
Machiavelli werkte zijn inzichten uit in zijn Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius. De Discorsi is het grote werk over de geschiedenis van Rome uit de eerste eeuw na Christus. Het bestaat uit drie delen:
In deel 1 behandelt Machiavelli de Romeinse constitutie (in de brede zin van politeia, d.w.z. regime)
in deel 2 de externe expansie van de Romeinen
in deel 3 de betekenis van individueel leiderschap voor de Romeinse Republiek
Hij spreekt de taal van Livius, namelijk het klassieke republikanisme, maar keert haar ondersteboven en binnenstebuiten. Waar het klassieke republikanisme virtus, honor, fides, iustitia en temperantia ziet als de oorzaak van de groei en bloei van de Republiek en van staten in het algemeen, stelt Machiavelli dat het macht en kracht, bedrog en geweld zijn die de grondslag vormen van succes en roem. Tegenover de antieke moralistische spookjes stelt hij een realistisch beeld van staat en recht.

In 1519 keerde Niccolò Machiavelli terug naar zijn geboortestad Florence. Hij kreeg de opdracht om de geschiedenis van Florence te beschrijven. Deze geschiedenis verscheen onder de titel 'Istorie Florentine'.

Anderre werken van zijn hand zijn onder meer de komedies 'La mandràgola' (1513) en 'La clizia' (1525). Daarnaast ontstonden enkele novelles en een onvoltooide satire. Van Niccolò Machiavelli zijn ook veel brieven bewaard gebleven.

Machiavelli werd langzaamaan als minder gevaarlijk gezien en was vanaf 1526 weer ambtenaar.

In 1527 trokken Spaanse en Italiaanse soldaten Florence binnen en verloren De Medici hun macht.

Niccolò Machiavelli overleed in juni 1527 in Florence. "Ik wens naar de hel te gaan en niet naar de hemel. In de eerste zal ik het gezelschap van pausen, koningen en prinsen genieten, terwijl in de laatste alleen maar bedelaars, monniken en apostelen zijn."

In 1535 verketterde een Engelse kardinaal MachiaVelli omdat hij de staat boven de kerk had gesteld. De katholieke kerk nam deze verkettering over.

De Bartholomeusnacht in 1572, georganiseerd door Catharina De Medici, was door Machiavelli geïnspireerd.

Websites: GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Niccol%C3%B2_Machiavelli.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.