kunstbus
Dit artikel is 21-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen

De NVvH is opgericht op 17 december 1912 op initiatief van Anna Polak en Marie Heinen, respectievelijk directrice en adjunct-directrice van het Nationaal Bureau voor Vrouwenarbeid. Doel was de behartiging der belangen van de Nederlandse huisvrouwen; groeide snel uit tot een landelijke vrouwen-, consumenten- en vakorganisatie met vele plaatselijke afdelingen (vanaf 1946 ook een indeling in gewesten).

Doel is nu:
. Het behartigen van de belangen van de vrouw in de maatschappij.
. Het bevorderen van de emancipatie van haar leden door activiteiten op het gebied van vorming, ontwikkeling en creativiteit.
. Het stimuleren van de participatie van de vrouw als volwaardig lid van de samenleving.
. Het opkomen voor de belangen van de consument in de breedst mogelijke zin.

De Vereniging kiest geen partij op levensbeschouwelijk gebied en onthoudt zich van partijpolitiek.

Historie
De organisatie en uitvoering van het huishouden was begin 20ste eeuw omslachtig, tijdrovend en zwaar. De hulpmiddelen zijn nog niet gemechaniseerd en geautomatiseerd. In 1912 wordt daarom, tijdens de strijd om het vrouwenkiesrecht, de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen (NVVH) opgericht. Zij onderstreept het maatschappelijk belang van een goede huishoudvoering, streeft naar de emancipatie van huisvrouwen, en brengt later ook adviezen uit op het gebied van de woningbouw.

In het orgaan Maandblad, sinds 1948 Denken en Doen, werden allerlei nieuwe huishoudelijke producten getest op kwaliteit en vergeleken in prijs.

In 1920 werd het Centraal Bureau voor de administratie opgericht.
In 1922 werd het Jacobafonds opgericht, genoemd naar de initiatiefneemster Jacoba Franco Mendes-Calish, bedoeld om huisvrouwen te verzekeren van financiële steun, wanneer zij rust nodig hadden.

Keurmerk
Als producten aan bepaalde eisen voldoen kunnen ze een keurmerk krijgen. Deze helpen de consument bij het maken van keuzes tussen verschillende producten. Er bestaan ontzettend veel keurmerken. Een voorbeeld daarvan is het keurmerk 'Goedgekeurd Keurmerkinstituut'. Dit keurmerk is een samenvoeging van de vroegere keurmerken 'Goedmerk' en 'Goedgekeurd Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen'.
In 1926 werd door de NVVH het Instituut tot Voorlichting bij Huishoudelijke Arbeid (IVHA) opgericht, vanaf 1967 Instituut voor Huishoudtechnisch Advies geheten, dat onderzoek deed naar de kwaliteit van huishoudelijke artikelen (het keurmerk 'goedgekeurd door de NVVH'); in 1968 viel het IVHA onder een zelfstandige stichting: Stichting Keurmerkinstituut Konsumentenprodukten.
Medio 1998 is deze organisatie opgegaan in het huidige Keurmerkinstituut, samen met de Stichting Speelkeur en de Stichting Kwaliteit Kinderopvang, twee organisaties die (mede) werden bestuurd door de Stichting Consument en Veiligheid. Eind 1998 is het NVVH-keurmerk opgevolgd door het nieuwe keurmerk Goedgekeurd Keurmerkinstituut.

Holland-keuken
Toen Oud in samenwerking met Erna Meyer zijn modelkeuken in 1927 in de Weissenhofsiedlung presenteerde revancheerde architect J.W. Janzen zich sterk met zijn in 1929 in opdracht van de afd. 's-Gravenhage van de Nederlandse Vereeniging van Huisvrouwen ontworpen rationele Holland-keuken. Deze was geïnspireerd op de beroemde Frankfurter Küche van Schütte-Lihotzky waarvan er tussen 1926 en 1930 liefst 10.000 waren geplaatst in de nieuwbouwwijken van Frankfurt. Janzen besteedde in zijn 'rationele keuken' veel aandacht aan verlichting en ventilatie. Ook tijdsbesparing vond hij belangrijk: aanrecht, gootsteen en fornuis werden zo geplaatst dat de huisvrouw weinig heen en weer hoefde te lopen. In sommige grote wijken van Amsterdam als landlust zijn series van deze keukens uitgevoerd. Publicaties over deze keuken verschenen o.a. in het Bouwkundig Weekblad, „R.K. Weekblad", in „Het Landhuis" en in het „Bouwbedrijf".

In de jaren dertig raadpleegden moderne architecten als J.J.P. Oud en J.G. Wiebenga voor hun ontwerpen van nieuwe soorten woningen de vereniging over de plattegrond en de uitrusting van de keuken.

In de jaren zeventig, gedurende een nieuwe golf van feminisme, probeerde de Vereniging haar bestaansrecht naast instituten als de Bond van Plattelandsvrouwen, de Huishoudraad en het Bouwcentrum te rechtvaardigen met thema's als de allochtone huisvrouwen, het huishouden en het milieu.

In 1974 gingen de gewestelijke presidenten deel uitmaken van het Algemeen Bestuur, waarbinnen het Dagelijks Bestuur werd gevormd door president, secretaris, penningmeester en vier leden met speciale opdracht, namelijk Consumentenbelangen, Kadertraining, Publiciteit en Vorming; deze vier leden vertegenwoordigen commissies, 'pijlers' geheten, die zijn samengesteld uit afgevaardigden van de gewesten.

In mei 2005 veranderde de naam in NVVH-Vrouwennetwerk omdat de vereniging naast het opkomen voor de belangen van consumenten de emancipatie van haar leden wil bevorderen via diverse activiteiten, waarbij men zich meer op jonge vrouwen wil richten. De letters van de afkorting moeten een soort dode letters worden, zodat ze geen specifieke betekenis meer hebben. Het bekende groene keurmerk van de NVVH (Goedgekeurd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen) wordt al sinds 1999 niet meer gebruikt.

Websites: acties.
In 1949 gefuseerd met de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen en Gelijk Staatsburgerschap tot de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap.
Het NBV had tot taak het verkennen, verruimen en verbeteren van het arbeidsterrein van de Nederlandse vrouw; een belangrijk middel hiertoe was het geven van voorlichting over beroepen die voor meisjes openstonden; daarnaast verzamelde het NBV documentatiemateriaal, hield spreekuur en enquêtes, publiceerde rapporten, brochures, jaarverslagen, het 'Vrouwenjaarboekje' 1905-1920, beroepskeuzeleidraden 1912-1938 en het Maandbulletin 1920-1936
Het NBV nam het initiatief tot oprichting van de Nederlandse Vereniging voor Huisvrouwen in 1912.
Directrices van het NBV waren onder anderen Marie Jungius 1901-1908, Anna Polak 1909-1936 en Marie Heinen 1937-1948.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.