kunstbus
Dit artikel is 14-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Nicodemus

Nikodemus

Nikodemus (ook Nicodemus) Hebreeuws Nakdimon was een Farizeeër en een lid van de Sanhedrin die zijn steun betoog aan Jezus Christus. Nikodemus wordt drie keer genoemd in de Evangelie naar Johannes. Er bestaat ook een apocrief boek: het Evangelie naar Nikodemus (ook wel Acta Pilati in het Latijn).

Nikodemus is ook een heilige van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken. De naamdag van Nikodemus wordt in de Rooms-Katholieke Kerk gevierd op 3 augustus, en in de Oosters-Orthodoxe Kerk op geschillende dagen (de derde zondag na Pascha), of op 2 augustus, de dag waarop de relikwieën van Nikodemus, Stefanus en Gamaliël gevonden zouden zijn.

Het gesprek tussen Jezus en Nikodemus (Joh 3,1-21).
's Nachts in het geheim komt de Farizeeër Nikodemus naar Jezus toe, met de vraag wat hij doen moet om zijn leven zinvol en waardevol te maken. Jezus antwoordt met een mysterieus, diepzinnig beeld: 'opnieuw geboren worden in de geest' ...

[1] Zo was er onder de farizeeën een man, Nikodemus genaamd, die tot de leidende Joodse kringen behoorde. [2] Hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei: 'Rabbi, we weten dat U als leraar van Godswege gekomen bent. Geen mens immers kan die tekenen verrichten die U doet, wanneer God niet met hem is.' [3] Jezus gaf hem ten antwoord: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.' [4] 'Geboren worden?' zei Nikodemus. 'Hoe kan dat wanneer je al op jaren bent? Kun je soms nog eens de schoot van je moeder binnengaan om geboren te worden?' [5] Jezus antwoordde: 'Waarachtig, Ik verzeker u: alleen wie geboren wordt uit water en geest, is in staat het koninkrijk van God binnen te gaan. [6] Wat uit vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. [7] Wees dus niet verwonderd als Ik u zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. [8] De Geest is als de wind: hij waait waar hij wil; je hoort hem waaien, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met ieder die geboren is uit de Geest.'

[9] Daarop zei Nikodemus: 'Maar hoe kan dat dan?' [10] Jezus antwoordde: 'U bent degene die Israël moet onderrichten en u begrijpt dit niet? [11] Waarachtig, Ik verzeker u: we spreken over wat we weten, en we getuigen van wat we hebben gezien, en toch nemen jullie ons getuigenis niet aan. [12] Als jullie al niet geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de aarde, hoe zullen jullie dan geloven wanneer Ik spreek over de dingen van de hemel? [13] Alleen Hij die uit de hemel is neergedaald, is naar de hemel opgestegen: de Mensenzoon. [14] Maar evenals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, zo moet ook de Mensenzoon omhoog worden geheven, [15] zodat iedereen die gelooft, in Hem eeuwig leven bezit. [16] Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven bezit. [17] Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te veroordelen, maar om door Hem de wereld te redden. [18] Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; maar wie niet gelooft is al veroordeeld, omdat Hij niet geloofd heeft in de naam van de eniggeboren Zoon van God. [19] En dit oordeel bestaat hierin: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen waren meer gesteld op de duisternis dan op het licht, omdat hun daden slecht waren. [20] Wie kwaad doet, haat het licht: hij komt niet naar het licht toe, want dan worden zijn daden openbaar gemaakt; [21] maar wie de waarheid doet, komt wel naar het licht toe, want dan zal blijken dat zijn daden in God zijn verricht.'


Hoe is het verder gegaan met Nikodemus? Johannes is de enige evangelist, die een uitgebreid verslag geeft van dit gesprek tussen Jezus en Nikodemus. In het vervolg van zijn Evangelie wordt Nikodemus nog een paar keer terloops door Johannes genoemd. En dan blijkt, dat hij een man was met een groeiende sympathie voor Jezus en zijn werk. In hoofdstuk 7 steekt hij nadrukkelijk zijn nek uit, als hij het in de kring van collega-farizeeërs en hogepriesters opneemt voor Jezus. Dat wordt hem niet in dank afgenomen. "Kom jij soms ook uit Galilea" wordt hem laatdunkend toegesnauwd. In hoofdstuk 19 komen we Nikodemus opnieuw tegen. Daar bewijst hij na de dood van Jezus het lichaam van de Heer grote eer, en manifesteert hij zich als een discipel van Jezus. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.