kunstbus
Dit artikel is 11-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Onbevlekte-ontvangenis

1. De ontvangenis; v (christendom) bevruchting: het r.-k. dogma van de onbevlekte ontvangenis behelst dat Maria zonder erfzonde geboren is.
2. Conceptie; het in zich opnemen; het ontvangen van sperma; bevruchting

onbevlekt bn = 1 zuiver, rein 2 zonder zonde

Onbevlekte Ontvangenis van Maria
De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk dat op 8 december met een hoogfeest gevierd wordt. Het dogma bevestigt de bijzondere status van Maria door te stellen dat zij ter wereld kwam zonder door de erfzonde te zijn belast. Zij werd ontvangen, met andere woorden, met een onbevlekte ziel. Op haar ziel werd door God reeds tevoren de zuiverende werking van de toekomstige verlossing door haar Zoon Jezus Christus toegepast. Volgens de katholieke geloofsleer bracht de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wier ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs dus niet met de erfzonde.

Paus Pius IX sprak - met de pauselijke bul Ineffabilis Deus - op 8 december 1854 het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria uit en zette onder katholieken een nieuwe golf van Mariaverering in gang. Met deze uitspraak verklaarde hij dat "de leer dat de allerzaligste Maagd Maria vanaf het eerste ogenblik van haar Ontvangenis door een enige bijzondere genade en bevoorrechting van de almachtige God, omwille van de verdienste van Christus Jezus, de zaligmaker van het menselijk geslacht, van alle smet van de erfzonde vrij is bewaard, door God is geopenbaard en door alle gelovigen als waarheid aanvaard moet worden".

Omdat het dogma niet expliciet vermeld wordt in de Bijbel, wordt het door de protestantse kerken afgewezen. Katholieken wijzen daarop dat er in de Bijbel een passage staat, waarin God zegt dat "niets dat onrein is de Tempel zal binnen gaan". Het menselijk lichaam wordt in de Bijbel vaak genoemd als tempel van de Heilige Geest. Volgens deze zienswijze kan ook de Heilige Geest nergens komen of binnentreden waar onzuiverheid heerst. Aangezien Jezus Christus, aldus de Katholieke Kerk, waarlijk God en waarlijk mens was, kon hij pas incarneren als de plek van incarnatie ook geheel zuiver was.

In veel landen, waaronder Italië, Spanje, Portugal, Oostenrijk en Zwitserland is het Feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria een vrije dag. In het Franse Lyon wordt het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria sinds 1852 jaarlijks gevierd door de huizen en de stad te verlichten ter ere van Maria tijdens de Fête des lumières. Verder begeeft zich een stoet zich van de Cathédrale Saint-Jean naar de Notre-Dame de Fourvière, van oudsher om wassen kaarsen en gouden écu's aan de maagd Maria te schenken.

Maagdelijkheid van Maria
Het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis wordt vaak verward met een ander dogma: dat van de maagdelijkheid van Maria. Dit is echter een geheel ander leerstuk.
Maria is verwekt door Joachim en Anna door gemeenschap, maar zij is, door haar moeder Anna, onbevlekt ontvangen, zonder erfzonde te krijgen.
Jezus is niet door gemeenschap tussen man en vrouw verwekt. Maria, zijn moeder, heeft ontvangen van de Heilige Geest, dus zonder sex.

De Maagdelijke Geboorte van Jezus-Christus is een leerstelling in het christendom. Ze wordt vaak verward met de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. De maagdelijke geboorte betekent in engere zin dat Jezus zonder toedoen van een man uit Maria is geboren. In bredere, katholieke en orthodoxe zin gaat zij niet alleen uit van de maagdelijkheid van Maria voor en tijdens de geboorte van Jezus, maar ook na de geboorte. De maagdelijke geboorte van Jezus wordt op Kerstmis gevierd. In het katholicisme en de orthodoxie is het een belangrijke leerstelling die zowel in de De twaalf artikelen van het geloof als de Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel is opgenomen.

Geschiedenis
In de twaalf artikelen (geloofsbelijdenis der apostelen), een van de oudste christelijke geloofsbelijdenissen, wordt de maagdelijke geboorte voluit beleden. Ook in de Bijbel komen we de gedachte van de maagdelijke geboorte tegen. In Lukas 1 vers 35 wordt gezegd dat Jezus geboren zal worden doordat de Heilige Geest over Maria zal komen en doordat de kracht van de Allerhoogste Maria zal overschaduwen.

De maagdelijke geboorte van Jezus werd reeds in de 2e eeuw in een geloofsverklaring vastgehouden en is daarmee al vóór het vastleggen van de Apostolische geloofsbelijdenis bestanddeel van de geloofsleer. Op de concilies van Nicea (325) en Constantinopel (381) krijgt de maagdelijke geboorte haar definitieve plaats in de katholieke geloofsbelijdenis. Tegenwoordig wordt zij door vrijwel alle kerken onderschreven.

De blijvende maagdelijkheid van Maria wordt door de katholieke en Oosters-Orthodoxe Kerken onderschreven. Zij baseren dit enerzijds op de traditie (met name de zienswijze van kerkvaders uit de eerste eeuwen zoals Origenes) en anderzijds op enkele apocriefen. De blijvende maagdelijkheid van Maria (dus ook na de geboorte van Jezus) wordt door de protestante kerken doorgaans niet onderschreven omdat dit niet in de Bijbel expliciet gesteld wordt.

Verschillende modernistische c.q. moderne theologen verwerpen de maagdelijke geboorte van Jezus op grond van schrift-kritische bijbelonderzoek en eigen uitleggingen. Zo stelt de protestantse theoloog Hendrikus Berkhof in zijn handboek Christelijk Geloof dat de mededelingen in Lukas 1 niet historisch zijn (Chr. Geloof pag. 291). Volgens Berkhof wordt nergens elders in het Nieuwe Testament over de maagdelijke geboorte gesproken. Hij ziet het als een latere verrijking van de overlevering, die volgens hem niet terecht zou zijn. In het historisch-kritisch bijbelonderzoek wordt over het algemeen de stelling van de maagdelijke geboorte als biologisch fenomeen, net als de meeste wonderen uit het Nieuwe Testament, geproblematiseerd. Theologen, die aan het historisch-kritisch onderzoek groot belang hechten, duiden de maagdelijke geboorte dikwijls symbolisch als het onderstrepen van de goddelijke oorsprong van Jezus. Ook in deze zin is de op de overlevering gebaseerde maagdelijke geboorte voor veel gelovigen van essentieel belang, volgens deze opvatting. Tegenstanders van deze benadering brengen echter in, dat ook het consequent afwijzen van wonderlijke en onwaarschijnlijke gebeurtenissen, zoals bij de historisch-kritische methode gebeurt, objectiviteit van onderzoek evenzeer uitsluit als blind religieus fanatisme dat doet.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Onbevlekte_Ontvangenis_van_Maria.Pageviews vandaag: 34.