kunstbus
Dit artikel is 11-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Pacifisme

Pacifisme is de filosofie en praxis waarbij geweldloosheid centraal staat en vrede als belangrijk doel worden nagestreefd. Iemand die het pacifisme aanhangt, heet een pacifist. Een vredesbeweging kan ingegeven zijn door een principieel pacifisme of door meer praktische overwegingen. Een pacifist is tevens antimilitarist, echter een antimilitarist hoeft niet een pacifist te zijn.

Kees Kraaijeveld, filosoof en psycholoog, noemt vijf "klassieke" argumenten voor pacifisme en ontwapening Camouflagepak misstaat de PvdA; in de Volkskrant 2005-01-29:
. het valse-hoop argument; zelfs de meest moderne bewapening en de meest strenge controle biedt alleen in schijn een garantie van veiligheid
. het praktische argument; zelden leidt een oorlog tot het gewenste resultaat. Als een oorlog eenmaal is begonnen is het geweld vaak niet meer te beheersen en treden excessen op.
. het economische argument; bewapening vereist een grote investering van maatschappelijke middelen. Deze middelen zouden ook voor vreedzame doelen kunnen worden aangewend en dan wellicht een groter rendement geven.
. het psychologische argument; "geweld maakt meer kapot dan je lief is". De traumatische gevolgen van oorlogen zijn zo groot dat deze generaties later nog gevoeld worden. Het is de vraag of deze traumatische gevolgen niet weer de kiem van nieuw geweld in zich dragen.
. het morele argument; Benjamin Franklin zei: "er bestaat geen goede oorlog en er bestaat geen slechte vrede". Oftewel: oorlog is in zichzelf iets slechts.

Het pacifisme volgens Gandhi
Mahatma Gandhi maakt een belangrijk onderscheid tussen de non-violence of the weak (d.i. geweldloosheid) en de non-violence of the brave (d.i. geweldvrijheid):
. Geweldloosheid = de houding van diegenen die wegens hun zwakkere positie of uit tactische overwegingen afzien van de inzet van geweld.
. Geweldvrijheid = de houding die bewust en vrijwillig afziet van alle geweld in gedachten, woorden en daden, ook wanneer er een concreet vooruitzicht is tot een 'succesvol' gebruik van geweld.

Gandhi verduidelijkt dit door een bespreking van vier reactievormen op een agressor:
. Het gewelddadig verweer
. Afzien van verweer uit angst of zwakte
. Geweldloze weerstand, die in geval van faling tot de gewelddadige strijd kan overgaan
. De poging om de tegenstander door verscheidene vormen van geweldvrij verzet van de waarachtigheid van dat verzet te overtuigen

Terwijl de eerste drie reacties vervuld zijn van ergernis en haat tegenover mensen, ligt de emotie die de basis vormt van het geweldvrije verzet, in trouw aan de erkende waarheid. Deze emotie maakt het mogelijk om een onderscheid te maken tussen de dader en zijn daad. De afwijzing van agressie of tirannie zal zodoende niet noodzakelijk omslaan in haat tegen de dader. Geweldvrije weerstand zonder een destructief gevoel tegenover zijn tegenstander ontstaat door de eenheid van persoonlijke levensleiding en politieke actie.

Gandhi had enkele grondbeginselen die hem tot zijn niet-tegenstand tegen geweld brachten:
. Zijn religieuze achtergrond in het Vaishnavisme
. Zijn familie was in contact met aanhangers van het Jaïnisme
. Hij werd geïnspireerd door het geweldloos verzet van de Indiase Sikhs
. Hij werd geïnspireerd door het werk, "The Kingdom of God is Within You" van Leo Tolstoy. Hieruit volgde Tolstoy's "Letter to a Hindu"

Enkele opmerkingen
Pacifisme is niet gelijk aan passief doen, niets doen.
Verschillende 'soorten' van vrede:
. pax = afwezigheid van oorlog (bezetting is ook oorlog)
. sjalom = actieve vrede (totale afwezigheid van oorlog, armoede, extreme vervuiling, ... )
. shanti = innerlijke vrede

De meeste groene partijen namen het pacifisme uitdrukkelijk op in hun basisbeginselen.
Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Pacifisme.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.