kunstbus
Dit artikel is 23-12-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

paranormaal

Betrekking hebbend op wat niet met de normale zintuigen waargenomen wordt == buitenzintuiglijk.

Paranormaal of paranormaliteit staat voor het waarnemen, weten of kunnen van iets op een niet-wetenschappelijk verklaarbare manier (het voorvoegsel para betekent 'niet', 'naast' of 'voorbij'.). Het vermogen tot paranormaal waarnemen of bezitten van paranormale gaven is nog nooit wetenschappelijk bewezen of feitelijk aangetoond. Het bestaan van paranormaliteit wordt dan ook betwist.

Buitenzintuiglijke waarneming is een waarneming die wordt gedaan zonder dat gebruik gemaakt wordt van de bekende fysieke zintuigen. Het fenomeen is uitgebreid onderzocht in de parapsychologie, maar er is nooit duidelijk bewijs gevonden voor het bestaan van buitenzintuiglijke waarneming. Buitenzintuiglijke waarneming is net als paranormaal een paraplubegrip voor telepathie, helderziendheid, helderhorendheid en andere esoterische vormen van waarnemen.

De parapsychologie is een controversiële discipline die onderzoek doet, zoals het Paranormaal Instituut (P.I.) te Utrecht, naar de mogelijkheid of de menselijke geest in staat is tot iets dat volgens de huidige kennis van de wetenschappen onverklaard of onverklaarbaar is: het paranormale.

Iemand die beweert (regelmatig) gebruik te maken van deze vorm van waarnemen, wordt in het westen een medium of paragnost genoemd. Het gebied leent zich tot oplichterij daar personen zichzelf zonder bewijzen paragnost kunnen noemen en goedgelovige mensen geld afhandig maken wanneer zij met hulpvraag komen waarbij niemand hen kan helpen.

Mogelijke indeling
Hoewel het bestaan van deze vermogens tot nu toe nooit bewezen werd en nog steeds betwist wordt, rapporteren veel mensen over een ervaring die onder het begrip paranormaal geclassificeerd kan worden. Een mogelijke indeling van deze gerapporteerde vermogens zou als volgt kunnen luiden:
. Extensie van de gekende zintuiglijke waarneming door bv. uitbreiding met een tijdscomponent (zoals zien in de toekomst of het zien van aura's) of uitgebreid naar overleden entiteiten (zoals stemmen horen van overledenen of het zien van geesten/spoken) of niet gerelateerd aan de gekende logica (zoals ruiken dat iemand een ongeluk krijgt).
. Uitbreiding van waarneming buiten de gekende zintuigen, bv. waarnemen van gedachten (gedachtenlezen of telepathie), ...
. Uitbreiding van vermogens tot handelen voorbij de kennis van de wetenschappelijke kennis, bv. genezen door handoplegging, telekinese, teleportatie, levitatie, mediëren tussen overledenen en levenden (bv. men beweert dat de overledene door hun mond spreekt), ...
. Het hebben van (voor)kennis, bv. door reïncarnatie of voorspellende dromen, kan gezien worden als paranormale gave.
. Sommigen beschouwen het voorspellen van de toekomst of het interpreteren van signalen (zoals kaartlezen, koffiedik kijken, ...) ruimer dan het louter bezitten van een paranormale gave.

Een paragnost is iemand die door een bepaalde ontwikkeling paranormale verschijnselen meent te kunnen waarnemen en verduidelijken. De paragnost denkt daarbij aan het weten van zaken die binnen de normale zintuiglijke waarnemingen niet mogelijk zijn. Zo kan hij bijvoorbeeld gedachten, gevoelens, herinneringen, of visualisaties van een cliënt of groep opvangen. Om die reden worden paragnosten wel eens ingeschakeld om vermiste mensen of voorwerpen te helpen opsporen, wat niet altijd met succes bekroond wordt.
Paragnosten worden afhankelijk van het gebied waarop ze actief zijn met tal van benamingen aangeduid: psychic, clairvoyant, helderziende, coach, supervisor.

Waarzeggerij is het doen van mededelingen omtrent de toekomst, meestal die van een individu, langs mystieke of anderszins bovennatuurlijke weg en doorgaans in ruil voor geld. Ook het onthullen van verborgenheden die de waarzegger of waarzegster niet langs natuurlijke weg bekend kunnen zijn behoort tot het domein van de waarzeggerij. Waarzeggerij heeft een lange traditie. In de geschiedenis maakten koningen nog wel eens gebruik van de diensten van waarzeggers. Ook in de Bijbel en de Tenach komen waarzeggers voor; het beoefenen van de waarzeggerij en het raadplegen van waarzeggers worden daarin echter uitdrukkelijk verboden. In talrijke sprookjes, mythen en legenden treden waarzeggers op als raadspersonen voor mensen met problemen. In het hedendaagse West-Europa is op kermissen vaak een waarzegger te vinden.
Voor het voorspellen van de toekomst (proscopie) maakt de waarzegger vaak gebruik van attributen, zoals tarotkaarten, handlijnen, de stand van de sterren in het geboortejaar (horoscopen), koffiedik, theebladeren, een glazen of kristallen bol.
Het komt wel voor dat mensen, die zich als waarzegger profileren, voor oplichting worden vervolgd wanneer zij goedgelovige mensen veel geld afhandig hebben gemaakt. Ook werd - in Duitsland - in 2006 een waarzegster veroordeeld tot terugbetaling van de aan haar betaalde som geld, toen zij er niet in was geslaagd de geliefde van een cliënte terug te laten keren tot die cliënte.

Een medium is in de esoterie en het occultisme een persoon die beweert de gave te hebben om informatie uit andere dimensies of werelden door te geven.
. Bij het spiritisme is een medium iemand die beweert dat overleden personen via hem/haar spreken. Het medium is dus het kanaal van de overledenen naar het heden. Het medium is zelf passief met laag bewustzijnsniveau, meestal zelfs helemaal geestelijk afwezig: in trance.
. In de parapsychologie wordt een medium dat beweert helderziende te zijn paragnost genoemd. Hierbij zouden het medium beelden, geluiden, gevoelens of kennis ingegeven worden. De aard van deze waarnemingen zou zo ongekleurd mogelijk en zonder interpretatie door het medium moeten worden doorgegeven, hetgeen vaak moeilijk is omdat in dit geval het medium bewust aanwezig is en vaak ook emotioneel betrokken. De betrokkenheid opent meestal de helderziendheid of helderwetendheid.
Door de meeste wetenschappers wordt er in het algemeen van uitgegaan dat de aanspraken van esoterische mediums niet te bevestigen zijn, aangezien deze fysisch tot nu toe niet meetbaar zijn gebleken. Er zijn ook nog nooit gedegen, wetenschappelijke, reproduceerbare experimenten onder strikte omstandigheden gepubliceerd, waarin de juistheid van de aanspraken van esoterische mediums onomstotelijk zijn aangetoond. Zij voelen zich in hun mening gesterkt doordat er in sommige gevallen bedrog is vastgesteld.
Bekende mediums: Jozef Rulof, Daniel Dunglas Home, Leslie Flint, Rosemary Brown, Jomanda, Gerard Croiset, Joop van Limbeek, Char Margolis, Edgar Cayce, Eva Pierrakos, W.A.H. Mulder-Schalekamp, Dion Fortune, Allison DuBois ...

Voorbeelden van extensies van zintuiglijk waarnemen
Deze vormen van waarneming worden in de medische wereld erkend als hallucinaties en maken deel uit van gekende psychiatrische ziektebeelden zoals ontwenningsverschijnselen of als onderdeel van psychotische stoornissen zoals schizofrenie.

Helderziendheid is een paranormaal verschijnsel waarbij een 'helderziende' claimt, op buitenzintuiglijke wijze, beelden of taferelen of te kunnen zien van gebeurtenissen die zowel op afstand als ook in de tijd verschoven kunnen liggen. Zoals met alle paranormale verschijnselen is er onenigheid en controverse over het bestaan van helderziendheid en over de geldigheid of de interpretatie van experimenten met helderziendheid. Zelfs binnen de parapsychologie bestaat hier onenigheid over.
Een van de frequentst gerapporteerde gaven met mogelijke kenmerken:
. Het zien van gebeurtenissen die nog moeten plaatsvinden of hebben plaatsgevonden
. Het zien van geesten of andere verschijningsvormen, bijvoorbeeld aura's
. Sommige helderzienden beweren door muren e.d. te kunnen kijken, doch dit wordt slechts zelden gerapporteerd.
De helderziende heeft soms een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een foto of een kristallen bol of een ander voorwerp, ook wel conductoren genoemd. Hoe de helderziende de beelden ervaart is verschillend. De ene zegt het als een film in zijn hoofd te zien, de ander als diaserie. Andere paragnosten zeggen het als gevoel te ervaren, nog anderen d.m.v. visualisatie. Vaak vermelden zij het verleden als zwart-wit beeld te zien, het heden in heldere tinten en de toekomst in vage kleuren.

Empathie
Het begrip empathie slaat op het kunnen aanvoelen van gevoelens, emoties, stemmingen en pijnen, maar ook vreugde en verdriet van een ander of een dier. Empathische vermogens schijnen sterker te zijn als de persoon of dier zich vlakbij bevindt, een bekende of familielid is, zoals bij twee- of meerlingen wordt beweerd, maar de persoon of dier waar men de gevoelens van waarneemt hoeft niet per se in de buurt te zijn. Empathie kan leiden tot het verwerven van inzichten over iemands verleden aan de hand van diens persoonlijkheid, die tot stand is gekomen door zijn of haar levenservaringen. Frequent wordt ook nog gemeld de verwarring tussen eigen gevoelens en de ontvangen gevoelens van een ander die soms sterker of heftiger kan zijn dan de eigen gevoelens die hierdoor verdrukt kunnen worden. Denk hierbij aan emotioneel heel erg aangedaane mensen. Hierdoor zouden personen die onervaren zijn met hun gave daar problemen van kunnen ondervinden.

Heldervoelen
Heldervoelen lijkt op empathie, maar houdt eerder een gevoeligheid in voor de niet-levende natuur en het aanvoelen van sferen en stemmingen, niet van een persoon zelf, maar de eromheen hangende sfeer van bijvoorbeeld een groep mensen of de sfeer tussen twee groepen mensen. Het kan leiden tot het duidelijk aanvoelen van iets, een op handen staande gebeurtenis, een voorgevoel daarvan - bijna lijkende op helderzien, maar dan daar een voorgevoel van.

Helderhoren
Onder dit begrip vallen alle paranormale waarnemingen op auditief vlak:
. Het horen van boodschappen van onzichtbare entiteiten (bv. geesten);
. Het horen van gesprekken waarbij men niet aanwezig is geweest. Dit kunnen ook klanken of andere geluiden zijn. De geluiden werden dus ook niet geregistreerd via de oren;
. Paragnosten rapporteren bv. het "horen" (zonder geluid in de oren) van diverse geluiden van degene waarmee hij werkt. De eigen emotionele verwerking en levenservaring van de paragnost bepalen hoe hij deze geluiden interpreteert.
Aangezien geluiden meestal iets oproepen zoals herinneringen, gevoelens, e.d. worden dergelijke waarnemingen meestal hierdoor gekleurd. Paragnosten klasseren helderhoren daarom soms deels als telepathie.

Helderruiken
De meeste rapportages omtrent helderruiken hebben betrekking op voorbije gebeurtenissen. Meestal wordt ook de associatie vermeld die de geuren oproepen, zoals emoties of gebeurtenissen. Bijvoorbeeld rozengeur wordt geassocieerd met een liefdesrelatie, een anjer met een overlijden. De geurervaring wordt net als bij helderziendheid niet noodzakelijk via het zintuigorgaan waargenomen.

Helderproeven
Het meer proeven dan met het smaakzintuig mogelijk is, wordt minder frequent gemeld als paranormale gewaarwording.

Helderweten
Naast het zintuiglijk waarnemen wordt ook het "helder weten" frequent gerapporteerd. Hierbij beschikt de persoon over kennis zonder deze verworven te hebben. Verschillende vormen van helderweten worden gemeld:
. Het plots hebben van kennis over feiten, gebeurtenissen of personen, vaak gerelateerd aan toekomstige feiten, waardoor het aanleunt tegen toekomst voorspellen.
. Het hebben van kennis over een persoon zonder voorkennis (dus zonder dat men hierover iets te weten kon komen). Bv. het weten van gebeurtenissen, daden of ziekten uit het verleden.
. Het "weten" wordt vaak vermeld gepaard gaande met het ervaren van de zintuiglijke waarnemingen die een totaalbeeld aan kennis met zich meebrengt, zoals het zien van beelden, horen van geluiden, beleven van gevoelens en geuren.
. Melding wordt ook vaak gedaan van kennis die doorgegeven zou worden via een helpende entiteit.
. Het hebben van kennis die vergaard zou zijn in een eerder leven.
. Weten waar iemand zich bevindt als hij/zij niet in de buurt is
In de psychologie zijn gelijkaardige ervaringen beschreven met regressietherapie, waarbij cliënten melding maakten van kennis uit een vorig leven.
Andere benamingen voor bovengenoemde gaven zijn: alziend(-heid), alvoelend(-heid), alhorend(-heid), alruikend(-heid), alproevend(-heid) en alwetend(-heid).

Paranormaliteit als cultuurverschijnsel
In sommige culturen is het ervaren of bezitten van paranormale gaven en verschijnselen deel van het gebruikelijke leven. Primitieve stammen kennen hun sjamaan of medicijnman die naast een voorloper van de huidige geneeskunde vaak het lot probeert te bezweren met handelingen of paranormale kennis.

Ook in bepaalde geestelijke stromingen, zoals in de tantra en yoga worden paranormale vermogens niet beschouwd als buitengewoon of bovennatuurlijk, maar als onderdeel van de werkelijkheid.

In de wetenschap daarentegen (waaronder de neurologie, de psychofysica en de psychologie vallen) heerst er redelijke consensus over het niet bestaan van paranormale fenomenen of gaven. Sommige wetenschappers onderzoeken of er mensen zijn met buitennatuurlijke gaven en meer dan vijf zintuigen, maar tot op heden zonder overtuigend resultaat.

Toch ziet men in westerse culturen een tendens waarbij mensen het paranormale trachten aan te hangen onder vorm van bv. new age als zingeving voor een harde individualistische samenleving. Westerse films maken dan ook maar al te graag gebruik van paranormale verschijnselen als centraal thema.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Paranormaal

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 35.