kunstbus
Dit artikel is 24-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

pedagogie

Pedagogiek of opvoedkunde is de studie van de manier waarop volwassenen (onderwijzers, ouders, opvoeders) jeugdigen grootbrengen met een bepaald doel. Een beoefenaar van deze studie heet een pedagoog.

De studie van het onderwijs wordt onderwijskunde genoemd. De studie van het lesgeven zelf heet didactiek.

Opvoedingswetenschap
De pedagogiek is de wetenschap van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn volwassenheid. Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord 'paidagoogia' wat letterlijk 'kinderleiding' betekent. De wetenschap bestudeert de opvoeding, de ontwikkelingsfasen, en ook de relatie tussen het kind en zijn omgeving: familieleden, school, vriendjes en vriendinnetjes, de gebouwde omgeving, media, etc. De nadruk ligt vooral op het handelen. Onder pedagogie wordt de praktijk van het opvoeden verstaan. Ook wordt de opvoeding van moeilijk opvoedbare kinderen onderzocht. Ze leven in een moeilijke situatie of het dreigt verkeerd te lopen.

Opmerkelijk is dat de opvoedingswetenschap (pedagogiek) lang niet in alle landen als zelfstandige wetenschap bestaat, in Nederland en Vlaanderen is dit overigens wel het geval. In Groot-Brittannië heet het Education en is het één profiel samen met Maatschappelijk werk en dienstverlening. Er bestaat dus geen apart Pedagogiekprofiel. In Duitsland heeft men Socialpedagogik, dit komt redelijk overeen met Pedagogiek in Nederland, alleen is het in Duitsland alleen op de universiteit te volgen. In Vlaanderen heet het Pedagogie, maar het idee erachter is hetzelfde als in Nederland.

Binnen de pedagogiek worden de volgende specialisaties onderscheiden;
. sociale pedagogiek, soms ook volwassenenpedagogiek genoemd
. onderwijspedagogiek (met inbegrip van didactiek, en onderwijskunde)
. klinische pedagogiek
. gezinspedagogiek
. theoretische pedagogiek
. forensische pedagogiek
. historische pedagogiek bestudeert hoe in het verleden pedagogen (onderwijzers en ouders) gestalte gaven aan de wens jeugdigen met een bepaald doel groot te brengen.
. orthopedagogiek bestudeert het grootbrengen van jeugdigen met een handicap: ontwikkelingsstoornis zoals ADHD of leerstoornis zoals dyslexie.
. mediapedagogiek bestudeert de impact van nieuwe media op opvoeding

Sommigen menen dat er theorieën zijn die altijd en overal zouden gelden over het (beïnvloeden van) menselijk gedrag. Anderen menen dat het menselijk gedrag niet is te voorspellen, en gaan "slechts" na hoe het in het verleden is toegegaan. Soms wordt pedagogiek gezien als een vorm van toegepaste psychologie.

In de theorie heeft men verder acht terreinen van opvoeding onderkend: emotionele vorming, esthetische vorming, ethische vorming, intellectuele vorming, lichamelijke opvoeding, persoonlijkheidsvorming, seksuele opvoeding en sociale vorming.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 38.