kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Prins-Bernhard-Cultuurfonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland door middel van financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen.

Geschiedenis
Het Prins Bernhard Fonds, sinds 1 oktober 1999 Prins Bernhard Cultuurfonds, is op 10 augustus 1940 in Londen opgericht om geld in te zamelen voor de aankoop van oorlogsmaterieel. Prins Bernhard was vanaf de oprichting regent. Meer dan de helft van het bijeengebrachte geld werd aan de Nederlandse regering geschonken voor de financiering van bommenwerpers, torpedoboten, de torpedojager Jan van Galen en een Dakota hospitaalvliegtuig. De rest van het geld werd aan de Britse regering overhandigd als bijdrage in de aanschaf van Spitfires.

Na de oorlog kreeg het fonds een andere doelstelling: "de bevordering van de geestelijke weerbaarheid door middel van culturele zelfwerkzaamheid".

Organisatie
Er kwam een algemeen bestuur met vertegenwoordigers van alle levensbeschouwelijke en politieke geledingen uit de Nederlandse samenleving. Prins Bernhard bleef regent. Het fonds verrichtte zelf geen werkzaamheden, maar verleende financiële steun aan personen of organisaties, mits deze geen uitgesproken politiek of religieus karakter hadden.

Om de aanvragen voor financiële ondersteuning met een regionaal of plaatselijk karakter te beoordelen, werden in 1947 in alle provincies en in de drie grote steden dochterfondsen opgericht. De commissarissen van de Koningin werden voorzitter van de provinciale afdelingen. De afdelingen deden op regionaal of lokaal niveau hetzelfde als het landelijk fonds: het financieel ondersteunen van culturele initiatieven. Deze structuur en taakverdeling bestaan tot de dag van vandaag.

Activiteiten

Zilveren Anjer
In 1950 stelden regent en bestuur een bijzondere onderscheiding in voor personen die zich belangeloos hebben ingezet voor de Nederlandse cultuur of die van de Nederlandse Antillen: de Zilveren Anjer. De financiële grondslag voor de Zilveren Anjer werd gevormd door het legaat van de geheim agent Thijs Taconis, die in september 1944 in Mauthausen werd doodgeschoten.

Jaarlijks ondersteunt het fonds ca 4000 projecten op cultureel gebied; het fonds verricht zijn werkzaamheden op de volgende vijf werkterreinen:
. podiumkunsten
. beeldende kunst
. monumentenzorg
. geschiedenis en letteren
. natuurbehoud
Daarnaast vertrekt het fonds studiebeurzen aan jong talent en ondersteunt musici en beeldend kunstenaars.

Financiering
Anjeractie
De voornaamste bron van inkomsten was jarenlang de Anjeractie. De dubbeltjes en kwartjes die door de plaatselijke Anjercomités werden bijeengebracht vloeiden naar de afdelingen. Deze maakten een deel van de opbrengst over naar het landelijk fonds. Dit landelijk fonds probeerde zelf op tal van manieren geld bijeen te brengen, zoals het houden van benefietvoorstellingen en galapremières, de verkoop van speldjes en kunstartikelen en het organiseren van acties in samenwerking met bedrijven. Ook werden reproducties van portretten van leden van het Koninklijk Huis verkocht. Uit de verkregen gelden subsidieerde men weer talloze verenigingen, kunstenaars, tentoonstellingen, studiereizen, voorstellingen, publicaties op wetenschappelijk gebied en vormingswerkactiviteiten.

Tussen 1960 en 1975 onderging het fonds sterke veranderingen. In 1960 verwierf het een vast aandeel in de opbrengst van de voetbaltoto, hetgeen naast de Anjeropbrengsten en incidentele opbrengsten van wervingsacties, leidde tot een vaste inkomstenbron die het fonds minder afhankelijk maakte van de publieke vrijgevigheid. Daarna wist het fonds een aandeel te verwerven in de sinds 1970 door de Algemene Loterij Nederland georganiseerde Giroloterij, nu BankGiro Loterij, en de in 1974 geïntroduceerde Lotto. De sterke groei van de inkomsten had ingrijpende interne gevolgen. Het beleid werd pragmatischer, zakelijker en professioneler en naast het financieel ondersteunen van culturele initiatieven, richtte het fonds zich ook op het verstrekken van opdrachten, prijzen en beurzen. Voor al die activiteiten is thans een jaarbudget van ca. 17 miljoen euro beschikbaar.

Websites: www.prinsbernhardcultuurfonds.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 600.