kunstbus
Dit artikel is 08-06-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Radicalisme

Radicalisme is een politieke of maatschappelijke filosofie die meerdere betekenissen heeft. Het woord is afgeleid van radix dat wortel betekent.

Historisch
. Radicaal-liberalisme wordt aan het einde van de negentiende eeuw de benaming van progressieve liberalen die zich verzetten tegen het naar hun mening verouderde liberale establishment. Dit gebeurt ook in Nederland (Radicale Bond) en Denemarken (Radikale Venstre).

. Christen Radicaal of Radicaal Evangelisch werd rond de jaren '60 in Nederland de benaming van progressieve Christenen dat de Bijbelse boodschap, met name die van het Nieuwe Testament koppelde aan linkse politiek. Dit gebeurde binnen de Anti Revolutionaire Partij, maar uitte zich politiek met name in de Politieke Partij Radikalen en de Evangelische Volkspartij.

Radicalisme wordt later gebruikt voor het aanduiden van stromingen aan een uiterste zijde van het politieke spectrum. De Nederlandse AIVD gebruikt de volgende definitie: "Het nastreven en/of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren voor de democratische rechtsorde (doel), eventueel met het hanteren van ondemocratische methodes (middel), die afbreuk kunnen doen aan het functioneren van de democratische rechtsorde (effect)." Een meer algemene definitie wordt gebruikt in 'Radicalisering signaleren en aanpakken. Vroegtijdige aanpak van radicaliserende jongeren.' (Amsterdam: Radar, 2006): "Radicalisme is de bereidheid om de uiterste consequentie uit een denkwijze te aanvaarden en in daden om te zetten.".

Extremisme is een term die wordt gebruikt om ideeën of acties te beschrijven die volgens de critici ervan extreem zijn. Het woord extremisme wordt vaak gebruikt om een politieke ideologie te benoemen die ver van het politieke centrum of ver buiten het centrum van de maatschappij staat.
Extremisme kan, maar dat hoeft niet, gepaard gaan met het gebruik van geweld, gericht tegen bevolkingsgroepen of tegen de overheid als geheel.
De termen "extremisme" of "extremist" worden bijna altijd toegepast door anderen, en niet door de personen zelf die van extremisme beschuldigd worden. Er is bijvoorbeeld geen richting binnen de islam die zichzelf aanduidt als moslimextremistisch. Er is ook geen politieke partij die zichzelf extreemrechts of extreemlinks zal noemen.
Sommigen menen dat er een filosofie bestaat die extremisme met zich meebrengt. Binnen de sociologie hebben verscheidene geleerden die extreem-rechtse groepen bestuderen, bezwaar gemaakt tegen de term "extremist", die door centrumsociologen in de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw werd gepopulariseerd.
Het benoemen van een persoon, een groep of een actie als "extremist" kan een tactiek zijn om een politiek doel na te streven, waarbij de status-quo verdedigd moet worden. Iemand kan voor de één een extremistische terrorist zijn, maar voor de ander een vrijheidsstrijder.
Ideologieën die door de critici ervan als extremistisch worden aangeduid zijn Nazisme, Fascisme, Stalinisme & Maoisme, Anarchisme, Islamisme ...


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article Design er zoals anti-design naar om te breken met de leer van 'good design'. Het verschil met anti-design was de sterkere politieke wil om de ideologische structuren van de heersende strekkingen aan te vallen. Zo propageerden de volgelingen utopische voorstellen en manifesten welke zowel architectuur, planning en design omvatten bedoeld om het menselijk gedrag aan te passen bij het vormgeven van zijn omgeving. Dikwijls lag de nadruk op de tussenkomst van de gebruiker om het object te wijzigen volgens zijn specifieke behoeften.
De vernietiging van de dominante visuele design-taal werd als noodzakelijk beschouwd, met de bedoeling om de visuele codes van het heersende kapitalisme te ondermijnen. In de jaren 70 verloor deze strekking zijn kracht omwille van de economische depressie, toen duidelijk werd dat de doelstellingen toch niet gerealiseerd konden worden. Zij vormden niettemin een belangrijke ondergrond voor de nieuwe design-richtingen van 1980.Pageviews vandaag: 761.