kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Reificatie

Reïficatie

(de reïficatie (v.), ~s)
1 gedachte dat een abstract concept over materiële realiteit beschikt.
2 Het proces waarin een geconstructueerde abstractie (abstraheren == weglaten) wordt beschouwd als een concreet aanwijsbare entiteit.

Reïficeren ==> iets tot een zelfstandigheid maken.

Reïficatie wil zeggen dat woorden (ten onrechte) worden gezien als vaststaande feiten. Vb. 'de' tijden, 'de' geschiedenis,… Als men iets reïficeert, dan lijkt het resultaat van die processen niet meer betwistbaar of bevraagbaar. Het is nu eenmaal zo. Men heeft dan de abstractie die men gemaakt heeft verheven tot een nieuwe werkelijkheid; men is vergeten dat het om heel complexe processen gaat ofwel dat het ook op andere manieren valt te begrijpen.

Er is sprake van reïficatie als men de werkelijkheid als een gegeven opvat en deze gegeven werkelijkheid als in de tijd onveranderbaar ziet.

Vaak verwijzen sociologische begrippen naar een beeld, een ideaaltype dat niet te letterlijk als een dingmatige werkelijkheid mag opgevat worden. Reïficatie is een visie op de sociale werkelijkheid alsof deze vaststaat, en absoluut en natuurlijk is. Wanneer men een gereïficeerd wereldbeeld heeft, is de discrepantie tussen dat beeld en de zich omringende onttoverde wereld groot. Wanneer iemand een nauw blikveld heeft, ervaart hij de confrontatie met de veelheid aan strijdige waarden waarschijnlijk als negatief. Het bestaan van culturele verschillen binnen één samenleving wijkt af van zijn gereïficeerde wereldbeeld, en dit wordt derhalve gepercipieerd als een bedreiging voor de sociale orde, waaraan men juist zoveel belang hecht, en waaraan men een rigide conformering nodig acht. ( Reïficatie kan onbewust gebeuren maar ook bewust.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.