kunstbus
Dit artikel is 07-04-2011 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Religieuze Canon

Religieuze boekwerken die door de betreffende godsdiensten als heilig worden beschouwd, zoals de Tenach voor het jodendom, de Bijbel voor het christendom en de Koran voor de islam.

Canon van de Bijbel
De Bijbel bestaat uit diverse boeken uit verschillende plaatsen en verschillende tijden die men heeft 'gebundeld' en er vervolgens goddelijk gezag aan heeft toegekend. Dit goddelijk gezag noemt men ook wel canon (= richtsnoer).

Oude Testament
Welke boeken wel en welke niet tot de canon van de Bijbel behoren bestaat binnen de christelijke wereld echter geen eenduidige opvatting over. Dit begon al bij wat de joden tijdens de eeuwen rond het begin van de christelijke jaartelling als gezaghebbende boeken beschouwden. In de Griekse vertaling van de joodse of Hebreeuwse Bijbel (de Septuaginta) die omstreeks 150 v. Chr. verscheen staan meer boeken dan in de canon, zoals die later - omstreeks 100 n. Chr. - door de rabbijnen van Jamnia werd vastgesteld. De rabbijnen van Jamnia stelden als regel dat boeken over een Hebreeuwse (originele) vertaling moesten beschikken om deel te kunnen uitmaken van de canon waardoor tien boeken uit de Septuaginta afvielen.

Aanvankelijk volgden de christenen de Septuaginta als gezaghebbende canon. Na de reformatie werd door veel kerken van de reformatie de canon van Jamnia gevolgd. De tien Bijbelboeken die niet meer als gezaghebbend werden beschouwd noemt men deutero-canonieke boeken ('in tweede instantie aan de canon toegevoegd').

Nieuwe Testament
Wat het Nieuwe Testament betreft bestaat binnen de christelijke kerken geen verschil van mening. Deze canon kreeg een officieel karakter in de Paasbrief van de Alexandrijnse bisschop Athanasius in 367, waarin deze de 27 boeken van het Nieuwe Testament als gezaghebbend voor de christelijke kerk aanmerkte. Latere concilies zijn hier nooit van afgeweken.

Apocrief
De boeken die uiteindelijk niet tot de canon gerekend werden staan bekend als apocrief. .

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 758.