kunstbus
Dit artikel is 30-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Rivier

rivier (de; rivieren) == brede, op natuurlijke wijze ontstane stroom tussen twee oevers.
rivierarm (de m) == tak van een rivier die zijn water uit de hoofdrivier ontvangt.
rivierbed (het) of rivierbedding (de) == bodem van een rivier
rivierdelta (de) == land ingesloten door de armen waarin een rivier zich bij de monding verdeelt

Een rivier is een min of meer natuurlijke waterstroom. We onderscheiden oceanische rivieren (ook stroom genoemd) die in een zee of oceaan eindigen, en continentale rivieren die in een meer, een moeras of woestijn eindigen. Een beek is de aanduiding voor een kleine rivier. Tussen beek en rivier ligt meestal een bijrivier.

Elke rivier ligt in een stroomgebied. Dat is het totale omringende gebied waarbinnen al het overtollige water via die ene rivier wordt afgevoerd. Bijvoorbeeld: het stroomgebied van de Rijn: al het water van alle bijrivieren van de Rijn. De scheidingslijn tussen twee stroomgebieden wordt de waterscheiding genoemd. De bepaling van de linker- en de rechteroever van een rivier gebeurt vanaf de bron (in de richting van de stroming) van de rivier gezien.

Er wordt ook onderscheid gemaakt naar de vorm van een rivier. Zo worden meanderende en vlechtende rivierbeddingen onderscheiden. Een meanderende bedding bestaan uit één stroomgeul; deze geul kronkelt en de bochten kunnen uitbouwen en zichzelf afsnijden. De bedding van een vlechtende rivier kent meerdere stroomgeulen die door elkaar heen vlechten en regelmatig verschuiven. Er zijn ook gebieden waar één rivier meerdere, semi-parallellopende geulen vormt zonder te gaan vlechten (bijvoorbeeld in rivierdelta's en heel vlakke riviervalleien). In vlakke, laaggelegen rivierdalen en delta's (zoals Nederland) zijn riviergeulen vaak meanderend, vooral als ook de afvoer van de rivier redelijk constant is, bijvoorbeeld omdat zij een groot stroomgebied heeft (Rijn, Amazone, Mississipi). Rivieren in berggebieden, rivieren met heel kleine stroomgebieden en andere rivieren waarvan de afvoer over het jaar sterk wisselt zijn vaak van het vlechtende type. In de laatste ijstijd was de Rijn in Nederland een vlechtende rivier.

Sinds de Middeleeuwen zijn de kleinere deltariviertakken in Nederland afgedamd (Linge, Oude Rijn, Hollandse IJssel) en zijn de grotere takken voorzien van bandijken en andere dijken. De polders tussen de rivieren (bijvoorbeeld Betuwe) werden zo beschermd tegen overstroming. Verder zijn veel meanders - van beken en van grote rivieren - vanwege kanalisatie afgesneden. Met het oog op veiligheid en verwachte toekomstige klimaatverandering wordt sinds de bijna-overstromingen in 1993 en 1995 grondig nagedacht over dijkverhogingen en het anderszins voorkómen van overstromingen langs de grote rivieren (bijvoorbeeld nieuwe overlaatgebieden om bij hoogwater de hoogste afvoerpieken af te kunnen toppen).

Langste rivieren
Volgens velen is de Nijl met zijn 6650 km de langste rivier ter wereld. In ieder geval is het de langste rivier van Afrika. De Amazone is 6437 km lang, de Blauwe Rivier 6380 km, de Missouri/Mississippi 5970 km, de Ob 5410 km, de Gele Rivier 4830 km, de Kongo 4630 km, de Lena 4400 km, de Amoer 4350 km, de Mekong 4345 km en de Jenisej 4102 km.

Van de rivieren die door de lage landen stromen is de Rijn de langste met zijn 1320 km. Op de wereldranglijst bezet hij een gedeelde 111de plaats. De tweede rivier is de Maas met 900 km en daarna volgen de Schelde met 350 km en de IJzer met 78 km.

Grote rivieren in Nederland
De vooraanstaande rivieren in Nederland, belangrijk voor bijvoorbeeld de binnenscheepvaart, afwatering, drinkwatervoorziening, en recreatie zijn de Schelde, Rijn, Maas, Waal, Lek, en IJssel. De Rijn en Maas worden in Nederland met hun opsplitsingen zoals de Waal en de Lek weleens "de grote rivieren" genoemd.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.