kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Robot

Mechanisme dat al of niet de gedaante van een mens heeft en verrichtingen of arbeid kan uitvoeren.

Robotiseren (ov.ww., ook abs.) == (een productieproces) mechaniseren met behulp van robots.

Een robot is een machine, tot nu toe door de mens gemaakt, die beschikt over een stoffelijke vorm ('lichaam') en een beslissingsmodel (programma). Dit beslissingsmodel kent nagenoeg altijd een structuur van perceptie en daarop volgende reactie. De robotica is de tak van de wetenschap die zich met het ontwikkelen en bestuderen van robots bezighoudt.

Oorsprong
Het woord robot werd voor het eerst gebruikt door de Tsjechische schrijver Karel Čapek in zijn toneelstuk R.U.R. (Rossum's Universal Robots) (1920), en is afgeleid van het Tsjechische woord robota, dat "werk" betekent.[1] In een ingezonden brief in Lidové Noviny (een Tsjechisch dagblad) in 1933 vertelt Karel Čapek dat het woord door zijn broer Josef is verzonnen[2].
^1 Het Tsjechische woord robota heeft de historische betekenis "verplichte, onbetaalde arbeid van een horige voor zijn heer" (in de tijd van het feodalisme). Tegenwoordig wordt het woord ook gebruikt in de zin van zwaar werk of vervelend of verplicht werk. Etymologisch is robota een afleiding van een woord dat "slaaf" betekent (Oudkerkslavisch: rabъ) en dat afstamt van het Indo-Europese *orbhos. Het Nederlandse woord arbeid heeft dezelfde wortel.
Het woord robotník (dat door bijvoorbeeld P.B. Scott als stam wordt genoemd in 1983: 10 - The Robotics Revolution. Oxford/New York) is afgeleid van de historische betekenis van robota: "iemand die verplicht is tot robota".
Veel Slavische talen kennen een woord dat verwant is aan robota en dat "werk" betekent, zo is er het Russische rabota (werk) en het Slowaakse robiť (werken, doen, maken).
^2 De oorspronkelijke tekst van deze brief is te vinden op http://capek.misto.cz/robot.html. Zie http://capek.misto.cz/english/robot.html voor een Engelse vertaling van deze brief.


De meeste mensen kennen robots echter uit de sciencefiction, zoals de boeken van Karel Čapek en Isaac Asimov, en films als Robocop (van Paul Verhoeven), A.I. (van Steven Spielberg) of de bekende Star Wars-cyclus. Vaak hebben deze robots een lichaam dat lijkt op dat van een mens (al dan niet gemaakt uit metaal), en een vergaande vorm van kunstmatige intelligentie als beslissingsmodel. Dergelijke robots die op mensen lijken, worden androïden genoemd.

Definitie
Een robot is een programmeerbare machine, die meerdere, verschillende taken uit kan voeren. Hierin verschilt het van een numerieke machine, die is geprogrammeerd voor een taak. In de praktijk betekent het dat een robot voor verschillende producten kan worden ingezet, waar een een numerieke machine slechts een (deels variabele) taak kan uitvoeren.

Grijpers
Voor verschillende taken bestaan er verschillende grijpers voor robots. Sommige hebben drie of meer vingers om iets te kunnen oppakken, anderen een schroevendraaier of een pons. De mechanische aandrijving wordt verzorgd door kleine elektromotoren of perslucht. Een robot kan vaak zelf van grijper wisselen, om zijn verschillende taken uit te voeren.

Toepassingen
. Momenteel worden robots vooral gebruikt op productielijnen in de industrie. Het aantal industriële robots (dus vast bevestigd aan de grond) is volgens de jaarlijkse tellingen van de Verenigde Naties in 2005 uitgekomen boven de 1 miljoen.
. De Amerikaanse defensie-industrie ontwikkelt in hoog tempo zowel varende, rijdende als vliegende robots en organiseert voor rijdende de jaarlijkse DARPA Grand Challenge.
. De ruimtevaart is al in hoge mate gerobotiseerd, gezien de kostenbesparing die dat oplevert. De sondes die naar de planeten en manen van het zonnestelsel zijn gestuurd zijn in principe geavanceerde robots die zelfstandig allerlei waarnemingen verrichten, dit i.v.m. de te grote afstand tot de Aarde om direct bestuurd te kunnen worden.
. Huishoudelijke robots vormen een zeer snel groeiende groep, die vooral benut zullen worden bij de ouderenzorg en de beveiliging.

Een robotarm met grijper of gereedschap dient te worden onderscheiden van een manipulator. Een van de bekendste toepassingen zijn lasrobots in bijvoorbeeld de autoindustrie. Met een lasnaad-volgsysteem kan de robot zelfstandig lassen.

Manipulator
Een manipulator (van het Latijnse manus voor hand) is een instrument dat als doel heeft om de menselijke hand te vervangen. Manipulators worden gebruikt waar de mens zelf niet in staat is te manipuleren. Dit kan zijn in een mensvijandige omgeving: in de ruimte, de diepzee of in een radioactive omgeving. Maar ook wordt een manipulator gebruikt als door een gebrek de handfunctie is uitgevallen, voor gehandicapten.
In tegenstelling tot een robotarm is de manipulator direct zonder programmeren te gebruiken als een verlengstuk van een operator of de "gehandicapte" gebruiker. Deze laatste kan de manipulator besturen door bijvoorbeeld zwakke vingerbewegingen of hoofdbewegingen.
Een belangrijke eigenschap van een manipulator is dat hij een gedoseerde kracht in een bepaalde richting op een bepaalde plaats kan uitvoeren. Hiervoor is de regeltechnische benadering principieel anders dan bij een robot. Bij een robot wordt hoofdzakelijk positie gestuurd. Hierdoor is een manipulator in principe meer compliant dan een robot.
Een manipulator wordt in een ongestructureerde omgeving real-time gebruikt. Een robot in een gestructureerde omgeving, bijvoorbeeld een productiefabriek, volgens vooraf ingebrachte regels.

Actuele ontwikkelingen en de toekomst
. In combinatie met artificiële intelligentie oftewel 'AI', of ook wel een vorm van een zelflerend expertprogramma kan een robot in theorie een zich voortdurend uitbreidende zelfstandigheid krijgen, die ver uitgaat boven wat nu praktisch te verwezenlijken is.
. Daarnaast worden er in hoog tempo nanorobots ontwikkeld, die klein genoeg zijn om bijvoorbeeld in de menselijke bloedbaan te functioneren. De verder ontwikkelde mogelijkheden van de automatische piloot hebben geleid tot de bouw van al weer enkele series robotvliegtuigen, die bijvoorbeeld vooral door de Amerikanen in Irak ingezet worden, zoals de Raven en de Predator.

Volgens sommige wetenschappers zullen, door de exponentiele groei van computercapaciteit, robots omstreeks 2030 in staat zijn zelf volledig zelfstandig de ontwikkeling, productie en het beheer van robots ter hand te nemen. Zie verder Hans Moravec en Ray Kurzweil.

Bots
Onder robot wordt ook een computerprogramma verstaan dat automatisch (intelligente) taken verricht. Als zodanig wordt het vaak afgekort tot bot.

Robotica
Robotica is de tak van de mechatronica die zich bezig houdt met theoretische implicaties en praktische toepassingen van robots in de ruimste zin van het woord.

Isaac Asimov (1920 - 1992) heeft een aantal sciencefictionboeken geschreven waarin robots de hoofdrollen spelen. Zijn theoretische overwegingen zijn vastgelegd in de wetten van robotica. Asimov bedacht drie wetten, waaraan alle robots aan zouden moeten voldoen, om te garanderen dat nooit de mens in gevaar zal komen door toedoen van een robot.

Onderzoeksdomeinen
Robotica is een wetenschap die vooral gericht is op systeemintegratie. Een goed ontworpen robot zal zijn waarnemingen (die verkregen zijn met behulp van sensoren) op een goede manier kunnen vertalen naar handelingen die zijn actuatoren zullen uitvoeren. Dit moet dan zó gebeuren dat de robot de vooraf gestelde taken kan vervullen. De verschillende stappen die met deze operaties gepaard gaan, hebben een waaier van onderzoeksdomeinen voortgebracht die elk één van de problemen behandelt die overwonnen moeten worden bij de constructie van een robot.

Sensing: Een domein dat zich bezighoudt met het ontwerp en de werking van sensoren. Vragen waarop dit domein een antwoord wil geven:
. Hoe kunnen sensoren geprogrammeerd worden om maximale informatie te verkrijgen uit de omgeving?
. Hoe kunnen videobeelden geanalyseerd worden tot een (voor de robot) herkenbare omgeving? (Deze specifieke vraag vormt een raakvlak met computer vision).
. Hoe kan de robot een kaart bouwen van zijn huidige omgeving om navigatie erin eenvoudiger te maken?
. Hoe kan de robot bewegende objecten in zijn omgeving volgen?
. En hun toekomstige locatie voorspellen?

Robotsturing: Een automatische stuureenheid (of controller) kan ervoor dat de robot een vereiste toestand bereikt door deze met de huidige toestand te vergelijken, en commando's naar de actuatoren te zenden die (hopelijk) de huidige toestand dichter bij de vereiste brengen. Een robot zou echter ook kunnen proberen de toekomst te voorspellen om zo eerder gemaakte stuurfouten te beperken. Dit domein onderzoekt het kiezen van de beste actie (of van een goede actie) om de robot dichter bij de gewenste toestand te brengen die aan de controller meegedeeld wordt.

Robotplanning: Robotplanning behandelt net zoals robotsturing het algemene gedrag van de robot, zij het op een hoger niveau. Voor een bepaalde taak zal de planner ervoor zorgen dat deze gesplitst wordt in meerdere deeltaken, tot deze taken klein genoeg zijn om aan een controller toevertrouwd te kunnen worden.

Kinematica: Dit domein beschrijft de wiskundige modellen die de mogelijke bewegingen van robot-armen en grijpers beschrijven. Er wordt getracht een model te bekomen waarmee de robot kan beslissen hoe hij zijn armen, gewrichten en grijpers moet bewegen om in een toestand te komen die hem toelaat zijn taak te vervullen. Bijvoorbeeld: hoe kan de robot zijn arm positioneren om een bepaald voorwerp vast te pakken?

Robotarchitectuur: Dit is eerder een algemene beschrijving van het onderzoeksveld dat architecturen uitdenkt en bestudeert om robots efficiënter en beter te maken voor specifieke taken. Zoals afgeleid kan worden werken robots door een samenstel van plannen, waarnemen en handelen (door controle), dit via een model dat opgebouwd wordt van de omgeving. Echter de niveaus van deze interacties, het belang van elke component kan variëren om bepaalde taken beter uitvoerbaar te maken. Een robot in een dynamische, veranderende omgeving zal namelijk aan andere vereisten moeten doen dan een robot die auto's moet assembleren. Van deze laatste zou verwacht kunnen worden dat hij op een vastgestelde tijd een autozetel bevestigd, want na het verstrijken van deze tijd rolt de band verder. Dit leidt tot verschillende software- en hardwarematige architecturen voor robots: reactieve robots, real-time robots, cognitieve robots, evolutionaire robots en andere.

Androïde
Een androïde is een, kunstmatig gemaakt, op een mens gelijkend wezen. In tegenstelling tot de meer specifieke termen als robot (een mechanisch wezen) en een cyborg (een wezen welke gedeeltelijk bestaat uit organische en mechanische onderdelen) wordt de term androïde in de literatuur en andere media gebruikt voor een aantal verschillende typen kunstmatig gemaakte wezens welke vooral veel lijken op een mens. Met de term androïde kan dan ook een van de volgende wezen zijn bedoeld:
. een robot
. een cyborg
. een kunstmatig, voornamelijk organisch, wezen
De term androïde is afgeleid uit een samenstelling van de griekse woorden andros (man of mens) en eidos (van de soort, van het ras, gelijkend op). Een androïde is dus een wezen dat lijkt op een mens, maar het niet is. In het dagelijks gebruik is een androïde echter een robotisch wezen, een mechanische en mogelijk elektrische entiteit met een lichaam dat lijkt op een mens.

De menselijke vorm is bepaald niet ideaal voor een robot. Menselijke lichamen zijn inherent instabiel en een androïde die niet omvalt en wel goed stuurbaar is, is dus moeilijk te bouwen. Daar echter onze leefomgeving over het algemeen ingericht is om door mensen gebruikt te worden, ligt het toch voor de hand robots in menselijke vorm te gieten als men die in de leefomgeving wil gebruiken. Ook blijkt de mens zich prettiger te voelen bij interactie met een mens-achtig wezen dan met bijvoorbeeld een computerscherm. Derhalve wordt door vooraanstaande robot-laboratoria zoals die van het MIT en verschillende instituten in Japan gewerkt aan androïden.

Sciencefiction
Androïden zijn een blijvende fascinatie voor mensen en zeker voor bouwers van robots - voornamelijk gedreven door het voorkomen van androïden in sciencefiction. De natuurlijkere interactie tussen mensen en mensachtigen maakt het voor sci-fi auteurs makkelijk om van mensachtigen gebruik te maken dan van robots die helemaal nergens op lijken. Diezelfde interactie maakt mensachtige robots fascinerend voor lezers en toeschouwers. De term "androïde" werd voor het eerst gebruikt door Mathias Villiers de l'Isle-Adam in zijn werk De Eva van morgen. Voorbeelden van androïden in de sciencefiction zijn Data uit Star Trek en C-3PO uit Star Wars. Ook in de sciencefiction-serie Stargate SG-1, Artificial Intelligence: A.I. en de animeserie Dragonball Z komen androïden voor.

Cyborg
Een cyborg (van het Engels cybernetic organism oftewel cybernetisch organisme) is de fysieke samensmelting tussen een mens en een machine. Voorbeelden van cyborgs zijn de borg uit de Star Trek-serie, en de Man van Zes Miljoen en de Vrouw van Zes Miljoen, televisieseries. Ook de Terminator trilogie is gebaseerd op een cyborg uit de toekomst. Synoniemen voor cyborg kunnen in deze laatste series bionische man en bionische vrouw zijn.
Volgens bepaalde definities van het begrip cyborg, zijn veel mensen die nu op aarde rondlopen in feite al cyborgs, bijvoorbeeld iemand die een pacemaker heeft, voldoet aan deze definities.

De Amerikaanse biologe, filosofe en feministe Donna J. Haraway schreef in 1985 het essay Cyborg Manifesto, een pleidooi voor de afschaffing van de harde grenzen tussen mensen en dieren, organismen en machines, mannen en vrouwen.

Een van de eerste cyborgs was Kevin Warwick. Hij en zijn cyberneticateam van de universiteit van Reading, Groot-Brittannië, zijn erin geslaagd om van Kevin een populaire cyborg te maken. Kevin Warwick was ook het brein achter Cybot; een robotje dat men bij het magazine Real Robots kon krijgen.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Robot.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 185.