kunstbus
Dit artikel is 18-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

sociaaldemocratie

Sociaaldemocratie is de aanduiding voor een politieke beweging die binnen een democratische staat een sociale wetgeving voorstaat. Sociaal-democraten zijn voorstanders van deze beweging, die van oorsprong een gematigde vorm van socialisme is.

Vaak wordt de term socialisme gebruikt om sociaal-democraten aan te geven, al is socialisme een breder begrip dat ook linksere ideologieën binnen en buiten het parlementair stelsel (zoals al dan niet revolutionaire communisten en soms anarchisten) omvat. Ook worden er wel vraagtekens gesteld bij de indeling van sociaaldemocratie onder socialisme, vooral door linksere socialisten.

Geschiedenis
De sociaaldemocratie is in het begin van de twintigste eeuw ontstaan bij een breuk binnen de socialistische beweging. Een reformistische groep socialisten verwierp het idee van een socialistische revolutie en probeerde in plaats daarvan de socialistische idealen op parlementaire wijze te verwezenlijken.

Voor de Oktoberrevolutie van 1917 werd de naam sociaal-democratisch ook door marxistisch-revolutionaire partijen (hoewel Marx en Engels zelf naar verluidt een hekel aan het woord hadden). Na 1918 veranderden veel van die partijen hun naam in communistische partij, naar het voorbeeld van de Russische Communistische Partij, die daarvoor Russische Sociaal-Democratische Arbeiderspartij had geheten. De naamswijziging was zelfs een voorwaarde voor Cominternlidmaatschap. In Nederland veranderde de Sociaal-Democratische Partij haar naam in Communistische Partij Holland. De partijen die de naam sociaal-democratisch aanhielden waren nu de reformisten.

Andere aan het socialisme gerelateerde stromingen zijn pacifisme, anarchisme en syndicalisme. Deze zijn vaak gekant tegen de sociaaldemocratie, dat een stuk dichter bij het kapitalisme staat.

Historici claimen dat er een aantal sleutelfiguren belangrijk waren voor deze verschuiving: de Russische prins Peter Kropotkin, César de Paepe van de Belgische International Working Men's Association en Jean Jaurès, leider van de Franse Socialistische Partij tot hij vermoord werd op 31 juli 1914, een dag voor de algemene mobilisatie voor de Eerste Wereldoorlog.

Gedeelde punten van sociaal-democraten wereldwijd
- Ondersteuning van particulier ondernemersschap, maar sterk gereguleerd om de belangen van werknemers, door middel van vakbonden en soms van consumenten en kleine bedrijven te beschermen.
- Een uitgebreid systeem van sociale zekerheid (zie verzorgingsstaat), vooral om armoede tegen te gaan en burgers te beschermen tegen verlies van inkomen door ziekte of werkloosheid.
- Zorgen voor onderwijs, gezondheidszorg en kinderopvang voor alle burgers door middel van overheidssubsidie.
- Hoge belastingen (nodig om bovenstaande zaken te financieren), vooral voor de hogere inkomens.
- Vergaande wetten op sociaal gebied, zoals de instelling van een minimumloon, regels betreffende arbeidsomstandigheden (Arbo) en ontslagbescherming.
- Algemene steun voor milieuwetgeving, hoewel niet in dezelfde mate als de groenen.
- Algemene steun voor wetgeving tegen xenofobie, fundamentalistische standpunten, racisme en homofobie.
- Een buitenlands beleid gebaseerd op "internationale solidariteit".

Punten van kritiek op de sociaaldemocratie
Critici van de sociaaldemocratie wijzen vaak op de inperking van de individuele vrijheid omdat iedereen, met name de minder gefortuneerden, gedwongen is de paden te volgen zoals die bepaald worden door het netwerk van sociale zekerheid, waarin de regels door de staat worden gemaakt. Kinderen kunnen bijvoorbeeld door de overheid betaald onderwijs krijgen, en misschien zelfs een gratis maaltijd op school, maar dit alleen als ze kiezen voor een door de overheid gefinancierde (openbare) school. Onder andere vanwege de hoge belastingen kunnen de meeste gezinnen het zich niet veroorloven hun kinderen naar privé-scholen te sturen. Sommigen gaan zelfs zo ver te stellen dat de rol van de ouders is verschoven naar de staat of dat de verzorgingsstaat eigenlijk een cliëntelistische maatschappij is, omdat personen worden verzorgd door de staat van de wieg tot aan het graf. In het geval van een sociaal-democratische verzorgingsstaat is er geen mogelijkheid om je als persoon aan de 'verzorgende' rol van de overheid te onttrekken.

Dezelfde critici stellen ook dat de overheid, die een winststreven ontbeert, inherent middelen verspilt en nooit zo efficiënt en succesvol als particuliere ondernemingen kan werken. Het bovenstaande voorbeeld van scholen illustreert dit wederom: terwijl er in bijna alle landen openbaar onderwijs bestaat, zijn er ook overal privé-scholen, waarover gesteld wordt dat ze beter onderwijs bieden tegen een lager budget, óndanks grote inspanningen van de overheden om openbaar onderwijs te verbeteren.

Sociaal-democratische partijen in de V.S.
In de Verenigde Staten zijn door de jaren heen vele sociaal-democratische partijen ontstaan, maar de Amerikaanse bevolking heeft hen nooit de steun gegeven die sociaal-democratische partijen in Europa hebben. Tegenwoordig zou de Green Party, met 2-4% van de stemmen bij presidentsverkiezingen, als de grootste van deze partijen gezien kunnen worden. De Democratische Partij stelt zich traditioneel conservatiever op dan Europese sociaal-democratische partijen, maar neemt tegenwoordig steeds meer sociale punten van deze partijen over. Het bepleiten van een sociaal stelsel van gezondheidszorg, bijvoorbeeld, zou voor 1990 politieke zelfmoord hebben betekend, maar zo'n systeem wordt tegenwoordig door veel democraten ondersteund.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.