kunstbus
Dit artikel is 30-04-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sorbonne

De Universiteit van Parijs (Frans: Université de Paris) is de universiteit van Parijs.

Geschiedenis
Deze universiteit is opgericht in 1253 als theologische faculteit door Robert de Sorbon. De universiteit op zich is een eeuw ouder. In 1271 werd ze uitgebreid met faculteiten voor filosofie en kunsten. De rechtenfaculteit werd later apart van de universiteit opgericht. De oude Sorbonne werd gesloten bij het uitbreken van de Franse Revolutie en in 1808 weer geopend door Napoleon Bonaparte. Na de studentenrellen van 1968 werd de Sorbonne in 1970 opgedeeld in 13 aparte universiteiten. Vijf van deze universiteiten (Paris I-V), te weten Panthéon-Sorbonne, Panthéon-Assas, Sorbonne-Nouvelle, Paris-Sorbonne en de Université René Descartes komen voort uit de oude Sorbonne. Het Institut d'Etudes Politiques (Sciences-Po) wordt soms ook wel aangeduid als Paris XIV. Tezamen met de zogenaamde Grandes Écoles en andere instellingen van hoger onderwijs in Parijs maakt de Universiteit van Parijs deel uit van de Academie de Paris.

De Parijse universiteit is te beschouwen als het resultaat van de overvleugeling van de (kwetsbare) particularistische wetenschappelijke geest door die van de centralisatie. De voorlopers van de Parijse universiteit waren (tot aan rond 1150) (a) de domscholen van de Notre-Dame, die onder het bestuur van de kanselier stonden en, via deze, eigenlijk onder de bisschop van Parijs ressorteerden; (b) de scholen van de kanunniken van St. Victor, het levende centrum van de mystiek, waar Willem van Champeaux een school had geopend en, (c), de buitenscholen van de St.-Genoveva-abdij. Maar de scholen van de Notre-Dame bezetten onder deze drie de eerste plaats, en voornamelijk van daaruit groeide de universiteit.

In het begin was de opzet zó, dat de faculteit van de kunsten de lagere faculteit genoemd werd (facultas inferior), omdat deze recht gaf tot de toelating van de andere faculteiten (facultates superiores). De normale leeftijd waarop men kon beginnen aan de kunstenfaculteit was rond het veertiende levensjaar, terwijl men rond zijn twintigste dan promoveerde en veelal naar een van de andere faculteiten overstapte. De studie was georganiseerd naar het gildemodel, er waren dus meesters en leerjongens. De fasen die de leerling in zijn zes vormingsjaren doorliep waren het baccalaureaat (baccalaureus'), het licentiaat (licentiatus), en tenslotte het meesterschap (magister). De student was zoals bij alle gilden de leergezel (van het professoraat). Hij was kandidaat voor het meesterschap en de kandidaat wordt professor door hem na te doen, zoals een leerling-steenhouwer meester wordt door zijn meester na te doen. Het gildewezen zelf is vooral ontstaan rondom de bouw van de grote bouwkundige werken, de bouw van kerken en kathedralen.

Bekende alumni
In de dertiende eeuw, waarin de Sorbonne tot grote bloei kwam, had bijna alle bekende Europese theologen of filosofen hun opleiding geheel of gedeeltelijk genoten aan de Sorbonne. Om te beginnen de Fransen zelf: Willem van Auxerre, Bernardus van Auvergne, Willem van St. Arnour, Willem van Auvergne, bisschop van Parijs, Johannes van La Rochelle en Vincent van Beauvais. Ondanks de concurrentie van de universiteit van Bologna (vooral bij de rechtenstudie) werd de Sorbonne ook door bekende Italiaanse theologen bezocht: Bonaventura, Thomas van Aquino, Petrus van Tarentaise (de latere paus Innocentius V), Gilles van Rome, Jacobus van Viterbo. Uit Duitsland kwamen Albertus de Grote, Ulrich van Straatsburg en Diederik van Vriberg. Uit Vlaanderen en Wallonië kwamen Wouter van Brugge, Siger van Brabant, Hendrik van Gent en Godfried van Fontaines, uit Denemarken Boëthius de Daciër en uit Engeland Stephen Langton, Michael Scotus, Alfred Anglicus (van Sereshel), Willem van Meliton, Alexander van Hales, Richard van Middleton, Roger Bacon, Robert Kilwardby, Walter Burleigh, Johannes Duns Scotus en Willem van Ockham. Ook Spanjaarden (uit de tijd van de reconquista) studeerden aan de Sorbonne: Petrus Hispanus (Petrus van Spanje), kardinaal Ximenes van Toledo en Raymundus Lullus. Op de vingers van één hand zijn de wijsgeren uit de dertiende eeuw tellen die géén opleiding hebben genoten te Parijs: de Silesiër Witelo bijvoorbeeld, of Robert Grosseteste, de oprichter van de universiteit van Oxford; deze universiteit stond enige tijd onder Parijse invloed.
Bij de viering van het 750-jarig bestaan ontstond de Sorbonneverklaring, voorloper van een grondige hervorming van het Europese hoger onderwijs.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Sorbonne

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.