kunstbus
Dit artikel is 26-08-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Stins

Stins of State

Een stins of state is een voormalige burcht of landhuis in de Nederlandse provincie Friesland. Het Friese woord stins betekent steenhuis. Oorspronkelijk werd de benaming stins alleen gebruikt voor de stenen wachttorens bij de vaak houten state. Later werd de naam stins ook gebruikt voor het hele gebouw. De enige nog bestaande middeleeuwse stins is de Schierstins in Veenwouden.

Tegenwoordig hebben vele moderne wooncomplexen ook een naam die eindigt op state, maar zijn het niet. In een enkel geval is de naam afkomstig van een state die in hetzelfde gebied heeft gestaan. In totaal zou Friesland ooit ruim 175 states hebben gekend.

In de oorspronkelijke betekenis is een stins een huisstee, later ook: huis (Met of zonder omgeving van hornleger -Fr: hoarnleger-, appelhof etc.. Hornleger: b.v. huisstede en erf van een boerderij.) - (Encyclopedie van Friesland, Miedema Pers Leeuwarden 1972) In de provincie Groningen komen we al in de dertiende eeuw het begrip "steenhuis" tegen.

De meeste Stinsen zijn in de dertiende en veertiende eeuw als een verdedigbaar en versterkt huis gebouwd dat de vorm had van een toren.

Geschiedenis
De landhuizen waren van adellijke of aanzienlijke heren die dikwijls landgoederen bezaten, bijvoorbeeld van de grietmannen. De meeste stinsen zijn in de negentiende eeuw afgebroken, toen het te duur werd om ze goed te kunnen onderhouden. Enkele nog bestaande stinsen fungeren als museum. Stinsen komen ook in Oost-Friesland voor. In de provincie Groningen worden ze aangeduid met borgen.

Bij stinsen en borgen liggen vaak fraaie kruidentuinen. In de gevallen waarin zo'n tuin al uit de 16e of 17e eeuw dateert, spreekt men soms van een stinsetuin. In de bij de State of Stins behorende parken of tuinen kan men vaak de typische beplanting vinden die wordt aangeduid als "Stinsenflora". Kijk ook op de website kerk van Bears is een prachtige tentoonstelling ingericht die de bezoeker een helder beeld geeft van de geschiedenis van Staten en Stinsen in Friesland.

stinsen en states
Naam, Plaats, Jaar
Abbinga State, Leeuwarden voor 1402 - 1859
Andringa State, Oenkerk
Andringastate, Oldeboorn 1790 - 1894
Camstra State, Jelsum 1579
Crackstate, Heerenveen 1608
Dekemastate, Jelsum
Doma State, Beetgum 1579
Eijsinga State, Oenkerk
Eminga State, Hijum 1579
Epema State, IJsbrechtum 1625
Fogelsangh State, Veenklooster
Groot Terhorne, tussen Beetgum en Beetgumermolen 1496 - 1879
Harsta State, Hogebeintum 1511
Heemstra State, Oenkerk
Heina State, Engelum 1579
Heremastate, Joure 1679
Hoytema State, Jonkershuizen 1503 - 1906
Jongema State, Rauwerd 15e eeuw - 1912
Liauckama State, Sexbierum 14e eeuw
Lycklama state, Wolvega 16e eeuw - 1736
De Klinze, Oudkerk
Martenastate, Cornjum 1579
Oenemastate, Heerenveen 1640
Osinga State, Langweer
Papinga stins, Leeuwarden
Poptaslot, Marssum 1640
Ropta State, Metslawier voor 1297 - 1731
Schierstins, Veenwouden 1300
Stania State, Oenkerk
Tjaarda State, Rinsumageest 1242 - na 1834
Unia State, Beers
Unia State, Oenkerk
Walta State, Tjerkwerd

Zie ook
havezate (de Drentse, Gelderse en Overijsselse variant)
borg (de Groningse variant)
Ridderhofstad (de Utrechtse variant)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/State

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.