kunstbus
Dit artikel is 19 10 2016 15:17 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

stoïcisme

stoïcisme (o.) 1 wijsbegeerte van Zeno, die leert slechts de rede te volgen, de hartstochten uit te bannen en het leed te verachten; 2 onverstoorbaarheid in pijn, leed of moeilijkheden.
stoïcijn (m.; -en) [<Fr. stoïcien <Lat. stoicus <Gr. Stōïkos, van Stoa, de plaats waar de school der Stoïcijnen werd gesticht], 1 volgeling, leerling van Zeno van Citium (± 300 v. Chr.), de stichter van de stoïcijnse wijsbegeerte; 2 (stoïcijnse (v.)) iemand die leed en pijn onverstoord en zonder klagen draagt.
stoicijns (bn.; -er, -st), 1 op het stoïcisme betrekking hebbend: de stoïcijnse leer; 2 onverstoorbaar, gelijkmoedig, onaangedaan, gelaten: met stoïcijnse kalmte, onverschilligheid, gelatenheid, berusting.

'Iedereen die niet wijs is, is dwaas.'


De Stoa of het stoïcisme is een van oorsprong filosofische stroming die rond 300 v.Chr. begon in Griekenland en grote populariteit verwierf binnen het Romeinse Rijk. Het woord stoa staat voor de stoa poikilè (beschilderde zuilengang) aan de noordkant van de Agora van Athene, alwaar de stichter van de Stoa, Zeno van Citium (Cyprus, 334-264 v.Chr.) zijn onderwijs gaf.

De stoïsche filosofie presenteert zichzelf als de aangewezen weg om de mens innerlijke rust te geven en gelukkig te maken -volgens de rede, onverstoorbaar, bevrijd van verlangen, los van eigendom, emoties en aanzien. Heftige emoties van blijdschap of verdriet zijn volgens de stoïcijnse leer het gevolg van 'verkeerde' (niet rationele) gedachten. Het stoïcisme stelt dat niets in het universum toevallig gebeurt en alles met elkaar samenhangt en het daarom geen zin heeft om emotioneel te reageren op hetgeen men gewoonlijk als persoonlijke rampen ziet. Deze houding zou moeten leiden tot een hoogstaande sereniteit, die niet verstoord wordt door gebeurtenissen. Het geluk van de mens zit in aanvaarding van wat is, in instemmen met de kosmische orde.

Volgens de Stoa is de ziel een onbeschreven blad. Middels de zintuigen komen indrukken tot ons, die via het pneuma in ons worden doorgegeven aan de ziel, alwaar een afdruk wordt achtergelaten (de ziel is stoffelijk).

De Stoa is gericht op processen, op het veranderende, waarin oorzaak en gevolg het lot van ieder individu bepaalt. Stoïcisme staat voor een op Socrates geïnspireerd filosofisch systeem waarin het leven in overeenstemming is met de natuur. Volgens de stoïcijnen is de wereld één groot levend organisme waar ieder wezen met zijn persoonlijke logos (rede) deel uit maakt van de universele logos en alles wat gebeurt in het belang is van iedereen. De ideale mens moet voor iedereen een doel zijn. Een stoïcijn wordt daarom ook geacht zijn sociale plichten te vervullen aangezien dit wordt gezien als een natuurlijk bestanddeel van het leven in de menselijke gemeenschap.

De gedachten van Zeno vonden navolging bij de bekende Romeinse denkers Seneca (4 v. Chr.- 65 n. Chr), Epictetus (50-135) en Marcus Aurelius ( 121-180).


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.