kunstbus
Dit artikel is 17-03-2008 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Tenach

De Tenach (Hebreeuws: Tanach) is het voornaamste boek in het jodendom. Tenach is een Hebreeuws acroniem dat is gevormd uit de eerste letters van de drie onderdelen waaruit het is opgebouwd:
. T van Thora (Wet)
. N van Nevi'iem (Profeten)
. CH van Ketoeviem (Geschriften). De uitspraak van de k-klank aan het begin van het woord ketoeviem verandert in een ch-klank aan het einde van het woord Tenach.

Het geschreven Hebreeuws bestaat van origine slechts uit medeklinkers, en ook tegenwoordig worden klinkertekens in het Hebreeuw weinig gebruikt. Het acroniem "Tnch" is dan ook alleen uit medeklinkers opgebouwd. De klinkers zijn voor de uitspraak echter nodig en worden in de transliteratie wel geschreven.

De Hebreeuwse versie van het woord 'Tenach' is 'Tanach'; een alternatieve naam is Mikra wat 'geschrift' betekent. Christenen vertalen 'Tenach' vaak als de Hebreeuwse Bijbel als ze spreken over het joodse heilige geschrift, synoniem voor wat onder christenen bekend staat als het Oude Testament.

Hoofdindeling
De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes: Beres'jiet, Sjemot, Wajikra, Bemidbar en Devariem. De Thora (Pentateuch) is het belangrijkste onderdeel van de Tenach. Ten behoeve van de wekelijkse lezing en studie is de Thora verdeeld in 54 gedeeltes, de zogenaamde parasjot.

Profeten
In Profeten (Hebreeuws: Neviiem) wordt uitgelegd hoe de leefregels en wetten van de Thora in het dagelijkse leven worden toegepast. Nevi'iem is onderverdeeld in de vroege profeten (Jozua, Richteren, Samuël en Koningen) en de late profeten (Jesaja, Jeremia, Ezechiël en twaalf kleine profeten).

Geschriften
De Geschriften (Ketoeviem) bestaan uit een zeer diverse verzameling van poëzie (o.a. Psalmen, Spreuken, Job) en verhalen (onder andere de feestrollen Ruth, Hooglied, Klaagliederen, Prediker en Esther). In de Ketoevim wordt een meer individuele reflectie op de Thora gegeven.

Tenach en Talmoed
De Tenach, waarin de schriftelijke leer is opgenomen, wordt in het rabbijns jodendom aangevuld door de Talmoed, waarin de (oorspronkelijk) mondelinge leer schriftelijk is weergegeven.

Boeken, per hoofddeel

Thora
. Beres'jiet - Genesis
. Sjemot - Exodus
. Wajikra - Leviticus
. Bemidbar (Bamidbar) - Numeri
. Devariem - Deuteronomium

Profeten
. Jehosjoea' - Jozua
. Sjofetiem - Richteren
. Sjemoeël 1 - I Samuel
. Sjemoeël 2 - II Samuel
. Melachiem 1 - I Koningen
. Melachiem 2 - II Koningen
. Jesja'jahoe - Jesaja
. Jirmejahoe - Jeremia
. Jechezkel - Ezechiël
. Hosjea' - Hosea
. Joël - Joël
. Amos - Amos
. 'Ovadja - Obadja
. Jona - Jona
. Micha - Micha
. Nachoem - Nahum
. Chavakoek - Habakuk
. Tsefanja - Zefanja
. Chaggai - Haggai
. Zecharja - Zacharia
. Mal'achi - Maleachi

Geschriften
. Tehiliem - Psalmen
. Misjlee - Spreuken
. Iov - Job
. Sjier Hasjiriem - Hooglied
. Roet - Ruth
. Echa - Klaagliederen
. Kohelet - Prediker
. Ester - Esther
. Daniël - Daniël
. Ezra - Ezra
. Nechemja - Nehemia
. Divree Hajamiem 1 - I Kronieken
. Divree Hajamiem 2 - II Kronieken

De Tenach en het Oude Testament
Het Oude Testament van de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerk verschilt van de Tenach in de canon, de volgorde van de boeken en de interne indeling van de boeken. In het protestantse Oude Testament zijn dezelfde onderdelen opgenomen als in de Tenach, maar hier houdt men weer wel de Rooms-katholieke volgorde en interne indeling aan.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Tenach

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.