kunstbus
Dit artikel is 13-03-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

titulatuur

Een academische graad is een titel die men op grond van behalen van een universitaire bul mag voeren.

Met het invoeren van het Bachelor-Masterstelsel is het aantal mogelijke graden in Nederland flink gestegen. Nu ontvang je een Bachelorgraad wanneer je de Bachelorfase van een academische opleiding afrondt, waarna een Masteropleiding kan volgen.

Er zijn drie Bachelorgraden:
* De Bachelor of Arts (B.A.)-graad is de algemene variant.
* De Bachelor of Science (B.Sc. of B.S.)-graad is voor de exacte wetenschappen.
* De Bachelor of Laws (LL.B.)-graad is voor opleidingen op het gebied van de Rechtsgeleerdheid.

Masteropleidingen verlenen de graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.) en Master of Laws (LL.M.).

De afkortingen voor de graden die voor het eerst in de Middeleeuwen werden toegekend stammen uit het Latijn; 'B.' staat voor 'Baccalaureus', 'M.' voor 'Magister' en 'A' voor 'Artes' waar de afkorting 'LL.' voor 'Legum', de tweede naamval (genitivus) meervoud van 'leges' (wetten) aan werd toegevoegd. De afkortingen 'S' en 'Sc.' zijn recent toegevoegd.

Degenen die een Masteropleiding hebben afgerond mogen zowel de Master-graad voeren als de reeds bestaande Nederlandse titels Doctorandus (drs.), Meester in de rechten (Mr.) en Ingenieur (Ir.).

Na de Masteropleiding kan je nog promoveren naar een doctorsgraad waarvoor een aantal varianten bestaat; waaronder de meest gebruikelijke PhD dat staat voor het Latijnse Philosophiae Doctor. Letterlijk vertaald: Doctor in de filosofie, maar de graad is van toepassing op iedereen die gepromoveerd is, welk studiegebied je ook hebt gekozen(zie ook Doctor of Philosophy).

Titulatuur

In Nederland kennen we de volgende academische titels of graden:

Titels voor ingenieursopleidingen:
* ing. ingenieur Graad na afronden van een hogeschool met een technische of natuurwetenschappelijke achtergrond.
* ir. ingenieur Graad na afronden van een technische universiteit, de opleiding Computer Science van de Open Universiteit, of de Wageningen Universiteit.

Titel voor rechtenopleiding:
* mr. meester in de rechten Graad na het voltooien van een universitaire rechtenstudie.

Titels voor overige academische opleidingen:
* bc. baccalaureus Graad na het afronden van een opleiding aan een hogeschool met een niet-technische of natuurwetenschappelijke achtergrond.
* drs. doctorandus Graad na het afronden van een opleiding aan een universiteit (niet zijnde juridisch en niet zijnde aan een technische universiteit).

Volgens het Minsterie van OCW mag je met de MO-B akte de titel Master of Drs niet voeren, wel Bachelor.

Titels voor promoties en ambten:
* dr. doctor - staat voor de hoogste universitaire graad te verkrijgen na het succesvol afronden van een promotie-onderzoek.
* prof. hoogleraar - is geen graad, wel een aanduiding dat iemand het universitaire ambt hoogleraar (aanspreekvorm: professor) uitoefent.
* ds. of da. dominee - is geen graad maar een aanduiding voor een predikant. Meestal heeft zo iemand wel een kandidaatsexamen of doctoraalexamen theologie afgelegd.

Door de invoering van de bachelor-masterstructuur zullen de volgende internationale titels ingang krijgen:
* BA Bachelor of Arts voor universitaire alfa- en sommige gamma-studies
* BA Sc Bachelor of Applied Science voor technische hogeschool
* BJ Bachelor of Journalism voor afgestudeerden aan de School voor Journalistiek
* BSc Bachelor of Science voor universitaire bèta-studies of bij sommige gamma-studies
* BEd Bachelor of Education voor docenten die 2e graads bevoegd zijn (vroeger MO-A)
* LLB Bachelor of Laws voor universitaire rechtenstudies
* BBA Bachelor of Business Administration Voor bedrijfskundige opleidingen of managementstudies
* BBE Bachelor of Built Environment Voor de opleidingen Civiele Techniek en bouwkunde
* BEng Bachelor of Engineering voor bepaalde ingenieursstudies

Master

MA Master of Arts voor universitaire alfa- en sommige gamma-studies
Master of Arts (afkorting: MA, Latijns 'Magister Artium' voor meester in de kunsten) is een academische titel in het kader van het Bachelor-masterstructuur.
De titel Master of Arts wordt gebruikt om aan te geven dat men aan een universiteit een wetenschappelijk of academisch georiënteerde initiële masteropleiding heeft afgerond in de geesteswetenschappen (letteren, theologie of filosofie). De masteropleiding volgt na een drie of vier jaar durende bachelor-fase van een soortgelijke opleiding (BA).
De titel Master of Arts wordt internationaal erkend en is qua niveau vergelijkbaar met de Nederlandse titel doctorandus (drs.) en de Belgische titel licentiaat (lic.).
Volgens artikel 7.20 in de Wet op het Hoger Onderwijs is de MA gerechtigd om de titel doctorandus (drs.) te voeren. Het is echter niet toegestaan om beide titels tegelijk te voeren.

MSc Master of Science voor universitaire bèta-studies of bij sommige gamma-studies

MEd Master of Education voor docenten die 1e graads bevoegd zijn (vroeger MO-B)
Master of Education (afkorting: MEd, Latijn: Magister Educationis) is een Nederlandse educatieve masteropleiding in het kader van het Bachelor-Masterstelsel.
De titel Master of Education wordt gebruikt om aan te geven dat men, aan een hogeschool of universiteit, een eerstegraad opleiding heeft afgerond tot docent (met onderwijsbevoegdheid). In Vlaanderen gebruikt men daarvoor de term aggregaat.
Sommige instellingen kennen aan afgestudeerden van educatieve masters alleen de titels Master of Arts in Education of Master of Science in Education toe, respectievelijk afgekort als "MA(Ed)" en "MSc(Ed)".

* LLM Master of Laws voor universitaire rechtenstudies
* MBA Master of Business Administration voor een postinitiële opleiding in bedrijfskunde
* MEng Master of Engineering voor bepaalde ingenieursstudies
* MPhil Master of Philosophy dit betreft een "research-master" aan de universiteit (voorbereidend op een PhD).
* PhD Doctor of Philosophy voor personen die gepromoveerd zijn na verrichting van wetenschappelijk onderzoek.
* MD Doctor of Medicine voor diegenen die hun bul tot arts behaald hebben, maar (nog) niet gepromoveerd zijn.
* DVM Doctor of Veterinary Medicine voor diegenen die hun bul tot dierenarts behaald hebben.
* PDEng Professional Doctor of Engineering een professioneel doctoraat voor diegenen die een ontwerpersopleiding hebben afgerond.

In tegenstelling tot de oude titels worden de bachelor/master-titels na de naam gevoerd. Dus bijvoorbeeld "Kees Janssen, BA" of "P. Jansen, MA".

De bachelorgraad is equivalent met (oude) graden van hogescholen (bc., ing.) en de mastergraad met het universitaire doctoraaldiploma (drs., ir., mr.). Op grond van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek mag een afgestudeerde naar keuze zijn eigen titel of de equivalente titel uit het andere systeem voeren. De graad PhD komt overeen met de doctorsgraad.

Het is in Nederland in informele situaties steeds minder gebruikelijk om titels in de dagelijkse praktijk te gebruiken. Bij de adressering en de aanhef van brieven wordt er echter nog steeds rekening mee gehouden.

Titelvolgorde
In Nederland bestaat een historisch gegroeid gebruik dat bepaalt in welke volgorde academische titels voor de naam dienen te worden gezet en hoe om te gaan met dubbele titels:
1. prof. staat voorop, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze titel een ambtelijke titel is (een beroep).
2. dr. staat na een eventuele professorstitel maar voor alle andere titels, behalve als het gaat om een doctoraat in het recht: dan komt dr. na mr..
3. mr. staat voor drs. of ir.
4. Sommige stijlboeken schrijven 'drs.ir.' voor maar in de praktijk is zowel ir.drs. als drs.ir. gebruikelijk.
5. ing. komt als laatste.

Een mr.ir. die promoveert in het recht, wordt dus mr.dr.ir. Promoveert hij echter in een technische richting, dan wordt hij dr.mr.ir.

Een mr.drs.ir. wordt bij promotie mr.dr.ir. of dr.mr.ir. en verliest zijn drs.-titel. Doctorandus betekent letterlijk "hij die doctor moet worden" en is daarmee tegenwoordig de aanduiding dat de afgestudeerde is "toegelaten tot de promotie"; iemand die reeds doctor is kan daarom niet meer doctorandus heten.

Van oudsher was een doctorandus iemand die het doctoraalexamen met goed gevolg had afgelegd, maar nog niet de kort daaropvolgende promotie had voltooid, die lang noodzakelijk is geweest om de voor bepaalde maatschappelijke functies vereiste doctorstitel te mogen voeren. Rond 1920 is die laatste eis komen te vervallen. Het doctoraalexamen werd toen het eind van de universitaire studie en de doctorsgraad werd een graad die voor bekwaamheid als zelfstandig wetenschappelijk onderzoeker stond.

Bij promotie wordt de titel doctorandus vervangen door de titel doctor waar later de titel ingenieur bijkwam, eveneens met mogelijkheid tot promotie. Tussen die titels bestaat echter niet dezelfde taalkundig-historische relatie (evenmin als tussen meester (mr.) en doctor) waarom de titel ingenieur (of meester) bij promotie meestal behouden blijft.

Wanneer je meerdere malen bent afgestudeerd als mr., drs. of ir. voer je die titel slechts éénmaal. Twee doctorstitels (prof.dr.dr.) voeren is wel gebruikelijk. Bij meerdere doctorstitels (zoals bij eredoctoraten) wordt vaak de afkorting mult. (multiplex, meervoudig) gebruikt: zo is een prof.dr.dr.h.c.mult. een gepromoveerd hoogleraar met meerdere eredoctoraten. Eventueel kan men hierachter nog tussen haakjes de (Latijnse) afkortingen plaatsen van de universiteiten die een eredoctoraat verleenden. De combinatie ir. ing. komt niet voor omdat deze ingenieurstitels als gelijkwaardig beschouwd en meerdere titels slechts eenmaal gevoerd worden, hier wordt dus de titel ir. gebruikt.

In Nederland wordt onder juristen over het algemeen niet hun juridische doctorstitel gevoerd en wordt slechts gebruik gemaakt van de aanduiding mr. of, indien hoogleraar, prof.mr. De meestertitel werd vóór het begin van de twintigste eeuw slechts aan een juridische doctor toekwam. Toen de meestertitel niet meer aan het doctoraat, maar aan het doctoraal verbonden werd, voerden juristen uit historische overwegingen niet de drs.- of dr.-titel; de meestertitel hield die immers al in en was dus historisch gezien hoger. Dat laatste is ook de reden dat de meestertitel aan andere titels voorafgaat.

Hoogleraren die met emeritaat (pensioen) zijn, kunnen in plaats van prof. (welk ambt zij immers niet meer bekleden) de ambtstitel prof.em. (professor emeritus) voeren.

In de aanhef van een algemene brief, waarbij je niet weet aan welk publiek de aanhef is gericht of wat de titel van de lezer is, kun je 's.s.t.t.' (salvis titulis) toevoegen, wat zoveel betekent als: zonder onrecht aan uw achtergrond te doen, schrijf ik u toch met het respect dat u verdient. Letterlijk betekent het: zonder vermelding van (aanspreek)titels. Het enkelvoud hiervan is s.t. (salvo titulo).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.