kunstbus
Dit artikel is 04-10-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Verzorgingsstaat

Een verzorgingsstaat is een sociaal systeem waarin de staat primaire verantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van zijn burgers, zoals in kwesties van gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en sociale zekerheid. Ook wordt de term verzorgingsstaat gebruikt voor een land waarin een dergelijk systeem werkt.

In de verzorgingsstaat is de regulariseringdrang van overheid op tal van zaken groot in tegenstelling tot een nachtwakersstaat.

Soms wordt de verzorgingsstaat ook wel "welvaartsstaat" genoemd, vergelijkbaar met het Engelse Welfare state. Welvaartsstaat is een incorrecte letterlijke vertaling van de Engelse term welfarestate. Evenzo is welfare in het Engels zoiets als bijstand en niet alleen de letterlijke betekenis welvaart.

De welvaartsstaat is een samenleving met een zeer hoge welvaart. Dat wil zeggen dat iedereen is voorzien van de eerste levensbehoeften en er bovendien veel luxe goederen beschikbaar zijn. Het idee van een welvaartsstaat is dat er genoeg middelen aanwezig zijn zodat niemand armoede hoeft te lijden.
Mogelijke nadelen van de welvaartsstaat zijn:
. Het verbruik van energie en natuurlijke hulpmiddelen is hoog.
. De productie van afvalstoffen is hoog, waardoor het milieu belast wordt.


Geschiedenis
Omar ibn al-Chattab, derde kalief van de oemma, creëerde voor het eerst het concept van een verzorgingsstaat, gebaseerd op algehele solidariteit. Belastingen als de zakat en jizya werden aangewend om behoeftigen bij te staan. Voor het eerst werden behoeftigen bijgestaan uit algemene middelen, bijeengebracht door voor iedereen verplichte belastingen. Volgens de jurist Al-Ghazali diende de staat ook bij te springen in geval van nood door rampen zoals overstromingen of droogte.

De moderne verzorgingsstaat ontwikkelde zich in een geleidelijk proces dat in de late 19e eeuw begon en in de 20e eeuw voortduurde. De ontwikkeling van sociale verzekeringen in Duitsland onder Bismarck was bijzonder invloedrijk. Sommige regelingen, waaronder die in Scandinavië, werden grotendeels gebaseerd op de ontwikkeling van autonome, mutualistische voorzieningen (voorzieningen op basis van niet-commerciële verzekeringen); anderen werden gebaseerd op de staatsvoorziening.

Voorbeelden van vroege verzorgingsstaten in de moderne wereld zijn Zweden en Nieuw-Zeeland in de jaren '30. De veranderde houdingen tegenover de Grote Depressie zette het proces van de verzorgingsstaat in vele landen in werking. Tijdens de periode na de Tweede Wereldoorlog versnelde dit proces zich. In vele landen in Europa werd een systeem van sociale voorzieningen uitgebreid.

Typen verzorgingsstaten
De Deense socioloog Esping-Andersen maakte een onderscheid in drie typen verzorgingsstaten. Later werden hier nog twee typen aan toegevoegd. Nederland wordt beschouwd als mengvorm: gericht op corporatisme in West-Europa en op democratisch-socialisme in Noord-Europa.

sociaaldemocratisch/scandinavisch - Dit type kent een uitgebreid stelsel van sociale zekerheid met relatief hoge, vrij algemeen toegankelijke uitkeringen. De burgers betalen veel premies en belasting, met als gevolg dat er goede regelingen voor ouderschapsverlof en een hoge arbeidsmarktparticipatie is, ook door vrouwen. Onder andere te vinden in Denemarken, Finland, Zweden.

corporatistisch/continentaal - Dit type heeft ook een hoog voorzieningsniveau, maar de toekenning van rechten is selectiever. Werknemers- en werkgeversorganisaties spelen een belangrijke rol; de rol van de overheid op de arbeidsmarkt is beperkt. Relatief weinig vrouwen en oudere mannen hebben een baan. Werknemers zijn goed tegen ontslag beschermd. Onder andere te vinden in Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg, Oostenrijk.

liberaal/Angelsaksisch - Het niveau van sociale voorzieningen ligt veel lager, en uitkeringen zijn moeilijker te krijgen. Bovendien zijn de uitkeringspercentages lager en korter. De overheid bemoeit zich weinig met de zorgtaken en trekt daar weinig geld voor uit. Onder andere te vinden in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Ierland.

Mediterraan - Dit type heeft relatief ruime voorzieningen voor werkenden. De pensioenen zijn erg hoog, maar er is een lagere sociale zekerheid. De arbeidsparticipatie door vrouwen is laag en voor niet-werkenden zijn weinig sociale voorzieningen beschikbaar. Onder andere te vinden in Spanje, Griekenland, Portugal, Italië.

Nieuwe lidstaat - Dit is een combinatie van liberale en corporatistische typen verzorgingsstaten. Er is een laag peil van voorzieningen, de pensioenen liggen ietwat laag, en er is een relatief lage sociale zekerheid. Dit type is zo genoemd omdat het aanwezig is in de nieuwe lidstaten van de Europese Unie. Onder andere te vinden in Hongarije, Polen, Tsjechië, Slowakije.

Lijst van verzorgingsstaten
Er bestaat geen eenduidige definitie waarmee ondubbelzinnig kan worden vastgesteld of een land een verzorgingsstaat is. Een grove indicatie is het niveau van de algemene overheidsuitgaven als percentage van het bruto binnenlands product (BBP).

Algemene overheidsuitgaven als percentage van het BBP in 2003.
. Australië (36,4)
. België (45)
. Canada (40,1)
. Denemarken (56,1)
. Duitsland (48,9)
. Finland (50,6)
. Frankrijk (54,5)
. Ierland (35,2)
. Italië (48,9)
. Nederland (53)
. Nieuw-Zeeland (38,5)
. Noorwegen (48,4)
. Oostenrijk (51,2)
. Spanje (39,5)
. Verenigd Koninkrijk (42,6)
. Verenigde Staten (35,7)
. Zweden (58,2)


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Verzorgingsstaat

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.