kunstbus
Dit artikel is 28-09-2009 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Vuilnis

Afval of vuilnis is het begrip voor stoffen, materialen en/of producten waarvan de eigenaar van plan is zich ervan te ontdoen. Andere benamingen zijn afvalmateriaal, afvalproduct en afvalstof.

De eigenaar van afval kan zich ontdoen van de afvalstof door deze weg te gooien. Letterlijk weggooien is niet toegestaan, tenzij dit gebeurt in een afvalbak. Het afval dient door een erkende afvalinzamelaar te worden opgehaald. Deze afvalinzamelaar zal afhankelijk van de eigenschappen en herkomst van het afval een verwerkingsmethode kiezen. In Nederland wordt momenteel ruim 80% van het afval nuttig toegepast/hergebruikt. In tegenstelling tot vroeger wordt nog maar een klein deel gestort op een stortplaats.

Vuilnishoop ((Afval)stortplaats)
Een vuilnishoop, vuilnisbelt of stortplaats is een plaats waar afval wordt gestort. Het storten van afval en daarna afsluiten van de ontstane vuilnishoop was gedurende een groot deel van de 20e eeuw de belangrijkste methode om van huisvuil en ander afval af te komen. Meer recent worden steeds grotere gedeelten van het afval hergebruikt, en de rest in afvalverbrandingsinstallaties onder zeer gecontroleerde omstandigheden verbrand, waarbij eventueel elektriciteit gewonnen wordt.

Niet brandbaar restafval, sterk vervuilde grond en ook de asresten van de vuilverbranding worden onder gecontroleerde omstandigheden gestort op stortplaatsen. Onder en boven het afval komen diverse lagen bentoniet (kleisoort) en folie om uitstroom van vervuild (regen) water tegen te gaan. Als een stortplaats vol is volgt een eindbestemming, vaak een recreatief doel zoals een park, golfbaan of amfitheater maar er loopt ook een experiment om een kantoorgebouw op een afgewerkt deel van een stortplaats te bouwen. Uit sommige oude stortplaatsen wordt biogas gewonnen, ook wel stortgas genoemd.

Een vuilnishoop moet niet worden verward met een composthoop, waar composteerbaar afval wordt gestort om daarna te worden hergebruikt.

In veel delen van de wereld wonen mensen bij of op een vuilnisbelt en halen goederen uit het vuil om voor hun levensonderhoud te voorzien.

Grondstoffen
Doordat de prijs van grondstoffen omhoog is gegaan zijn er plaatselijk plannen om vuilnishopen te openen en de aanwezige stoffen te gaan terugwinnen.


Sinds de industriële revolutie is de hoeveelheid en diversiteit van het afval enorm toegenomen. Daarnaast nam het aandeel schadelijk tot zeer schadelijke stoffen flink toe. Doordat afval ongecontroleerd werd gedumpt en op verlaten plekken werd verbrand nam de impact op het milieu toe en de gevolgen hiervan werden voor mens en natuur steeds meer merkbaar. In de jaren 70 van de 20e eeuw kwam er een kentering in het beleid. Door de toenemende milieu-impact en het toegenomen bewustzijn van de schaarste van grondstoffen werd enerzijds het afvalbeleid gericht op bescherming van het milieu en anderzijds gericht op hergebruik. Met de introductie van de Ladder van Lansink werd richting gegeven aan de ideale verwerking van het afval.

Ladder van Lansink
De Ladder van Lansink is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De standaard is genoemd naar de Nederlandse politicus Ad Lansink, die in 1979 in de Tweede Kamer een motie voor deze werkwijze indiende.
Het afvalbeleid is erop gericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de 'ladder'. Het beleid van de overheid moet erop gericht zijn zo veel mogelijk afval de Ladder van Lansink te laten 'beklimmen'. In de praktijk betekent dit dat altijd zal worden gekeken of een bepaalde stap gerealiseerd kan worden. Pas indien dit niet het geval is zal een volgende stap in aanmerking komen.

De Ladder van Lansink is opgebouwd uit de volgende 'treden':
1 preventie
2 hergebruik (recycling)
3 verbranden
4 storten

In het Landelijk afvalbeheerplan 2002 - 2012 (LAP) is de indeling verfijnd:
. kwantitatieve preventie: het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt
. kwalitatieve preventie: bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruik gemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken
. nuttige toepassing door producthergebruik: stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt
. nuttige toepassing door materiaalhergebruik: stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt
. nuttige toepassing als brandstof: afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking
. verbranden als vorm van verwijdering: afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land
. storten: afvalstoffen worden gestort


Tegenwoordig komen bij storten en verbranden in een afvalverbrandingsinstallatie nog maar zeer beperkt schadelijke stoffen als dioxines, fijn stof, kwik en andere zware metalen vrij. Verbranden van afvalstoffen is alleen nog maar toegstaan indien aan strenge regels wordt voldaan. Tegenwoordig wordt ruim 80% van het afval nuttig hergebruikt.

Als (huishoudelijk) afval verbrand wordt, mag de stroom die hiermee wordt opgewekt in 2008 voor 48% als groene stroom worden geboekt[1], vanwege de biomassa in het afval. Vanwege de fossiele oorsprong moet de overige 52% als "grijze" stroom worden geboekt.

Afvalverbrandingsinstallatie
Een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) is een installatie die specifiek bestemd is voor het verbranden van afval. Bij het verbranden ontstaan ook schadelijke stoffen. Om die reden zijn de verbrandingsinstallaties uitgerust met uitgebreide rookgaszuiveringen bijvoorbeeld voor de verwijdering van zuren zoals waterstofchloride, waterstoffluoride, zwaveligzuur, stikstofoxides, stof en zware metalen zoals lood en kwik en organische stoffen zoals dioxines.

De warmte die vrijkomt bij de verbranding van het afval kan nuttig worden aangewend voor stadsverwarming, in de industrie of voor het opwekken van elektriciteit. Zo werkt de straatverlichting en de tram en de metro in Amsterdam op elektriciteit opgewekt uit het huishoudelijk restafval van deze stad. En in de nabije toekomst worden zo'n 15.000 woningen in Amsterdam Nieuw-West voorzien van warmte uit afval.

In afvalverbrandingsinstallaties wordt vaak ook biomassa meegestookt.

Niet al het afval is brandbaar. De restproducten, zoals vliegas en bodemas, worden gelukkig wel grotendeels nuttig toegepast. Een klein deel hoeft dan ook maar gestort te worden. Vliegas wordt bijvoorbeeld toegepast als vulstof in asfalt en bodemas wordt gebruikt als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Uiteraard worden er extra maatregelen genomen om de verontreiniging die in de bodemas zit niet in de grond terecht te laten komen. Het wordt speciaal verpakt verwerkt. Het voordeel is dat dit een stuk goedkoper is dan ophogen met zand en we zijn meteen van de bodemas af!

Het Afval Energie Bedrijf (AEB) van de gemeente Amsterdam is bezig met een pilot om de bodemas verder schoon te maken zodat het zand en het granulaat gebruikt kunnen worden als bouwstof. Het zand kan bijvoorbeeld toegepast worden in kalkzandsteen en het granulaat in beton. Ook wint het AEB zout terug uit de reststoffen dat gebruikt kan worden voor het pekelen van gladde wegen in de winter.


Wat de mens weggooit
Hier staat wat een bepaald gezin per jaar aan afval weggooit:

Afvalgroep, Gewicht, Percentage
GFT-afval, 250 kg, 50%
Papier en karton, 125 kg, 25%
Glas, 50 kg, 10%
Plastic en andere kunststoffen, 25 kg, 5%
Textiel, 15 kg, 3%
Metalen, 10 kg, 2%
Overig afval (hout, stenen enz.), 25 kg, 5%

De volgende categorieën afval uit de twintigste en eenentwintigste eeuw kunnen bijvoorbeeld worden onderscheiden:

schroot
chemisch afval
groente-, fruit- en tuinafval (GFT)
klein chemisch afval of klein gevaarlijk afval
kunststofafval
glasafval
elektronisch afval
papier- en kartonafval, waaronder reclamedrukwerk
PCB's
radioactief afval
textielafval
verpakkingsafval
zwerfafval
restafval

Huisvuil is een verzamelnaam voor het afval dat dagelijks door een huishouden geproduceerd wordt. Het onderscheidt zich daarmee van bedrijfs- en industrieel afval. Huisvuil bestaat uit een groot aantal materialen, wat het moeilijk maakt om het te recyclen. Bij industrieel afval bestaat het afval vaak uit maar één materiaal, wat hergebruik makkelijk maakt.

Afvalscheiding
Afvalscheiding is het scheiden van afval in verschillende segmenten die daardoor geschikt worden voor hergebruik of recycling. Er zijn twee momenten dat afval gescheiden kan worden, bij de bron en bij de eindverwerker.

Voor- of bronscheiding
De eindgebruiker scheidt bij de bron de verschillende afvalstromen. Particulieren scheiden bijvoorbeeld voor het weggooien glas, blik, metaal, oud papier, gft en lompen voordat de rest in de afvalbak gaat en reststroom wordt. Voordeel hiervan is dat er een relatief schone vuilstroom is. Nadeel is dat het apart inzamelen van deze reststromen extra vervoersbewegingen met zich mee brengt ten opzichte van het als een stroom afvoeren van afval.

Nascheiding
Nascheiding gebeurt door afvalverwerkers. Bij het samenbrengen van het afval wordt door verschillende scheidingsmethode (bijv. zeven en magnetisme) de verschillende herbruikbare afvalsegmenten voor verbranding of storting uit de afvalstroom gehaald.

Voordeel is dat er slechts een vervoersbeweging nodig is om het vuil van de producent af te voeren.

Nadelen zijn de extra energie die het kost om het bruikbare product uit de afvalstroom te halen Ander nadeel is dat de vuilstroom die gescheiden wordt van de hoofdstroom vervuild kan zijn door ander afval.


Copyright, This article is licensed under the GNU Free Documentation License. It uses material from the Wikipedia article http://nl.wikipedia.org/wiki/Afval_(vuilnis)

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.


Er is nog niet op dit artikel gereageerd.

Pageviews vandaag: 600.