kunstbus
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Wet

wet

Van wetsvoorstel naar wet
Art. 81 van de grondwet, 'De vaststelling van wetten geschiedt door de regering en de staten-generaal gezamenlijk.'

Stap 1: Interne voorbereiding door de regering
Het initiatief tot het indienen van wetsvoorstellen wordt in verreweg de meeste gevallen genomen door de regering, dat wil zeggen de betrokken minister of ministers. Hij laat zijn idee├źn over een wet uitwerken door zijn ambtenaren, die zich daarbij laten informeren door betrokken groeperingen en organisaties.

Vervolgens 'verlaat' het wetsvoorstel het departement' en wordt het ingediend bij de ministerraad. Wanneer deze akkoord gaat met het voorstel, maakt de koning het wetsvoorstel aanhangig bij de raad van state, die een advies uitbrengt. De betrokken minister is niet verplicht het advies van de raad van state over te nemen.

Met een Memorie van Toelichting wordt het ontwerp naar de koning gestuurd. Deze voegt een Koninklijke Boodschap toe en stuurt het ontwerp door naar de tweede kamer. Het wetsvoorstel komt hiermee voor het eerst in de openbaarheid.

Stap 2: Voorbereidend onderzoek en openbare behandeling door de Tweede Kamer
De tweede kamer bespreekt het ontwerp in een vaste Kamercommissie, een groep Kamerleden uit alle fracties die deskundig zijn op het betreffende terrein. De commissie kan allerlei groeperingen horen en maakt van haar bevindingen een schriftelijk voorlopig verslag op. De minister krijgt dit verslag toegezonden en zal de vragen en opmerkingen van de Tweede Kamercommissie beantwoorden in een Memorie van Antwoord. Wanneer de opmerkingen van de Kamer voor hem reden zijn het voorstel te wijzigingen, wordt aan de memorie van antwoord een nota van wijziging toegevoegd.

Vervolgens maakt de Kamercommissie haar eindverslag op en zal de Tweede Kamer in een openbare behandeling het ontwerp bespreken. De Kamer kan daarbij gebruik maken van haar recht van amendement. Als een meerderheid van de Kamerleden een amendement aanneemt, dan is het voorstel daarmee gewijzigd. De minister kan zo'n wijziging overnemen, laten weten ernstige bezwaren tegen wijziging te hebben of hij kan de door de Kamer voorgestelde wijziging 'onaanvaardbaar' verklaren.

In het laatste geval kan de minister, zolang de eerste kamer nog niet heeft beslist, het voorgestelde ontwerp terugtrekken. Hij kan echter ook zijn portefeuille ter beschikking stellen wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel, inclusief amendement, toch aanvaardt. Ook het hele kabinet kan een amendement onaanvaardbaar vinden. Dit moet in de Kamer worden aangekondigd, zodat de Kamerleden beseffen dat aanneming van het wetsvoorstel het aftreden van het kabinet ten gevolge kan hebben.

Stap 3: Behandeling in de Eerste Kamer
Nadat het wetsvoorstel door de Tweede Kamer is aanvaard, beslist de Eerste Kamer over het voorstel. De senaat kan een wetsvoorstel slechts goed- of afkeuren, en heeft geen recht van amendement. De Eerste Kamer moet derhalve afwegen of het aanvaarden van een wetsvoorstel opweegt tegen het verwerpen van het ontwerp.

Stap 4: Bekrachting door de Koning
Wanneer het wetsvoorstel is aangenomen door de Eerste Kamer dan bericht zij dit aan de koning. Die zal het voorstel ondertekenen. De handtekening van de Koning wordt vergezeld van de handtekening van de verantwoordelijke minister (contraseign). Hiermee is het wetsvoorstel tot wet verheven.

Stap 5: Bekendmaking
Ieder die met de nieuwe wet te maken kan krijgen, moet deze kunnen kennen. Nadat de Koning de wet bekrachtigd heeft, wordt deze op last van de Koning ook bekendgemaakt. De Minister van Justitie laat de wet afkondigen in het Staatsblad, zodat iedere burger er kennis van kan nemen. Op de eerste dag van de tweede maand na de datum van bekendmaking treedt een wet in werking, tenzij de wet zelf een andere datum van inwerkingtreding bepaalt.

Behalve de regering, heeft ook de Tweede Kamer het recht om wetten in te dienen (recht van Initiatief). Het proces verloopt bijna identiek aan het bovenstaande, en ook hier blijven de ministers verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van deze initiatiefwet.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 750.